Identyfikator artykułu : 00247751 / Ostatnia modyfikacja : 20.10.2022Drukowanie

Brak dźwięku przy odtwarzaniu filmu XAVC S przesłanego do smartfona przy użyciu funkcji „Send to Smartphone” (Wyślij do smartfona).

  Możliwość prawidłowego odtwarzania przesłanych filmów XAVC S zależy od smartfona. Przykładowo, odtwarzany film może się zacinać lub nie mieć dźwięku. 

  Zalecamy wykonanie poniższych czynności.

  • Prześlij do smartfona plik proxy i odtwórz go.
  1. Wybierz kolejno opcje MENU Ustawienia fotograf.2 → Nagryw. proxy → Wł.
  2. Wybierz kolejno opcjeMENU → Sieć → Fun. Wyśl. do smartf. → Cel wysyłania → Tylko proxy lub Proxy & oryginał.
  3. Odtwórz w smartfonie plik proxy przesłany za pomocą funkcji Fun. Wyśl. do smartf.