Identyfikator artykułu : 00161657 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2017Drukowanie

Nie jest możliwe połączenie lub sparowanie odtwarzacza WALKMAN® z urządzeniem Bluetooth

  • Nie jest możliwe sparowanie odtwarzacza WALKMAN® ze słuchawkami za pomocą funkcji NFC.
  • Nie można nawiązać połączenia Bluetooth między odtwarzaczem WALKMAN® a głośnikami.

  Przed rozpoczęciem parowania należy sprawdzić, czy są spełnione poniższe wymagania.

  • Upewnij się, że odległość między urządzeniami Bluetooth nie przekracza 1 metra.
  • Upewnij się, że w obu urządzeniach pozostaje wystarczający zapas energii.
  • Zatrzymaj odtwarzanie w odtwarzaczu WALKMAN®, aby uniknąć niespodziewanego głośnego dźwięku z wyjściowego urządzenia Bluetooth.
  • Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem. Pewne modele mogą wymagać wykonania określonych dodatkowych czynności. Można to sprawdzić w dostarczonej instrukcji obsługi.

  Aby sparować i podłączyć urządzenie Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz urządzenie Bluetooth.
  2. Przełącz urządzenie Bluetooth w tryb parowania: Większość urządzeń jest wyposażona w przycisk Bluetooth lub symbol, którego naciśnięcie umożliwia wykrycie urządzenia.
  3. Przełącz odtwarzacz WALKMAN® w tryb rejestracji urządzenia (tryb parowania).
   W przypadku odtwarzacza WALKMAN® z systemem Android: Włącz funkcję Bluetooth. Jeśli funkcja Bluetooth jest już ustawiona na ON (WŁ.), zmień ustawienie na OFF (WYŁ.) i z powrotem na ON (WŁ.).
  4. Kiedy na ekranie odtwarzacza WALKMAN® pojawi się nazwa urządzenia Bluetooth, wybierz tę nazwę.
   Jeśli na wyświetlaczu urządzenia Bluetooth pojawi się żądanie podania hasła, wprowadź 0000.
   Hasło może być określane mianem kod PIN, numer PIN, Password itp.
  5. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth na ekranie odtwarzacza WALKMAN® pojawi się komunikat Connection is completed (Łączenie zakończone) lub podobny.

  Informacja o dodatkowym parowaniu

  Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ich ponownego parowania, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • Informacje dotyczące parowania zostały usunięte w toku czynności naprawczych itp.
  • WALKMAN® jest już sparowany z maksymalną liczbą urządzeń, a użytkownik chce go sparować z kolejnym urządzeniem.
  • Po usunięciu z urządzenia Bluetooth informacji o jego sparowaniu z odtwarzaczem Walkman.
  • Wszystkie informacje o sparowaniu odtwarzacza WALKMAN® są kasowane po użyciu funkcji Reset all settings (Resetuj wszystkie ustawienia) lub Restore to factory configuration (Przywróć ustawienia fabryczne).