Identyfikator artykułu : S700024592 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Odzyskiwanie systemu komputera VAIO przy użyciu programu VAIO Care w wersji 7

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Program VAIO Care w wersji 7 pomaga przywrócić konfigurację systemu komputera do oryginalnej fabrycznej wersji.

OSTRZEŻENIE: Wszystkie dane, ustawienia i programy zapisane w komputerze zostaną usunięte. Podczas tej procedury możliwe jest utworzenie kopii zapasowej danych. Firma Sony nie gwarantuje, że proces tworzenia kopii zapasowej danych oraz ich przywracania będzie przebiegać bezbłędnie.

WAŻNE:
 • Ten model nie wymaga dysków odzyskiwania systemu. Dane przeznaczone do odzyskania zostaną zapisane w specjalnej partycji na dysku twardym. W związku z tym zaleca się utworzenie zestawu dysków odzyskiwania systemu. Zestaw dysków odzyskiwania systemu można również zakupić w centrum pomocy technicznej firmy Sony.
 • Jeśli system operacyjny nie uruchamia się i nie można zastosować innych sposobów rozwiązania problemu, można przeprowadzić operację odzyskiwania systemu. W tym celu należy nacisnąć klawisz F10 w momencie wyświetlenia logo VAIO podczas uruchamiania komputera albo nacisnąć klawisz ASSIST, gdy komputer VAIO jest wyłączony.
 • Zaleca się podłączenie komputera do zasilacza sieciowego w celu zapewnienia nieprzerwanego zasilania. 
 • Zaleca się odłączenie wszystkich urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarki, kable sieciowe, kamery, zewnętrzne dyski twarde czy pamięci typu flash.

Aby przeprowadzić operację odzyskiwania systemu, należy wykonać poniższą procedurę:
 1. Zamknąć wszystkie uruchomione programy.
 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie wskazać opcję All Programs [Wszystkie programy].
 3. W menu All Programs [Wszystkie programy] wybrać folder VAIO Care, a następnie kliknąć opcję VAIO Care.
  UWAGA: Jeśli wyświetli się monit o wprowadzenie hasła administratora albo monit kontroli konta użytkownika, należy wprowadzić hasło, a następnie kliknąć przycisk Yes [Tak].
 4. W oknie programu VAIO Care wybrać opcję Advanced Tools [Narzędzia zaawansowane]. 5. Z poziomu opcji Advanced Tools [Narzędzia zaawansowane] wybrać opcję Restore and Recovery [Przywracanie i odzyskiwanie systemu].
 6. W oknie Recovery [Odzyskiwanie] wybrać opcję Recover computer [Odzyskiwanie systemu komputera].
 7. W oknie z monitem o potwierdzenie kliknąć przycisk Yes [Tak].
  UWAGA:
  Komputer zostanie ponownie uruchomiony.
 8. W zależności od kraju zakupu danego modelu może wyświetlić się okno dialogowe, w którym należy wybrać odpowiednią wersję językową. Wybrać język i kliknąć przycisk OK.
 9. W oknie VAIO Care Rescue wybrać opcję Start recovery wizard [Uruchom kreatora odzyskiwania danych].
 10. W oknie z monitem „Do you need to rescue your data?” [Czy chcesz zarchiwizować dane?] wybrać opcję Yes, I'd like to start rescue now [Tak, chcę teraz rozpocząć archiwizację danych].
  UWAGA: Jeśli komputer nie zawiera danych, które wymagają utworzenia kopii zapasowej, należy kliknąć przycisk Skip Rescue [Pomiń archiwizację], a następnie przejść do czynności opisanych w punkcie 15.
 11. Podłączyć do komputera zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, takie jak dysk twardy z interfejsem USB lub pamięć typu flash.
 12. W oknie Select Rescue type [Wybór sposobu archiwizacji] wybrać opcję Easy rescue [Prosta archiwizacja] lub Custom Rescue [Niestandardowa archiwizacja].
  UWAGA: W przypadku wybrania opcji Easy Rescue [Prosta archiwizacja] zostanie zapisana kopia zapasowa całej zawartości dysku twardego. Z tego względu wymagana jest większa ilość wolnego miejsca na dysku, a tworzenia kopii zapasowej będzie trwać dłużej.
  UWAGA: W przypadku wybrania opcji Custom Rescue [Niestandardowa archiwizacja] użytkownik może wybrać foldery przeznaczone do archiwizacji.  UWAGA:
  Program automatycznie wykryje dane.
 13. Tę opcję należy wybrać w celu określenia dysku, na którym zostanie zapisana kopia zapasowa danych, a następnie kliknąć przycisk Next [Dalej]. UWAGA: Na tym ekranie wyświetlana jest wymagana ilość wolnego miejsca na dysku oraz ilość wolnego miejsca na dysku zewnętrznym.
  UWAGA: Jeśli odpowiedni napęd nie jest dostępny, należy sprawdzić, czy jest on prawidłowo podłączony do komputera VAIO oraz do zasilania (jeśli dotyczy). Jeśli mimo to napęd jest niedostępny, należy sprawdzić w instrukcji obsługi lub w serwisie pomocy technicznej producenta, czy wymagane jest zainstalowanie odpowiednich sterowników.

 14. W oknie Confirm options and start rescue [Potwierdzenie opcji i rozpoczynanie archiwizacji] kliknąć przycisk Start Rescue [Rozpocznij archiwizację].  UWAGA: Stan procesu tworzenia kopii zapasowej wyświetli się w oknie postępu.
 15. W oknie z informacją Rescue has completed successfully [Archiwizacja zakończyła się bez błędów] wybrać opcję Proceed with recovery [Przejdź do odzyskiwania systemu].
  Uwaga: Jeśli zachodzi taka konieczność, można wybrać opcję Select another drive to rescue [Wybierz inny napęd do archiwizacji].
 16. W oknie z monitem „Are you sure you want to start recovery?” [Czy na pewno rozpocząć odzyskiwanie systemu?] wybrać opcję Yes, I'm sure [Tak], a następnie kliknąć przycisk Start Recovery [Rozpocznij odzyskiwanie systemu].  UWAGA: Postęp poszczególnych etapów wyświetli się w oknie stanu procesu. Nie są wymagana jakiekolwiek czynności. Ten proces może trwać nawet 2 godziny, a w jego trakcie komputer może uruchamiać się kilkakrotnie.
 17. W oknie Recovery complete [Zakończono odzyskiwanie systemu] kliknąć przycisk Restart [Uruchom ponownie].
  UWAGA:
  Komputer zostanie ponownie uruchomiony.
 18. Aby skonfigurować system operacyjny i zakończyć procedurę odzyskiwana systemu, należy wykonywać polecenia wyświetlane na ekranie.