Identyfikator artykułu : 00059901 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2022Drukowanie

Kamera nie łączy się z komputerem poprzez złącze USB

  Kamera nie łączy się z komputerem poprzez złącze USB


  Należy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe dotyczące aparatu i w razie potrzeby zainstalować program dostarczony z aparatem oraz sterownik aparatu (należy potwierdzić posiadane uprawnienia administratora).

  Sprawdzić, czy dla ustawienia USB Connect [Połączenie USB] w menu Setup [Ustawienia] aparatu wybrano opcję Auto [Automatycznie] lub Mass Storage [Pamięć masowa] i czy w aparacie znajduje się karta pamięci, w położeniu umożliwiającym jej prawidłowe wykrycie (jeżeli aparat używa karty pamięci do rejestrowania).

  podłączanie kamery do gniazda USB

  Należy sprawdzić, czy akumulator kamery jest dostatecznie naładowany lub skorzystać z zasilacza sieciowego.

  · Należy upewnić się, że porty USB w kamerze i komputerze nie są zanieczyszczone pyłem ani brudne.

  · Podłączyć kamerę bezpośrednio do portu USB w komputerze za pomocą kabla dostarczonego z kamerą. Nie stosować replikatora portów ani koncentratora USB.

  · Sprawdzić, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do kamery i komputera.

  styki gniazda USB kamery

  · Włączyć komputer i zaczekać aż do jego całkowitego uruchomienia.

  Komputer powinien teraz, w zależności od konfiguracji i systemu operacyjnego, wykryć automatycznie połączenie portu USB z aparatem i zainstalować odpowiedni sterownik. Gdy na pasku zadań wyświetli się komunikat z potwierdzeniem, można zacząć korzystać z urządzenia. Jeśli okno Auto Play [Automatyczne odtwarzanie] się nie pojawi, należy sprawdzić, czy w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows] aparat widoczny jest jako nośnik wymienny.

  Ważne uwagi:

  · W niektórych modelach kamer należy po włączeniu wybrać na ekranie LCD opcję USB CONNECT [Połączenie USB] lub COMPUTER [Komputer]. Wybrać opcję USB Connect [Połączenie USB]

  · Jeśli okno z funkcją Device Storage nie wyświetla się po podłączeniu kamery do komputera z systemem operacyjnym Windows 7, dla opcji USB Connect Setting [Ustawienia połączenia USB] należy wybrać ustawienie Auto.

  · Jeśli komputer jest połączony z siecią, konieczne może być czasowe wyłączenie połączenia sieciowego lub podłączenie kamery do komputera niepołączonego z siecią. Przyczyną problemów z połączeniem mogą być również zmapowane dyski. Przyczyną problemów z połączeniem mogą być również zmapowane dyski.

  · Jeśli kamera posiada funkcję strumieniowego przesyłania danych przez złącze USB, konieczne może być również włączenie funkcji strumieniowego przesyłania danych przez złącze USB w menu kamery. Jednak nie wszystkie kamery z funkcją połączenia USB obsługują funkcję strumieniowego przesyłania danych przez złącze USB.

  · W przypadku wyświetlenia komunikatu Check the connected device [Sprawdź podłączone urządzenie] i nierozpoznania aparatu po podłączeniu go do komputera z systemem operacyjnym Windows® XP należy wybrać opcje MENU → Settings [Ustawienia] → Main Settings [Ustawienia główne] → USB Connect Setting [Ustawienia połączenia USB] → Mass Storage [Pamięć masowa], a następnie podłączyć ponownie aparat do komputera.

  Jeżeli komputer nie wykryje aparatu, należy wykonać następujące czynności:

  · Odłączyć od komputera wszystkie urządzenia podłączone do gniazd USB, z wyjątkiem klawiatury, myszy i kamery.

  · Odłączyć kabel USB od komputera i kamery, ponownie uruchomić komputer,

  a następnie ponownie połączyć komputer z kamerą we właściwej kolejności.

  · Podłączyć aparat do innego portu USB.

  · Podłączyć aparat za pomocą innego kabla USB.

