Identyfikator artykułu : 00199377 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Sony Channel Editor: Jak porządkować kanały na liście kanałów oraz je dodawać i usuwać

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Poniżej zamieszczono szczegółowy podręcznik dla użytkowników narzędzia Sony Channel Editor.

  1. Wyszukiwanie kanałów
  2. Umieszczanie kanałów HD na początku listy
  3. Usuwanie kanałów
  4. Przenoszenie kanałów
  5. Porządkowanie kanałów w kolejności alfabetycznej lub numerycznej
  6. Dodawanie ulubionych kanałów
  7. Usuwanie kanałów z list ulubionych kanałów
  8. Przełączanie z listy kanałów telewizyjnych na listę stacji radiowych
  9. Powiększanie i zmniejszanie
  10. Pomoc

 

Wyszukiwanie kanałów

Kanały można wyszukiwać na dwa sposoby. Jednym z nich jest użycie numeru kanału (małego pola z numerem) pośrodku u góry okna aplikacji; drugim — wyszukiwanie tekstowe (np. po nazwie kanału) przy użyciu pola wyszukiwania po lewej stronie u góry okna aplikacji.

Rysunek 12: Pola wyszukiwania
Rysunek 12: Pola wyszukiwania

 

Wyszukiwanie numeryczne
Wprowadź numer kanału, który chcesz odszukać (np. „001”, „2”, „07”), i naciśnij klawisz Enter, jak pokazano na rysunku 13.

Rysunek 13: Wyszukiwanie numeryczne
Rysunek 13: Wyszukiwanie numeryczne

 

Wyszukiwanie tekstowe
Wprowadź nazwę kanału, który chcesz odszukać (np. „ZDF HD”), i naciśnij klawisz Enter, jak pokazano na rysunku 14.

Rysunek 14: Wyszukiwanie tekstowe
Rysunek 14: Wyszukiwanie tekstowe


Umieszczanie kanałów HD na początku listy

Jeśli chcesz umieścić kanały HD na początku listy, kliknij przycisk HD CHANNELS FIRST (Najpierw kanały HD) w menu po lewej stronie. Wszystkie kanały HD zostaną umieszczone na liście poczynając od pozycji 1, jak pokazano na rysunku 15.

Rysunek 15: Najpierw kanały HD
Rysunek 15: Najpierw kanały HD

Uwaga: nazwy kanałów HD nie zawsze zawierają człon „HD”. 
 

Usuwanie kanałów

Do usuwania wybranych kanałów telewizyjnych/radiowych z aktualnie wczytanego pliku sdb.xml służy przycisk „Delete”. Aby usunąć pojedynczy kanał, kliknij kanał, który chcesz usunąć, jak pokazano na rysunku 16.

Rysunek 16: Wybieranie kanału
Rysunek 16: Wybieranie kanału

WSKAZÓWKA: Aby wskazać wiele kanałów, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT na klawiaturze.

Następnie kliknij DELETE (Usuń) w panelu opcji z lewej strony, jak pokazano na rysunku 17.

Rysunek 17: Klikanie opcji Delete (Usuń)
Rysunek 17: Klikanie opcji Delete (Usuń)


Aby zakończyć operację usuwania, kliknij OK, jak pokazano na rysunku 18.

Rysunek 18: Okno dialogowe
Rysunek 18: Okno dialogowe


Wybrany kanał zostanie usunięty, jak pokazano na rysunku 19.

Rysunek 19: Lista kanałów po usunięciu kanału
Rysunek 19: Lista kanałów po usunięciu kanału


Cofanie usunięcia

Aby cofnąć usunięcie, kliknij UNDO DELETE (Cofnij usunięcie), jak pokazano na rysunku 20.

Rysunek 20: Okno dialogowe
Rysunek 20: Okno dialogowe

Poprzednio usunięty kanał zostanie przywrócony, jak pokazano na rysunku 21.
 

