Identyfikator artykułu : S700024520 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Tablet Xperia nie łączy się z siecią bezprzewodową

  Tablet Xperia nie łączy się z siecią bezprzewodową

  Jeżeli tablet firmy Sony nie łączy się z siecią bezprzewodową, należy wykonać poniższe czynności. 

  1. Sprawdzić konfigurację obsługi sieci bezprzewodowych za pomocą tabletu
   Uwaga: Niniejszy artykuł zakłada, że nazwa sieci bezprzewodowej, hasło oraz rodzaj zabezpieczeń są użytkownikowi znane, a sama sieć działa prawidłowo. Inne urządzenia, takie jak urządzenia typu smartphone lub notebooki, powinny móc bez przeszkód się połączyć z siecią bezprzewodową. Zaleca się zapisanie na kartce szczegółów dotyczących sieci bezprzewodowej do wykorzystania w przyszłości.
   1. Na ekranie głównym dotknąć opcji Przycisk Apps [Aplikacje] Apps [Aplikacje], a następnie opcji Wi-Fi Checker.
   2. Dotknąć opcji Test i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.
    [Obraz: Opcja Wi-Fi Checker]
   3. Rozwiązanie problemu może wymagać przeprowadzenia wielu testów i wykonania złożonych procedur naprawczych.
    Jeżeli sugerowana procedura nie uwzględnia kolejnych możliwości, a problem pozostaje nierozwiązany, należy przejść do kolejnego kroku.
  2. Sprawdzić połączenie, ustawiając tablet bliżej routera
   Uwaga: Odległość i przeszkody, takie jak ściany, podłogi, drzwi i urządzenia mają negatywny wpływ na połączenie bezprzewodowe. Inne sieci bezprzewodowe mogą mieć negatywny wpływ na połączenie bezprzewodowe, szczególnie jeśli korzystają z tych samych kanałów. 
   1. Jeżeli tablet łączy się z siecią bezprzewodową, będąc w pobliżu routera, ale już nie, gdy znajduje się w większej odległości, problem nie leży po stronie tabletu, a jego rozwiązanie wykracza poza zakres niniejszego artykułu. Zaleca się sprawdzenie połączenia za pomocą innych kanałów bezprzewodowych oraz kontrolę montażu i położenia anten routera. Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja obsługi routera.
   2. Jeżeli tablet nie łączy się z routerem, będąc w jego pobliżu, należy przejść do następnego kroku.
  3. Sprawdzić, czy router stosuje filtrowanie adresów MAC
   Uwaga: Filtrowanie adresów MAC polega na filtrowaniu adresu sprzętowego karty sieciowej w celu odmowy bądź zezwolenia dostępu. Do konfiguracji filtrowania służy panel konfiguracyjny routera.
   1. Jeżeli wcześniej użytkownik dodawał inne urządzenia bezprzewodowe lub pozwalał innym osobom na korzystanie z sieci bezprzewodowej, a nie musiał przy tym zmieniać konfiguracji routera, można założyć, że filtrowanie adresów MAC jest wyłączone. W takiej sytuacji należy przejść do kroku D.
   2. Jeżeli jednak użytkownik nie ma co do tego pewności, należy się zapoznać z instrukcją obsługi routera i sprawdzić, czy filtrowanie adresów MAC jest włączone. Jeżeli jest, należy je wyłączyć lub dodać tablet do listy urządzeń mogących korzystać z sieci bezprzewodowej. Aby odszukać adres MAC tabletu, należy kolejno dotknąć opcji Apps [Aplikacje], Settings [Ustawienia], About tablet [Tablet — informacje] i Status [Stan]. Wyświetli się okno podręczne; aby odszukać adres MAC karty Wi-Fi, widok należy przewinąć w dół.
  4. Sprawdzić, czy tablet firmy Sony korzysta z bieżącej wersji systemu
   1. Dotknąć kolejno opcji Apps [Aplikacje], Settings [Ustawienia], a następnie About tablet [Tablet — informacje].
   2. Dotknąć opcji System Update [Aktualizacja systemu].
   3. Jeżeli tablet korzysta ze starszej wersji systemu operacyjnego, należy ją zaktualizować do wersji bieżącej.
    Uwagi:  
    • Instrukcje dotyczące aktualizacji są dostępne na niniejszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej aktualizacji, w części poświęconej wybranemu modelowi.
    • Jeżeli połączenie z siecią bezprzewodową nie działa niezawodnie nawet w pobliżu routera, w celu przeprowadzenia aktualizacji należy się połączyć z siecią w innej lokalizacji.
  5. Zresetować moduł Wi-Fi
   1. Na ekranie głównym dotknąć opcji Apps [Aplikacje], a następnie opcji Settings [Ustawienia].
   2. Dotknąć przełącznika obok opcji Wi-Fi, aby wyłączyć obsługę sieci Wi-Fi.
    Uwaga: Ustawienie ON [Włączone] oznacza, że obsługa sieci Wi-Fi jest włączona.
   3. Nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez około 3 sekundy.
   4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie chęci wyłączenia dotknąć opcji OK.
   5. Zaczekać na wyłączenie tabletu, a następnie ponownie nacisnąć przyciskzasilania.
   6. Po uruchomieniu tabletu dotknąć opcji Apps [Aplikacje], a następnie opcji Settings [Ustawienia].
   7. Dotknąć przełącznika obok opcji Wi-Fi, aby włączyć obsługę sieci Wi-Fi.
   8. Jeżeli tablet nadal się nie łączy z siecią bezprzewodową, należy przejść do następnego kroku.
  6. Zresetować tablet
   1. Po włączeniu tabletu nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez 10 sekund.
   2. Nacisnąć przyciskzasilania ponownie i zaczekać na ponowne uruchomienie tabletu.
   3. Jeżeli tablet nadal się nie łączy z siecią bezprzewodową, należy przejść do następnego kroku.
  7. Przywrócić ustawienia fabryczne
   Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich aplikacji oraz ich danych, w tym ustawień sieci bezprzewodowych, danych kont pocztowych oraz konta Google, a także zakładek przeglądarki internetowej. Po przywróceniu ustawień fabrycznych będzie można ponownie zainstalować aplikacje, korzystając z serwisu Android Market.
   1. Na ekranie głównym dotknąć opcji Apps [Aplikacje], a następnie opcji Settings [Ustawienia].
   2. Dotknąć opcji Backup & reset [Tworzenie kopii zapasowej i resetowanie] w obszarze Personal [Osobiste].
   3. Dotknąć opcji Factory data reset [Przywrócenie ustawień fabrycznych].
   4. Aby kontynuować, należy dotknąć opcji Reset tablet [Resetuj tablet].
   5. Aby potwierdzić komunikat informujący o usuwaniu danych, należy dotknąć opcji Erase everything [Usuń wszystko].
   6. Po kilku sekundach tablet się wyłączy.
   7. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator uruchamiania (również w odniesieniu do konfiguracji sieci bezprzewodowej).
   8. Sprawdzić, czy tablet łączy się z siecią bezprzewodową.
   9. Jeżeli problem nie został rozwiązany, może być konieczna naprawa urządzenia.
    Aby się skontaktować z firmą Sony, należy skorzystać z informacji kontaktowych zamieszczonych na niniejszej stronie.