  Jeżeli komputer w dalszym ciągu nie wykryje aparatu, należy sprawdzić w menedżerze urządzeń systemu Windows, czy sterownik USB aparatu został prawidłowo zainstalowany. Jeśli sterownik widnieje na liście, lecz obok niego wyświetla się wykrzyknik, należy odinstalować i ponownie zainstalować sterownik.

  1. Podłączyć aparat do komputera za pomocą kabla USB.
  2. Włączyć aparat.
  3. Otworzyć menedżera urządzeń systemu operacyjnego.
   • W systemach operacyjnych Windows® 98, Windows 98 SE oraz Windows Me: Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę My Computer [Mój komputer], kliknąć lewym przyciskiem myszy pozycję Properties [Właściwości], kliknąć lewym przyciskiem myszy zakładkę Device Manager [Menedżer urządzeń].
   • W systemach operacyjnych Windows 2000 i XP: Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę My Computer [Mój komputer], kliknąć lewym przyciskiem myszy pozycję Properties [Właściwości], kliknąć lewym przyciskiem myszy zakładkę Hardware [Sprzęt], kliknąć lewym przyciskiem myszy przycisk Device Manager [Menedżer urządzeń].
   • W systemie operacyjnym Windows Vista®: Kliknąć przycisk Start, kliknąć pozycję Control Panel [Panel sterowania], kliknąć pozycję System and Maintenance [System i konserwacja], kliknąć przycisk Device Manager [Menedżer urządzeń].
   • W systemie operacyjnym Windows 7: Kliknąć przycisk Start, kliknąć pozycję Control Panel [Panel sterowania], kliknąć pozycję Hardware and Sound [Sprzęt i dźwięk] w obszarze Devices and Printers [Urządzenia i drukarki], a następnie kliknąć pozycję Device Manager [Menedżer urządzeń].
  4. W oknie Device Manager [Menedżer urządzeń], po lewej stronie pozycji Universal Serial Bus controllers [Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej], kliknąć symbol PLUS (+).
  5. W obszarze Universal Serial Bus controllers [Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej] kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Sony DSC lub USB Mass Storage Device [Urządzenie pamięci masowej USB], aby wyświetlić menu rozwijane.
  6. W menu rozwijanym kliknąć polecenie Uninstall [Odinstaluj] lub Remove [Usuń].
  7. W oknie dialogowym Confirm Device Removal [Potwierdzanie usunięcia urządzenia] kliknąć przycisk OK.
  8. Włożyć płytę CD dostarczoną z aparatem do napędu CD komputera.

  UWAGA: Jeśli na komputerze zainstalowano system operacyjny Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, wykonywanie niniejszego kroku nie jest konieczne. Niniejsze systemy operacyjne zawierają już odpowiedni sterownik umożliwiający rozpoznanie połączenia USB z kamerą.

  1. Uruchomić komputer ponownie.

  UWAGA: Po ponownym uruchomieniu komputera powinien on rozpoznać połączenie z aparatem i rozpocząć ponowną instalację sterownika USB.

  1. Aby zakończyć ponowną instalację sterownika USB, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  UWAGA: Po ponownym uruchomieniu komputera powinien on rozpoznać połączenie z aparatem i rozpocząć ponowną instalację sterownika USB. Aby zakończyć ponowną instalację sterownika USB, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Jeżeli komputer w dalszym ciągu nie wykryje aparatu, należy sprawdzić, czy sterownik kontrolera USB komputera został poprawnie zainstalowany lub czy dostępna jest jego aktualizacja. Można użyć funkcji Windows Update, aby zaktualizować sterowniki lub sprawdzić kontroler USB w menedżerze urządzeń komputera.

  Jeśli obok kontrolera USB w menedżerze urządzeń wyświetla się wykrzyknik, oznacza to, że kontroler USB nie został zainstalowany poprawnie.

  Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie naprawi problemu, należy podłączyć urządzenie do innego komputera. Jeśli inny komputer również nie wykryje aparatu, może to oznaczać awarię urządzenia i konieczność jego naprawy.