Identyfikator artykułu : 00172995 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2017Drukowanie

Przesyłanie filmów z kamery DV lub Digital8 na komputer osobisty

  Przesyłanie filmów z kamery Handycam firmy Sony na komputer osobisty ułatwia ich edycję, przechowywanie i udostępnianie. Jednak systemy operacyjne Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 firmy Microsoft nie obsługują funkcji strumieniowego przesyłania danych przez port USB firmy Sony, dlatego poniżej znajdują się dwa alternatywne sposoby zapisywania filmów z kamery DV lub Digital8 na komputerze.


  Opcja 1: Za pomocą programu PlayMemories Home

  Opcja 2: Za pomocą aplikacji Windows Live Photo Gallery [Galeria fotografii usługi Windows Live]

   

  Opcja 1: Za pomocą programu PlayMemories Home

  Filmy można importować za pomocą programu PlayMemories Home firmy Sony przeznaczonego na komputery osobiste i umożliwiającego łatwe importowanie, organizację oraz edycję zdjęć i filmów. Zdjęcia i filmy można wyświetlać na dużym ekranie telewizora lub na innym urządzeniu, udostępniać w Internecie lub zapisywać na dysku. Program jest dostępny do pobrania poniżej: Pobierz program PlayMemories Home.

  1. Podłączyć kamerę do zasilania - należy użyć zasilacza sieciowego.
  2. Zmieniając położenie wyłącznika zasilania, wybrać tryb Play/Edit [Odtwarzanie/Edycja] (szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika).
  3. Wybrać rozdzielczość standardową lub jakość HD wyświetlania, jeśli kamera obsługuje funkcję odtwarzania w jakości HD (wysoka rozdzielczość). Ustawienia menu zależą od formatu nagranych filmów oraz formatu użytego podczas importu. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu zmiany ustawień należy się zapoznać z podręcznikiem użytkownika. W przypadku importu filmów w formacie HDV filmy będą importowane w jakości HD (wysoka rozdzielczość), a w przypadku importu w formacie DV filmy będą importowane w jakości STD (rozdzielczość standardowa). Jako pomoc może służyć poniższa tabela:


   record import table

  4. Umieścić nagraną kasetę w kamerze.
  5. Uruchomić program PlayMemories Home na komputerze.
  6. Podłączyć kamerę do komputera, podłączając za pomocą odpowiedniego kabla wtyczkę HDV/DV lub DV w kamerze do wejścia i.LINK komputera. Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, które może uszkodzić kamerę, należy w pierwszej kolejności podłączyć kabel do komputera. (Uwaga: wejście i.LINK jest także zwane FireWire lub IEEE 1394; jeśli komputer osobisty nie jest wyposażony w żadne z tych wejść, należy skorzystać z powszechnie dostępnych adapterów lub dodatkowych kart).

   i.Link cable
   Kabel i.LINK

   i.LINK port
   Port i.LINK

  7. Rozpocząć importowanie. Na ekranie komputera powinno się wyświetlić okno Import from Tape [Import z kasety].

   Aby importować automatycznie:
   Sprawdzić, czy zaznaczony jest przycisk opcji Import from the beginning of the tape [Import od początku kasety], a następnie kliknąć przycisk Import [Importuj].

   Aby importować ręcznie:
   1. Za pomocą przycisków sterowania urządzenia wyświetlić na monitorze scenę, od której rozpocznie się import filmu.
   2. Sprawdzić, czy zaznaczony jest przycisk opcji Import from the current tape position [Import od bieżącego położenia], a następnie kliknąć przycisk Import [Importuj].
  8. Aby zatrzymać proces importowania, kliknąć przycisk Stop Import [Zatrzymaj importowanie]. Jeśli nagranie zawiera ponad 10 minut pustego miejsca, importowanie zostanie automatycznie przerwane.


