Identyfikator artykułu : 00092568 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Nie pamiętam kombinacji czynności lub hasła potrzebnego do odblokowania odtwarzacza Walkman.

  Należy sprawdzić następujące punkty w zależności od ustawionej blokady ekranu.

  1. Blokada za pomocą kombinacji czynności

   W przypadku blokady odtwarzacza Walkman za pomocą kombinacji czynności kombinację tę można zresetować, wpisując odpowiedź na pytanie bezpieczeństwa lub za pomocą konta Google.
   Jeśli udzielenie odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa nie jest możliwe lub urządzenie nie jest przypisane do konta Google, jedynym rozwiązaniem jest wykonanie procedury odzyskiwania systemu Android opisanej poniżej.

  2. Blokada za pomocą hasła

   W przypadku blokady odtwarzacza Walkman za pomocą hasła zresetowanie tego hasła jest niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem jest wykonanie procedury odzyskiwania systemu Android opisanej poniżej.

  Wykonywanie procedury odzyskiwania systemu Android

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Procedura odzyskiwania systemu Android spowoduje usunięcie wszystkich aplikacji zainstalowanych po zakupie, ustawień i informacji o koncie Google zarejestrowanym w odtwarzaczu Walkman.

  Wyłączyć urządzenie.

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Power [Zasilanie].
  2. Wyświetlony zostanie komunikat Device options [Opcje urządzenia]. Dotknąć opcji Power off [Wyłącz zasilanie].
  3. Dotknąć opcji OK. Zasilanie zostanie wyłączone.

  Wykonać procedurę odzyskiwania systemu Android.

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk przechodzenia do przodu, a następnie, nie zwalniając tego przycisku, nacisnąć i przytrzymać przycisk Power [Zasilanie] przez kilka sekund.
  2. Zwolnić oba przyciski, gdy wyświetli się logo Walkman. Wyświetli się ekran Android system recovery utility [Narzędzie odzyskiwania systemu Android].
  3. Użyć przycisku Volume Down (-) [Zmniejsz głośność (-)], aby zaznaczyć opcję wipe data/factory reset [Kasuj dane/Przywróć ustawienia fabryczne].
  4. Szybko nacisnąć przycisk Power [Zasilanie].
  5. Użyć przycisku Volume Down (−) [Zmniejsz głośność (−)], aby zaznaczyć opcję YES -- delete all user data [Tak — usuń wszystkie dane użytkownika].
  6. Szybko nacisnąć przycisk Power [Zasilanie]. Dane zostaną usunięte i przywrócone zostaną ustawienia fabryczne.
  7. Szybko nacisnąć przycisk Power [Zasilanie], gdy zaznaczona zostanie opcja reboot system now [Uruchom ponownie system teraz].