Identyfikator artykułu : 00061178 / Ostatnia modyfikacja : 13.12.2013Drukowanie

Nie można zmienić ustawienia opcji telewizora Control for HDMI [Sterowanie interfejsem HDMI] z OFF [Wył.] na ON [Wł.]

    Aby móc zmieniać ustawienia opcji Control for HDMI [Sterowanie interfejsem HDMI], wymagane jest ustawienie odtwarzania dźwięku za pomocą głośników telewizora.

    1. Zmienić ustawienie głośników systemu audio na głośniki telewizora, wybierając pozycje Options [Opcje] > Speaker [Głośnik] > TV Speakers [Głośniki telewizora] podczas oglądania programu telewizyjnego. 2. Zmienić ustawienie HDMI [Interfejs HDMI] telewizora.

    Uwaga: Uruchomienie aplikacji Home Theatre Control [Sterowanie kinem domowym] powoduje automatyczną zmianę ustawienia Speakers [Głośniki] na Audio System [System audio].