Identyfikator artykułu : 00168445 / Ostatnia modyfikacja : 20.07.2021Drukowanie

Komputer nie nawiązuje połączenia USB z kamerą Sony.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  Przed rozpoczęciem

  • Importowanie filmów z kamer Digital8 lub MiniDV przy użyciu przewodu USB wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Szczegóły podano w następującym artykule:
   Poradnik importowania z kamer na kasety
  • W niektórych systemach operacyjnych wymagane jest zalogowanie się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
  • Jeżeli komputer jest podłączony do sieci komputerowej, niezbędne może być tymczasowe wyłączenie połączenia z siecią lub podłączenie kamery do innego komputera, który nie jest połączony z siecią.
  1. Odłącz przewód USB od kamery i komputera.

  2. Upewnij się, że porty USB kamery komputera nie są brudne ani zakurzone.

  3. Upewnij się, że przewód USB jest starannie podłączony do kamery.

  4. Upewnij się, że drugi koniec przewodu USB jest starannie podłączony do portu USB komputera.

   Uwagi:

   • Do połączenia kamery z komputerem należy użyć dostarczonego lub wbudowanego przewodu USB.
   • Upewnij się, że znak USB znajduje się u góry, i dokładnie podłącz przewód.
   • W razie problemu z podłączeniem wbudowanego przewodu USB spowodowanego niewystarczającą długością należy podłączyć przedłużacz USB.
   • Importowanie z użyciem przewodu USB innego producenta może okazać się niemożliwe, nawet jeśli przewód ten umożliwia ładowanie.
   • Nie są obsługiwane połączenia przez koncentrator USB.
   • Nie jest możliwe importowanie do komputera przez łącze HDMI.
  5. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB (z wyjątkiem myszy i klawiatury).

  6. Wyłącz kamerę na 30 sekund.

  7. Po 30 sekundach ponownie włącz kamerę.

   UWAGA: w niektórych modelach kamer po włączeniu trzeba wybrać z ekranu LCD tryb USB CONNECT (połączenie USB) lub COMPUTER (Komputer). W razie potrzeby dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi kamery.

  8. Sprawdź zawartość ekranu LCD kamery.

   • Jeśli na ekranie LCD kamery widać komunikat USB connected (Połączenie USB), MTP connected (MTP Podłączono) lub Mass Storage connected (Pamięć masowa Podłączono): komputer rozpoznaje kamerę.
   • Jeśli na ekranie LCD kamery widać komunikat Check the connected device (Sprawdź podłączone urządzenie): komputer rozpoznał kamerę, ale połączenie mogło zostać przerwane wskutek odłączenia przewodu USB, utraty łączności itp. Odłącz i ponownie podłącz przewód USB.
   • Jeśli na ekranie LCD kamery widać komunikat USB SELECT (Wybór USB): dotknij przycisku USB Connect (Połączenie USB). Jeśli do wyboru jest więcej niż jedna opcja USB Connect (Połączenie USB), dotknij przycisku USB Connect (Połączenie USB) dla nośnika, z którego chcesz importować obrazy:  (pamięć wewnętrzna),  (wewnętrzny dysk twardy),  (karta pamięci).
  9. Zmień w kamerze ustawienia opcji USB Connect Setting (Ust. połączenia USB) i USB LUN Setting (Ustawienia USB LUN). (Dotyczy tylko kamer wprowadzonych na rynek po 2011 r.)
   W celu zmiany ustawień wykonaj poniższe czynności.

   • Wybierz MENUSetup (Konfiguracja) → USB Connect Setting (Ust. połączenia USB) → Mass Storage (Pamięć masowa).
   • Wybierz MENUSetup (Konfiguracja) → USB Connect Setting (Ustawienia USB LUN) → Single (Jeden).
  10. Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, do połączenia użyj innego portu USB komputera. Jeżeli kamera nie jest rozpoznawana pomimo jej podłączenia do innego portu USB komputera, spróbuj ponownie uruchomić komputer.

  11. Jeśli problem pozostał nierozwiązany, może być konieczna wymiana przewodu USB.

  12. Jeśli mimo wykonania wszystkich powyższych czynności i wymiany przewodu USB problem nadal nie jest rozwiązany, należy spróbować podłączyć kamerę do innego komputera.

   Jeżeli problem nie wystąpi w innym komputerze, może to świadczyć o nieprawidłowej konfiguracji portów USB w pierwszym komputerze lub obecności w tym komputerze oprogramowania uniemożliwiającego połączenie. Należy wtedy zwrócić się do producenta komputera o dalszą pomoc w diagnozowaniu problemu z komputerem.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeżeli problem wystąpi także po podłączeniu innego komputera, kamera Sony może wymagać naprawy.