Identyfikator artykułu : 00199377 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Sony Channel Editor: Jak porządkować kanały na liście kanałów oraz je dodawać i usuwać

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Poniżej zamieszczono szczegółowy podręcznik dla użytkowników narzędzia Sony Channel Editor.

  1. Wyszukiwanie kanałów
  2. Umieszczanie kanałów HD na początku listy
  3. Usuwanie kanałów
  4. Przenoszenie kanałów
  5. Porządkowanie kanałów w kolejności alfabetycznej lub numerycznej
  6. Dodawanie ulubionych kanałów
  7. Usuwanie kanałów z list ulubionych kanałów
  8. Przełączanie z listy kanałów telewizyjnych na listę stacji radiowych
  9. Powiększanie i zmniejszanie
  10. Pomoc

   

  Wyszukiwanie kanałów

  Kanały można wyszukiwać na dwa sposoby. Jednym z nich jest użycie numeru kanału (małego pola z numerem) pośrodku u góry okna aplikacji; drugim — wyszukiwanie tekstowe (np. po nazwie kanału) przy użyciu pola wyszukiwania po lewej stronie u góry okna aplikacji.

  Rysunek 12: Pola wyszukiwania
  Rysunek 12: Pola wyszukiwania

   

  Wyszukiwanie numeryczne
  Wprowadź numer kanału, który chcesz odszukać (np. „001”, „2”, „07”), i naciśnij klawisz Enter, jak pokazano na rysunku 13.

  Rysunek 13: Wyszukiwanie numeryczne
  Rysunek 13: Wyszukiwanie numeryczne

   

  Wyszukiwanie tekstowe
  Wprowadź nazwę kanału, który chcesz odszukać (np. „ZDF HD”), i naciśnij klawisz Enter, jak pokazano na rysunku 14.

  Rysunek 14: Wyszukiwanie tekstowe
  Rysunek 14: Wyszukiwanie tekstowe


  Umieszczanie kanałów HD na początku listy

  Jeśli chcesz umieścić kanały HD na początku listy, kliknij przycisk HD CHANNELS FIRST (Najpierw kanały HD) w menu po lewej stronie. Wszystkie kanały HD zostaną umieszczone na liście poczynając od pozycji 1, jak pokazano na rysunku 15.

  Rysunek 15: Najpierw kanały HD
  Rysunek 15: Najpierw kanały HD

  Uwaga: nazwy kanałów HD nie zawsze zawierają człon „HD”. 
   

  Usuwanie kanałów

  Do usuwania wybranych kanałów telewizyjnych/radiowych z aktualnie wczytanego pliku sdb.xml służy przycisk „Delete”. Aby usunąć pojedynczy kanał, kliknij kanał, który chcesz usunąć, jak pokazano na rysunku 16.

  Rysunek 16: Wybieranie kanału
  Rysunek 16: Wybieranie kanału

  WSKAZÓWKA: Aby wskazać wiele kanałów, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT na klawiaturze.

  Następnie kliknij DELETE (Usuń) w panelu opcji z lewej strony, jak pokazano na rysunku 17.

  Rysunek 17: Klikanie opcji Delete (Usuń)
  Rysunek 17: Klikanie opcji Delete (Usuń)


  Aby zakończyć operację usuwania, kliknij OK, jak pokazano na rysunku 18.

  Rysunek 18: Okno dialogowe
  Rysunek 18: Okno dialogowe


  Wybrany kanał zostanie usunięty, jak pokazano na rysunku 19.

  Rysunek 19: Lista kanałów po usunięciu kanału
  Rysunek 19: Lista kanałów po usunięciu kanału


  Cofanie usunięcia

  Aby cofnąć usunięcie, kliknij UNDO DELETE (Cofnij usunięcie), jak pokazano na rysunku 20.

  Rysunek 20: Okno dialogowe
  Rysunek 20: Okno dialogowe

  Poprzednio usunięty kanał zostanie przywrócony, jak pokazano na rysunku 21.
   

  Rysunek 21: Lista kanałów z usuniętym kanałem
  Rysunek 21: Lista kanałów z usuniętym kanałem

   

  Przenoszenie kanałów

  Można przenieść jeden lub więcej kanałów, wybierając je i przeciągając w nowe miejsce. Wykorzystywana do tego celu konwencjonalna technika „przeciągnij i upuść” pozwala łatwo i szybko przemieszczać kanały na liście. Metody tej można użyć do porządkowania kanałów telewizyjnych i radiowych.

