Identyfikator artykułu : S700024591 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Odzyskiwanie systemu komputera VAIO przy użyciu programu VAIO Care w wersji 6

  Program VAIO Care w wersji 6 pomaga przywrócić konfigurację systemu komputera do oryginalnej fabrycznej wersji.

  OSTRZEŻENIE: Wszystkie dane, ustawienia i programy zapisane w komputerze zostaną usunięte. Podczas tej procedury możliwe jest utworzenie kopii zapasowej danych. Firma Sony nie gwarantuje, że proces tworzenia kopii zapasowej danych oraz ich przywracania będzie przebiegać bezbłędnie.

  WAŻNE:
  • Ten model nie wymaga dysków odzyskiwania systemu. Dane przeznaczone do odzyskania zostaną zapisane w specjalnej partycji na dysku twardym. W związku z tym zaleca się utworzenie zestawu dysków odzyskiwania systemu.
  • Jeśli system operacyjny nie uruchamia się i nie można zastosować innych sposobów rozwiązania problemu, można przeprowadzić operację odzyskiwania systemu. W tym celu należy nacisnąć klawisz F10 w momencie wyświetlenia logo VAIO podczas uruchamiania komputera albo nacisnąć klawisz ASSIST, gdy komputer VAIO jest wyłączony.
  • Zaleca się podłączenie komputera do zasilacza sieciowego w celu zapewnienia nieprzerwanego zasilania. 
  • Zaleca się odłączenie wszystkich urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarki, kable sieciowe, kamery, zewnętrzne dyski twarde czy pamięci typu flash.

  Aby przeprowadzić operację odzyskiwania systemu, należy wykonać poniższą procedurę:
  1. Zamknąć wszystkie uruchomione programy.
  2. Kliknąć przycisk Start, a następnie wskazać opcję All Programs [Wszystkie programy].
  3. W menu All Programs [Wszystkie programy] wybrać folder VAIO Care, a następnie kliknąć opcję VAIO Care.
   UWAGA: Jeśli wyświetli się monit o wprowadzenie hasła administratora albo monit kontroli konta użytkownika, należy wprowadzić hasło, a następnie kliknąć przycisk Yes [Tak].
  4. W prawym panelu okna VAIO Care wybrać opcję Recovery & restore [Odzyskiwanie i przywracanie danych].
  5. Po rozwinięciu opcji Recovery & restore [Odzyskiwanie i przywracanie danych] wybrać opcję Recovery [Odzyskiwanie].
  6. W oknie Recovery [Odzyskiwanie] wybrać opcję Recover computer [Odzyskiwanie systemu komputera].
  7. W oknie VAIO Care kliknąć przycisk Yes [Tak].
   UWAGA:
   Komputer zostanie ponownie uruchomiony.
  8. W oknie VAIO Care Rescue wybrać opcję Start recovery wizard [Uruchom kreatora odzyskiwania danych].
  9. W oknie z monitem „Do you need to rescue your data?” [Czy chcesz zarchiwizować dane?] wybrać opcję Yes, I'd like to rescue my data [Tak, chcę zarchiwizować dane].
   UWAGA: Jeśli komputer nie zawiera danych, które wymagają utworzenia kopii zapasowej, należy kliknąć przycisk Skip Rescue [Pomiń archiwizację], a następnie przejść do czynności opisanych w punkcie 15.
  10. Podłączyć do komputera zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, takie jak dysk twardy z interfejsem USB lub pamięć typu flash.
  11. W oknie Select Rescue type [Wybór sposobu archiwizacji] wybrać opcję Easy rescue [Prosta archiwizacja].
   UWAGA: Można ręcznie wybrać dane, których kopia zapasowa ma zostać utworzona. W tym celu należy wybrać opcję Custom Rescue [Niestandardowa archiwizacja] i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.   UWAGA:
   Program automatycznie wykryje dane.
  12. Tę opcję należy wybrać w celu określenia dysku, na którym zostanie zapisana kopia zapasowa danych, a następnie kliknąć przycisk Next [Dalej]. UWAGA: Na tym ekranie wyświetlana jest wymagana ilość wolnego miejsca na dysku oraz ilość wolnego miejsca na dysku zewnętrznym.
  13. W oknie Confirm options and start rescue [Potwierdzenie opcji i rozpoczynanie archiwizacji] kliknąć przycisk Start Rescue [Rozpocznij archiwizację].   UWAGA: Stan procesu tworzenia kopii zapasowej wyświetli się w oknie postępu.
  14. W oknie z informacją Rescue has completed successfully [Archiwizacja zakończyła się bez błędów] kliknąć przycisk Next [Dalej].
  15. W oknie z monitem „Are you sure you want to start recovery?” [Czy na pewno rozpocząć odzyskiwanie systemu?] wybrać opcję Yes, I'm sure [Tak], a następnie kliknąć przycisk Start Recovery [Rozpocznij odzyskiwanie systemu].   UWAGA: Postęp poszczególnych etapów wyświetli się w oknie stanu procesu. Nie są wymagana jakiekolwiek czynności. Ten proces może trwać nawet 2 godziny, a w jego trakcie komputer może uruchamiać się kilkakrotnie.
  16. W oknie Recovery complete [Zakończono odzyskiwanie systemu] kliknąć przycisk Restart [Uruchom ponownie].
   UWAGA:
   Komputer zostanie ponownie uruchomiony.
  17. Aby skonfigurować system operacyjny i zakończyć procedurę odzyskiwana systemu, należy wykonywać polecenia wyświetlane na ekranie.