Identyfikator artykułu : 00088077 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak uzyskać dostęp do serwisu Sony Entertainment Network?

  1. Podłączyć telewizor BRAVIA lub odtwarzacz Blu-ray do Internetu za pomocą szerokopasmowego połączenia internetowego.
  2. Za pomocą dostarczonego pilota wybrać ikonę serwisu Sony Entertainment Network (SEN), a następnie wybrać usługę Music Unlimited.
  3. Wybrać opcję Link an Account [Połącz konto], aby uzyskać kod aktywacyjny urządzenia.
  4. Zanotować kod aktywacyjny urządzenia.
  5. Korzystając z komputera lub innego urządzenia z funkcją przeglądarki internetowej, zalogować się na stronę serwisu Playstation Network. W tym celu przeciągnąć kursor w kierunku dolnej części strony nad pozycję Sign in [Zaloguj się] lub kliknąć pozycję Create an account [Utwórz konto]. Jeśli po przesłaniu formularza zakładania nowego konta na ekranie wyświetla się komunikat błędu o treści: An account with this e-mail address already exists [Konto połączone z tym adresem e-mail już istnieje], oznacza to, że konto istnieje już w usłudze PlayStation. W takim wypadku należy zalogować się na konto PlayStation lub utworzyć nowe konto w serwisie Sony Entrainment Network, korzystając z innego adresu e-mail.
  6. Wypełnić formularz rejestracji, a następnie kliknąć łącze I Agree. Create my account. [Zgadzam się. Utwórz konto]. Wybrać z listy właściwe urządzenie, a następnie kliknąć przycisk Activate [Aktywuj].
  7. Wprowadzić Kod aktywacyjny uzyskany w kroku 4 i nacisnąć przycisk Continue [Kontynuuj].
  8. Po zarejestrowaniu konta pojawi się monit o utworzenie kodu PIN zapewniającego bezpieczeństwo konta, za pomocą którego można potwierdzać zakupy i rejestracje urządzeń. 

  Ważne: W przypadku odsprzedaży lub przekazania urządzenia innemu użytkownikowi zawsze należy odłączać zarejestrowane urządzenie od konta założonego w serwisie Sony Entertainment Network tak, aby kolejny użytkownik urządzenia nie mógł wyświetlić adresu e-mail, podanego podczas rejestracji lub podjąć próby zalogowania się na istniejące konto w serwisie Sony Entertainment Network, wprowadzając odgadnięty kod PIN.

  W jaki sposób odłączyć urządzenie?

  1. Wyłączyć internetowe urządzenie wideo.
  2. Za pomocą komputera, tabletu lub podobnego urządzenia przejść na stronę serwisu Sony Entertainment Network i zalogować się, używając istniejącego adresu e-mail.
  3. Kliknąć opcję Manage Products [Zarządzaj produktami].
  4. Kliknąć opcję View Devices [Wyświetl urządzenia].
  5. Kliknąć przycisk Unlink [Odłącz], aby odłączyć urządzenie.

  UWAGA:

  • Dostęp do urządzeń i zarządzanie nimi można również uzyskać z witryny sieci Sony Entertainment Network (SEN).  Więcej informacji można znaleźć w witrynie pomocy technicznej PlayStation
  • Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray lub telewizory mogą obsługiwać funkcję BRAVIA Internet Video. Aby sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray lub telewizor dysponuje funkcjami omówionymi w tym rozwiązaniu, należy zapoznać się ze specyfikacjami lub podręcznikiem dostarczonym wraz z urządzeniem.
  • Dostępność usług BRAVIA Internet Video zależy od modelu i kraju, w którym jest on zlokalizowany.