  WSKAZÓWKA: Metody „przeciągnij i upuść” nie można użyć do przenoszenia kanałów na pozycje między wybranymi kanałami.
  Przykładowo, po wybraniu kanałów 7 i 12 nie można przeciągnąć ich do pozycji 9.

  Wybierz kanały, które chcesz przenieść, jak pokazano na rysunku 22.

  Rysunek 22: Wybieranie kanałów
  Rysunek 22: Wybieranie kanałów

  1 – Kliknij kanał, który chcesz przenieść.
  2 (Opcjonalnie) – Przytrzymując wciśnięty klawisz „Shift”, kliknij inny kanał, aby wybrać całą grupę kanałów do przeniesienia.

  Przeciągnij wybrane kanały na nowe miejsce, jak pokazano na rysunku 23.

  Rysunek 23: Przenoszenie kanałów
  Rysunek 23: Przenoszenie kanałów

   

  Kanały znajdą się na nowych miejscach, jak pokazano na rysunku 24.

  Rysunek 24: Kanały na nowym miejscu
  Rysunek 24: Kanały na nowych miejscach


   

  Porządkowanie kanałów w kolejności alfabetycznej lub numerycznej

  Uwaga: Nowe kanały, które zostały dodane przez nadawcę, nie będą automatycznie uwzględniane na liście kanałów w programie telewizyjnym. Aby odbierać najnowsze kanały, przed ponownym posortowaniem programów w narzędziu Sony Channel Editor należy ponownie zaprogramować kanały w telewizorze.

  Porządkowanie alfabetyczne
  Aby uporządkować kanały w kolejności alfabetycznej, kliknij opcję Sort Alphabetically (Sortuj alfabetycznie).

  Rysunek 25: Wybieranie sortowania alfabetycznego
  Rysunek 25: Wybieranie sortowania alfabetycznego


  Kanały zostaną uporządkowane alfabetycznie, jak pokazano na rysunku 26.

  Rysunek 26: Kanały uporządkowane alfabetycznie
  Rysunek 26: Kanały uporządkowane alfabetycznie

   

  Porządkowanie numeryczne
  Po kliknięciu opcji Sort Numerically (Sortuj numerycznie) kanały zostaną uporządkowane według numerów. 
  (UWAGA: aby anulować uporządkowanie alfabetyczne, w wyświetlonym oknie kliknij Discard (Odrzuć).)

  Rysunek 27: Wybieranie sortowania numerycznego
  Rysunek 27: Wybieranie sortowania numerycznego


  Kanały będą teraz uporządkowane numerycznie, jak pokazano na rysunku 28.

  Rysunek 28: Kanały uporządkowane numerycznie
  Rysunek 28: Kanały uporządkowane numerycznie

   

  Dodawanie ulubionych kanałów

  Ulubione kanały można dodawać do czterech list. Do listy ulubionych można dodawać kanały telewizyjne i radiowe.

  Przyciski ulubionych kanałów znajdują się na dole ekranu aplikacji.

  Rysunek 29: Przyciski „Favourites” (Ulubione) 1, 2, 3 i 4
  Rysunek 29: Przyciski „Favourites” (Ulubione) 1, 2, 3 i 4

   

  Dodawanie kanałów
  Aby dodać pojedynczy kanał, kliknij żądany kanał / żądane kanały, jak pokazano na rysunku 30, po czym kliknij przycisk Edit Favourites (Edytuj ulubione) znajdujący się w panelu opcji.

  WSKAZÓWKA: Aby wskazać wiele kanałów, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT na klawiaturze.

  Rysunek 30: Wybieranie kanału(-ów) i przycisk „Edit Favourites” (Edytuj Ulubione)
  Rysunek 30: Wybieranie kanału i przycisk „Edit favourite” (Edytuj Ulubione)

  1 – Kliknięcie
  2 – „CTRL” + kliknięcie
  3 – „CTRL” + kliknięcie

  Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybór listy ulubionych, do której ma być dodany wybrany kanał.

  Rysunek 31: Okno dialogowe pojawiające się po kliknięciu przycisku „Edit Favourites” (Edytuj Ulubione)
  Rysunek 31: Okno dialogowe pojawiające się po kliknięciu przycisku „Edit Favourites” (Edytuj Ulubione)


  Kanały można dodawać do jednej lub wielu list ulubionych, wybierając numer listy ulubionych i klikając OK.

