Identyfikator artykułu : S700024531 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Podłączanie do bezprzewodowego punktu dostępu

  Podłączanie do bezprzewodowego punktu dostępu


  Uwaga:
  • W przypadku modeli wyposażonych w sprzętowy przełącznik połączenia bezprzewodowego należy się upewnić, że został on włączony.
   Informacje na temat wyposażenia określonego modelu komputera VAIO w sprzętowy przełącznik połączenia bezprzewodowego lub jego braku znajdują się w podręczniku użytkownika.
  • Upewnić się, że opcja Wi-Fi w pozycji PC Settings [Ustawienia komputera] jest włączona.
  1. Wyświetlić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję Change PC settings [Zmień ustawienia komputera].
  4. Wybrać kategorię Wireless [Bezprzewodowe].
  5. Upewnić się, że opcja Wi-Fi jest włączona.


  Z poziomu menu Charms
  1. Wyświetlić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Kliknąć ikonę Wireless [Bezprzewodowe].
  4. Upewnić się, że opcja Airplane mode [Tryb samolotowy] jest wyłączona.
   Wyłączyć opcję, jeśli tak nie jest.
  5. Wybrać preferowaną sieć bezprzewodową.
  6. Zaznaczyć pozycję Connect automatically [Połącz automatycznie] w przypadku, gdy preferowane jest automatyczne połączenie z danym punktem dostępu.
  7. Wybrać opcję Connect [Połącz].
   Wprowadzić hasło, jeśli to konieczne.
  8. Wybrać preferowane opcje udostępniania:
   1. „No, don’t turn on sharing or connect to device” [Nie, nie włączaj funkcji udostępniania lub łączenia z urządzeniem] (w przypadku sieci w miejscach publicznych).
   2. „Yes, turn on sharing and connect to devices” [Tak, włącz funkcję udostępniania i łączenia z urządzeniami] (w przypadku sieci domowych lub firmowych)

  Z poziomu pulpitu
  1. Kliknąć ikonę Wireless [Bezprzewodowe] umieszczoną po prawej stronie na pasku zadań.
  2. Upewnić się, że opcja Airplane mode [Tryb samolotowy] jest wyłączona.
   Wyłączyć opcję, jeśli tak nie jest.
  3. Wybrać preferowaną sieć bezprzewodową.
  4. Zaznaczyć pozycję Connect automatically [Połącz automatycznie] w przypadku, gdy preferowane jest automatyczne połączenie z danym punktem dostępu.
  5. Wybrać opcję Connect [Połącz].
   Wprowadzić hasło, jeśli to konieczne.
  6. Wybrać preferowane opcje udostępniania:
   1. „No, don’t turn on sharing or connect to device” [Nie, nie włączaj funkcji udostępniania lub łączenia z urządzeniem] (w przypadku sieci w miejscach publicznych).
   2. „Yes, turn on sharing and connect to devices” [Tak, włącz funkcję udostępniania i łączenia z urządzeniami] (w przypadku sieci domowych lub firmowych)