Identyfikator artykułu : 00160381 / Ostatnia modyfikacja : 31.01.2017Drukowanie

Brak sygnału GPS

  Jeśli wskaźnik stanu pozycjonowania GPS na ekranie LCD aparatu przyjmuje wygląd Obraz lub Obraz (informacja o ostatnio wyznaczonej pozycji), nie można uzyskać informacji o pozycji.

  UWAGA:

  • W pewnych warunkach — między innymi w pomieszczeniach, blisko wysokich budynków, stalowych wież i linii energetycznych — nie można uzyskać informacji o pozycji.

  • Fotografując z użyciem funkcji GPS, należy unikać miejsc powodujących zablokowanie lub odbicia fal radiowych, takich jak sąsiedztwo budynków, zagajnik itp. Zaleca się pracę pod odkrytym niebem — w plenerze, na ganku itp.

  • Podczas wyznaczania pozycji i wyszukiwania satelitów nie należy kłaść palców na odbiorniku GPS. Maleje wówczas czułość odbioru, co niekiedy uniemożliwia wyznaczenie pozycji.


  Obraz [A] Część z anteną GPS

  Jeśli nie jest możliwy odbiór sygnału GPS, wypróbuj poniższe rozwiązanie.

  W trybie fotografowania wybierz z MENU opcję Setup (Ustawienia) i w grupie Obraz (General Settings — Ustawienia ogólne) dotknij opcji Your Location (Twoja lokalizacja).
  Jeśli wyznaczanie pozycji nie przebiega prawidłowo, pojawi się komunikat „Could not Position. Position?” (Brak możliwości wyznaczenia pozycji. Wyznaczyć pozycję?) lub zbliżony. Dotknij opcji OK. Ponieważ na czas wyszukiwania satelitów wstrzymywane jest działanie innych funkcji, oszacowanie pozycji staje się łatwiejsze.

  Po oszacowaniu pozycji wyświetlany jest poniższy ekran z informacjami o szacunkowej pozycji.

  Obraz

  [A] Ikona satelitów
  [B] Miernik pozycji
  [C] Odebrane informacje

  Nawet jeśli możliwy jest odbiór informacji z wielu satelitów, wyznaczanie pozycji może następować z opóźnieniem lub w ogóle nie działać. Zależy to od warunków, takich jak miejsce i czas.

  Aby skrócić wyznaczanie pozycji, można zaimportować do aparatu dane wspomagające GPS, używając programu komputerowego PlayMemories Home.