  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

  Jeśli podczas importowania komputer się zawiesi lub przestanie rozpoznawać kamerę, należy odłączyć kamerę, zrestartować komputer i powtórzyć powyżej opisany proces od kroku 5. Przyczyny problemu mogą być następujące:

  • Zmiana ustawień VCR HDV/DV i i.LINK CONV w menu STANDARD SET [UST. STANDARDOWE] kamery, kiedy jest ona podłączona za pomocą kabla i.LINK
  • Zmiana ustawienia REC FORMAT [FORMAT NAGRYWANIA] w menu STANDARD SET [UST. STANDARDOWE] kamery, kiedy jest ona podłączona za pomocą kabla i.LINK, a wyłącznik zasilania jest w pozycji CAMERA-TAPE [KAMERA-TAŚMA]
  • Przestawianie wyłącznika zasilania kamery, kiedy jest ona podłączona za pomocą kabla i.LINK
  • Próba użycia komputera, który nie obsługuje formatów sygnału wideo widocznych na ekranie LCD wyświetlacza kamery (HDV lub DV)


  Opcja 2: Za pomocą aplikacji Windows Live Photo Gallery [Galeria fotografii usługi Windows Live]

  Filmy można importować za pomocą aplikacji Windows Live Photo Gallery [Galeria fotografii usługi Windows Live]. Można je też edytować, zapisywać i udostępniać za pomocą programu Windows Live Movie Maker (dostępny bezpłatnie do pobrania na stronie Windows Live Essentials ).

  Uwaga: Podczas korzystania z aplikacji Windows Live Photo Gallery [Galeria fotografii usługi Windows Live] nie można importować filmów bezpośrednio z kamery analogowej (np. Video8 lub Hi8) do komputera. Aby to zrobić, należy mieć zainstalowane w komputerze analogowe urządzenie do przechwytywania obrazu. Te urządzenia są powszechnie dostępne; przetwarzają one analogowy sygnał audio i wideo do formatu cyfrowego, który komputer może importować.

  1. Podłączyć kamerę do zasilania - należy użyć zasilacza sieciowego.
  2. Podłączyć kamerę do komputera, podłączając za pomocą odpowiedniego kabla wtyczkę HDV/DV lub DV w kamerze do wejścia i.LINK komputera. Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, które może uszkodzić kamerę, należy w pierwszej kolejności podłączyć kabel do komputera.
   (Uwaga: wejście i.LINK jest także zwane FireWire lub IEEE 1394; jeśli komputer osobisty nie jest wyposażony w żadne z tych wejść, należy skorzystać z powszechnie dostępnych adapterów lub dodatkowych kart).

   i.Link cable
   Kabel i.LINK

   i.LINK port
   Port i.LINK


  3. W przypadku używania systemu Windows 7 należy zainstalować odpowiedni sterownik . W przypadku zainstalowania na komputerze systemu Windows Vista lub Windows 8 należy przejść do następnego kroku.
  4. Włączyć kamerę i włożyć kasetę zawierającą filmy do przeniesienia.
  5. Zmieniając położenie wyłącznika zasilania, wybrać tryb Play/Edit [Odtwarzanie/Edycja] (szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika).
  6. W przypadku wyświetlenia okna dialogowego automatycznego odtwarzania po włączeniu kamery należy wybrać opcję Import video using Windows Live Photo Gallery [Importuj filmy przy pomocy aplikacji Galeria fotografii usługi Windows Live]. Jeśli zamiast tej opcji otwiera się opcja Import Video [Importuj film], należy przejść do następnego kroku
  7. Na stronie Import Video [Importuj film], w polu Name [Nazwa] należy wprowadzić nazwę nowego pliku wideo. Wybrać opcję Choose the parts of the video to import [Wybierz części filmu do importowania], a następnie wybrać Next [Dalej].
  8. Za pomocą przycisków sterujących w kamerze (lub na pilocie kamery) przewinąć taśmę do momentu, od którego film będzie importowany, a następnie nacisnąć przycisk odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie zawartości kasety.
  9. Na stronie z opisem Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import [Użyj przycisków sterujących kamery, aby znaleźć żądaną scenę i kliknij przycisk Importuj] kliknąć przycisk Import [Importuj].
  10. Aby zatrzymać importowanie filmów, kliknąć przycisk Stop [Zatrzymaj]
  11. Powtórzyć kroki od 5 do 7 dla każdej części filmu do importowania.
  12. Po zakończeniu importowania filmów kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Zaimportowany film zostanie zapisany jako jeden plik wideo i wyświetli się w aplikacji Windows Live Photo Gallery [Galeria fotografii usługi Windows Live].
  13. Aby dodać filmy do programu Windows Live Movie Maker w celu ich edycji, należy kliknąć plik wideo w programie Windows Live Photo Gallery [Galeria fotografii usługi Windows Live], kliknąć przycisk Make [Utwórz], a następnie kliknąć opcję Make a movie [Utwórz film].