  Rysunek 32: Okno dialogowe służące do wybierania listy ulubionych, do której ma być dodany kanał
  Rysunek 32: Okno dialogowe służące do wybierania listy ulubionych, do której ma być dodany kanał

   

  Kanały dodane do listy można wyświetlać, wybierając przycisk ulubionych u dołu okna aplikacji, jak pokazano na rysunku 29. Pojawi się lista dodanych kanałów, jak pokazano na rysunkach 33 i 34.

  Rysunek 33: Kanał(y) dodany(-e) do listy „Ulubione” – 1
  Rysunek 33: Kanał(y) dodany(-e) do listy „Ulubione” – 1


   

  Rysunek 34: Wiele grup kanałów dodanych do listy „Ulubione” – 2
  Rysunek 34: Wiele grup kanałów dodanych do listy „Ulubione” – 2


  Kliknij przycisk BACK, aby powrócić do głównego ekranu aplikacji.

   

  Usuwanie kanałów z list ulubionych kanałów

  Można usuwać kanały z czterech list ulubionych.

  Wybierz przycisk ulubionych, aby wyświetlić wszystkie kanały znajdujące się na wybranej liście ulubionych.

  Rysunek 35: Wyświetlanie wszystkich kanałów dodanych do wybranej listy ulubionych
  Rysunek 35: Wyświetlanie wszystkich kanałów dodanych do wybranej listy „Ulubione”

   

  Wybierz kanały, które chcesz usunąć z listy ulubionych.

  Rysunek 36: Wyświetlanie wybranego kanału, który ma być usunięty z wybranej listy ulubionych
  Rysunek 36: Wyświetlanie wybranego kanału, który ma być usunięty z wybranej listy ulubionych

   

  Usuń zaznaczenie numeru listy ulubionych, aby usunąć wybrany kanał z odpowiedniej listy ulubionych

  Rysunek 37: Usuń zaznaczenie listy ulubionych i kliknij OK
  Rysunek 37: Usuń zaznaczenie listy ulubionych i kliknij OK

   

  Aby wyświetlić zaktualizowaną listę ulubionych, kliknij przycisk żądanej listy ulubionych.
   

  Rysunek 38: Pokazuje listę ulubionych po usunięciu zaznaczenia kanału
  Rysunek 38: Pokazuje pustą listę „Ulubione” po usunięciu zaznaczenia kanału

   

  Przełączanie z listy kanałów telewizyjnych na listę stacji radiowych


  Aby wyświetlić listę stacji radiowych, kliknij Radio List (Lista stacji radiowych).

  Rysunek 39: Wybieranie opcji Radio List
  Rysunek 39: Wybieranie opcji „Radio List” (Lista stacji radiowych)


  Wyświetlone zostaną wszystkie stacje radiowe,

  Rysunek 40: Wyświetlone stacje radiowe
  Rysunek 40: Wyświetlone stacje radiowe

   

  Aby wyświetlić listę kanałów telewizyjnych, kliknij Television List (Lista kanałów telewizyjnych).

  Rysunek 41: Wybieranie opcji „Television List” (Lista kanałów telewizyjnych)
  Rysunek 41: Wybieranie opcji „Television List” (Lista kanałów telewizyjnych)

  Wyświetlone zostaną wszystkie kanały telewizyjne.

  Rysunek 42: Wyświetlone kanały telewizyjne
  Rysunek 42: Wyświetlone kanały telewizyjne


  Powiększanie i zmniejszanie

  Możesz powiększyć kanały na liście kanałów telewizyjnych, klikając przycisk „+” (powiększanie).

  Rysunek 43: Powiększona lista kanałów telewizyjnych
  Rysunek 43: Powiększona lista kanałów telewizyjnych

  Możesz też kliknąć przycisk „-” (zmniejszanie), aby zmniejszyć kanały na liście kanałów telewizyjnych.

  Rysunek 44: Zmniejszona lista kanałów telewizyjnych
  Rysunek 44: Zmniejszona lista kanałów telewizyjnych

  Pomoc


  Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu, można kliknąć opcje Help (Pomoc), a następnie About (O programie), jak pokazano na rysunku 45.

  Rysunek 45: Menu Help (Pomoc)
  Rysunek 45: Menu Help (Pomoc)


  Pojawi się okno pokazane na rysunku 46, zawierające między innymi obecny numer wersji.

  Rysunek 46: Okno dialogowe About (O programie)
  Rysunek 46: Okno dialogowe About (O programie)

  1 – Uruchom Instrukcję obsługi w przeglądarce
  2 – Zamknij okno About (O programie)