Identyfikator artykułu : 00078370 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2020Drukowanie

GPS nie odbiera sygnału.

  Pozyskanie informacji o lokalizacji może być niemożliwe. Sprawdzić poniższe pozycje.

  Potwierdzić, że funkcja GPS log [Dziennik GPS] jest ustawiona na ON [Wł.] w ustawieniach SETUP [Konfiguracja].

  Jeżeli na ekranie status triangulacji oznaczony jest ikoną obraz, informacje o lokalizacji nie zostały ustalone.
  Po zakończeniu triangulacji wyświetlane jest następujące wskazanie.

  Obraz

  UWAGA:

  • Antena GPS wbudowana jest w przednią część pilota Live-View. Jeżeli zatem pilot Live-View zwrócony jest do dołu, mogą wystąpić problemy z zakończeniem triangulacji lub triangulacją.
  • Dziennik GPS i dane o położeniu są rejestrowane tylko wówczas, gdy połączenie między pilotem Live-View a kamerą odbywa się za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

  Po wykonaniu poniższych czynności kamera zatrzymuje działanie innych funkcji i wyszukuje satelity, co ułatwia triangulację.

  1. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić pozycję SETUP[Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
  2. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar CONFG [Konfiguracja], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
  3. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić opcję GPS.
  Obraz Obraz

  Po zakończeniu triangulacji lub anulowaniu wyszukiwania satelitów nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić pozycję BACK [Wstecz], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

  Nawet jeśli kamera odbiera dane z wielu satelitów, triangulacja może następować z pewnym opóźnieniem lub w ogóle nie działać. Zależy to od warunków triangulacji, takich jak miejsce i czas. Oczekiwanie na zakończenie triangulacji można skrócić, importując do kamery dane wspomagające GPS. Do zaimportowania najnowszych danych wspomagających GPS należy użyć programu „PlayMemories Home” lub „Action Cam Movie Creator”.

  UWAGA:

  • Pozyskanie informacji o lokalizacji może być niemożliwe w zależności od miejsca triangulacji, np. wewnątrz budynków, w miejscach zacienionych przez budynki, w pobliżu wież i przewodów przesyłowych.
  • W czasie nagrywania z funkcją GPS, należy unikać miejsc, w których sygnały radiowe są blokowane lub odbijane, takich jak zacienione miejsca otoczone budynkami lub drzewami. Z aparatu należy korzystać w warunkach dobrej widoczności nieba, takich jak na otwartym terenie lub tarasie.