Identyfikator artykułu : 00120374 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Jak za pomocą programu PlayMemories Home przenieść obrazy z aparatu, kamery lub karty pamięci na zewnętrzny dysk twardy USB

  Uwaga: Ten artykuł dotyczy przenoszenia obrazów na zewnętrzny dysk twardy USB. Aby przesyłać obrazy do komputera, zapoznaj się z następującymi artykułami:

  UWAGA:

  • Przed pierwszym importowaniem plików na zewnętrzny dysk twardy USB należy sprawdzić system plików. Ograniczenia systemu plików FAT32 powodują, że importowane pliki z obrazami o objętości powyżej 2 GB (długie filmy AVCHD itp.) zostaną podzielone na więcej plików. Aby tego uniknąć, należy zmienić system plików na NTFS.
  • Jeśli importujesz filmy w formacie XAVC S, ustaw typ systemu plików na NTFS.
  • Sprawdzanie systemu plików na dysku twardym opisano w artykule Filmy pobierane do komputera są dzielone na wiele plików.

  OSTRZEŻENIE! Zmiana systemu plików spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na zewnętrznym dysku twardym. Przed zmianą systemu plików należy utworzyć na dysku twardym komputera lub w innym miejscu kopię zapasową potrzebnych danych.

  Aby przesłać obrazy z aparatu, kamery lub karty pamięci na zewnętrzny dysk twardy USB przy użyciu programu PlayMemories Home, wykonaj następujące czynności:

  1. Podłącz zewnętrzny dysk twardy USB do komputera.
   Uwagi:
   • W zależności od posiadanego dysku twardego mogą być wymagane dodatkowe działania, na przykład włączenie zasilania.
   • Po podłączeniu dysku twardego do komputera należy odczekać kilka sekund, aż system operacyjny rozpozna dysk.
   • Sprawdź w programie PlayMemories Home, czy zewnętrzny dysk twardy pojawia się w kategorii Drives (Dyski).
  2. Utwórz folder na dysku twardym.
   1. W programie PlayMemories Home, w kategorii Drives (Dyski), kliknij prawym przyciskiem myszy zewnętrzny dysk twardy.

    Uwaga: Jeśli zewnętrzny dysk twardy pojawia się w kategorii Cameras and Media (Aparaty i nośniki), zapoznaj się z artykułem Zewnętrzny dysk twardy jest rozpoznawany w kategorii Cameras and Media (Aparaty i nośniki) w programie PlayMemories Home.
   2. Kliknij opcję Create Folder (Utwórz folder).
   3. Wprowadź nazwę folderu (przykład: Wideo).
   4. Naciśnij klawisz Enter.
  3. Podłącz aparat, kamerę lub nośnik danych do komputera.
   • Jeśli importujesz filmy AVCHD lub MP4 i fotografie z aparatu przez łącze USB.
    1. Połącz aparat i komputer przewodem USB.
     Uwaga: Po podłączeniu aparatu do komputera pojawia się lista dostępnych funkcji.
    2. Wybierz opcję Import Media Files (Importowanie plików z multimediami), aby wyświetlić ekran importowania plików z obrazami, po czym przejdź do kroku 4 procedury Importowanie filmów AVCHD lub MP4 i fotografii z aparatu przez łącze USB.
   • Jeśli importujesz filmy nagrane na taśmę w kamerze przez łącze i.LINK.
    1. Połącz kamerę i komputer przewodem i.LINK.
    2. Po nawiązaniu połączenia i pojawieniu się ekranu importowania obrazów przejdź do kroku 4 procedury Importowanie filmów nagranych na taśmę w kamerze przez łącze i.LINK.
  4. Ustaw zewnętrzny dysk twardy jako miejsce importowania, po czym zaimportuj obrazy.
   • Importowanie filmów AVCHD lub MP4 i fotografii z aparatu przez łącze USB
    1. Kliknij rozwijane menu znajdujące się po lewej stronie przycisku Browse (Przeglądaj) z prawej strony ekranu.
    2. Pojawi się lista folderów, które można wskazać jako miejsca zapisu. Kliknij folder na zewnętrznym dysku twardym. Importowane obrazy będą zapisywane w folderze na zewnętrznym dysku twardym.

     Uwaga: Aby zmienić ustawienia importowania lub ustawienie usuwania obrazów, wybierz opcję Settings (Ustawienia) w prawym górnym rogu, aby otworzyć ekran ustawień.
    3. Wskaż pliki, które chcesz zaimportować.
     Po wybraniu opcji Select file to import (Wybierz pliki do zaimportowania) pojawi się lista zdjęć i filmów w aparacie lub na karcie pamięci. Zaznacz pola wyboru, aby wybrać obrazy do zaimportowania.

     Uwaga: Po wybraniu opcji Import new files (Importuj nowe pliki) zaimportowane zostaną nowe zdjęcia i filmy, które nie zostały dotąd zaimportowane.
    4. Kliknij opcję Import (Importuj).
    5. Po zakończeniu importowania zaimportowane obrazy pojawią się w programie PlayMemories Home.
   • Importowanie filmów nagranych na taśmę w kamerze przez łącze i.LINK
    1. Na ekranie Import from Tape (Importuj z taśmy) kliknij opcję Settings... (Ustawienia).
    2. Kiedy pojawi się ekran Import Settings (Ustawienia importowania), kliknij Change... (Zmień).
    3. Kiedy pojawi się okno Import Settings - Media File Import Settings (Ustawienia importowania plików z multimediami), kliknij rozwijane menu.
    4. Pojawi się lista folderów, które można wskazać jako miejsca zapisu. Kliknij folder na zewnętrznym dysku twardym. Importowane obrazy będą zapisywane w folderze na zewnętrznym dysku twardym.
    5. Kliknij OK.
    6. Kiedy z powrotem pojawi się ekran Import Settings (Ustawienia importowania), kliknij OK.
    7. Wybierz opcję Import from the beginning of the tape (Importuj od początku taśmy) lub Import from the current tape position (Importuj od bieżącego miejsca), po czym kliknij przycisk Import (Importuj).

     Uwagi:
     • Import from the beginning of the tape (Importuj od początku taśmy): wybierz to ustawienie, aby automatycznie importować filmy.
     • Import from the current tape position (Importuj od bieżącego miejsca na taśmie): wybierz to ustawienie, aby ręcznie importować filmy po wyświetleniu żądanej sceny przyciskami obsługi.
  5. Uruchom program PlayMemories Home i sprawdź, czy obrazy zostały zaimportowane.