  Uwaga: Film można też importować bezpośrednio do programu Windows Live Movie Maker bez korzystania z aplikacji Windows Live Photo Gallery [Galeria fotografii usługi Windows Live]. Po podłączeniu kamery otworzyć program Windows Live Movie Maker, kliknąć przycisk Movie Maker [Kreator filmów], a następnie kliknąć opcję Import from device [Importuj z urządzenia].

   


  Instalowanie poprawnego sterownika (tylko w systemie Windows 7)

  Uwaga: Jeśli na komputerze zainstalowany jest system Windows Vista lub Windows 8, przeprowadzanie tej procedury nie jest konieczne.
  Po podłączeniu kamery należy sprawdzić, czy w systemie Windows 7 wybrano odpowiedni sterownik.

  System Windows 7 jest wyposażony w dwa sterowniki i.LINK/IEEE 1394: w nowszej i starszej wersji. Aby możliwe było przechwytywanie filmów, należy użyć starego sterownika. Aby mieć pewność, że zainstalowano prawidłowy sterownik, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  • Kliknąć przycisk Start.
  • Kliknąć pozycję Control Panel [Panel sterowania].
  • Kliknąć pozycję Device Manager [Menedżer urządzeń].
   (Uwaga: Jeśli pozycji Device Manager [Menedżer urządzeń] nie widać na liście, należy kliknąć opcję View By [Widok według]: Category [Kategoria] w górnym prawym rogu okna Control Panel [Panel sterowania]. Następnie kliknąć opcję Large Icons [Duże ikony]. W oknie Control Panel [Panel sterowania] powinna wyświetlić się lista elementów. Kliknąć pozycję Device Manager [Menedżer urządzeń]).

   device manager

  • W oknie Device Manager [Menedżer urządzeń] wyszukać z listy pozycję IEEE 1394 Bus Host Controllers [Kontrolery hosta magistrali IEEE 1394] i dwukrotnie ją kliknąć. Powinna wyświetlić się informacja podobna do 1394 OHCI Compliant Host Controller [Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI]. Jeśli po nazwie znajduje się napis (Legacy) [Starsza wersja], oznacza to, że ustawiony jest odpowiedni sterownik. Należy wyjść z menu i przejść do kroku 4 opcji 2: Za pomocą aplikacji Windows Live Photo Gallery [Galeria fotografii usługi Windows Live]
  • Następnie dwukrotnie kliknąć pozycję 1394 OHCI Compliant Host Controller [Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI]. Wyświetli się okno z komunikatem 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties [Właściwości kontrolera hosta 1394 zgodnego z OHCI].
  • Kliknąć zakładkę Driver [Sterownik], a następnie kliknąć opcję Update Driver [Aktualizuj sterownik].
  • Wybrać opcję Browse my computer for driver software [Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika], a następnie wybrać Let me pick from a list of device drivers on my computer [Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze]. Spowoduje to wyświetlenie listy sterowników.
  • Kliknąć pozycję 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) [Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI (Starsza wersja)], a następnie kliknąć przycisk Next [Dalej]. Upewnić się, że wybrano sterownik z napisem (Legacy) [Starsza wersja] po nazwie.
  • Zainstaluje się sterownik 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) [Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI (Starsza wersja)] i wyświetli się komunikat Windows has successfully updated your driver software [System Windows pomyślnie zaktualizował oprogramowanie sterownika].
  • Kliknąć przycisk Close [Zamknij] i zamknąć wszystkie pozostałe okna.
   Ponownie uruchomić komputer. Importowanie filmów przez port i.LINK/FireWire/IEEE 1394 jest teraz możliwe. Przejść do kroku 4 opcji 2: Za pomocą aplikacji Windows Live Photo Gallery [Galeria fotografii usługi Windows Live]

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

  • Może się zdarzyć, że czasem (np. po instalacji aktualizacji) system Windows 7 z powrotem przełączy się na pierwotny sterownik 1394 OHCI Compliant Host Controller [Kontroler hosta 1394 zgodny z OHCI]. W razie zaobserwowania, że urządzenie IEEE 1394 powoli przesyła pliki lub przestało być rozpoznawane przez komputer, należy powtórzyć powyższe kroki i ponownie zainstalować sterownik opisany jako (Legacy) [Wersja starsza].
  • Jeśli wciąż nie można importować filmów po przełączeniu sterownika na ten opisany jako (Legacy) [Wersja starsza], możliwe, że problem dotyczy sprzętu. Może to być problem z portem kamery, komputera lub z uszkodzonym kablem. Należy zamienić przewody lub, w razie możliwości, użyć innego portu.