Rysunek 21: Lista kanałów z usuniętym kanałem
Rysunek 21: Lista kanałów z usuniętym kanałem

 

Przenoszenie kanałów

Można przenieść jeden lub więcej kanałów, wybierając je i przeciągając w nowe miejsce. Wykorzystywana do tego celu konwencjonalna technika „przeciągnij i upuść” pozwala łatwo i szybko przemieszczać kanały na liście. Metody tej można użyć do porządkowania kanałów telewizyjnych i radiowych.

WSKAZÓWKA: Metody „przeciągnij i upuść” nie można użyć do przenoszenia kanałów na pozycje między wybranymi kanałami.
Przykładowo, po wybraniu kanałów 7 i 12 nie można przeciągnąć ich do pozycji 9.

Wybierz kanały, które chcesz przenieść, jak pokazano na rysunku 22.

Rysunek 22: Wybieranie kanałów
Rysunek 22: Wybieranie kanałów

1 – Kliknij kanał, który chcesz przenieść.
2 (Opcjonalnie) – Przytrzymując wciśnięty klawisz „Shift”, kliknij inny kanał, aby wybrać całą grupę kanałów do przeniesienia.

Przeciągnij wybrane kanały na nowe miejsce, jak pokazano na rysunku 23.

Rysunek 23: Przenoszenie kanałów
Rysunek 23: Przenoszenie kanałów

 

Kanały znajdą się na nowych miejscach, jak pokazano na rysunku 24.

Rysunek 24: Kanały na nowym miejscu
Rysunek 24: Kanały na nowych miejscach


 

Porządkowanie kanałów w kolejności alfabetycznej lub numerycznej

 

Porządkowanie alfabetyczne
Aby uporządkować kanały w kolejności alfabetycznej, kliknij opcję Sort Alphabetically (Sortuj alfabetycznie).

Rysunek 25: Wybieranie sortowania alfabetycznego
Rysunek 25: Wybieranie sortowania alfabetycznego


Kanały zostaną uporządkowane alfabetycznie, jak pokazano na rysunku 26.

Rysunek 26: Kanały uporządkowane alfabetycznie
Rysunek 26: Kanały uporządkowane alfabetycznie

 

Porządkowanie numeryczne
Po kliknięciu opcji Sort Numerically (Sortuj numerycznie) kanały zostaną uporządkowane według numerów. 
(UWAGA: aby anulować uporządkowanie alfabetyczne, w wyświetlonym oknie kliknij Discard (Odrzuć).)

Rysunek 27: Wybieranie sortowania numerycznego
Rysunek 27: Wybieranie sortowania numerycznego


Kanały będą teraz uporządkowane numerycznie, jak pokazano na rysunku 28.

Rysunek 28: Kanały uporządkowane numerycznie
Rysunek 28: Kanały uporządkowane numerycznie

 

Dodawanie ulubionych kanałów

Ulubione kanały można dodawać do czterech list. Do listy ulubionych można dodawać kanały telewizyjne i radiowe.

Przyciski ulubionych kanałów znajdują się na dole ekranu aplikacji.

Rysunek 29: Przyciski „Favourites” (Ulubione) 1, 2, 3 i 4
Rysunek 29: Przyciski „Favourites” (Ulubione) 1, 2, 3 i 4

 

Dodawanie kanałów
Aby dodać pojedynczy kanał, kliknij żądany kanał / żądane kanały, jak pokazano na rysunku 30, po czym kliknij przycisk Edit Favourites (Edytuj ulubione) znajdujący się w panelu opcji.

WSKAZÓWKA: Aby wskazać wiele kanałów, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT na klawiaturze.

Rysunek 30: Wybieranie kanału(-ów) i przycisk „Edit Favourites” (Edytuj Ulubione)
Rysunek 30: Wybieranie kanału i przycisk „Edit favourite” (Edytuj Ulubione)

1 – Kliknięcie
2 – „CTRL” + kliknięcie
3 – „CTRL” + kliknięcie

Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybór listy ulubionych, do której ma być dodany wybrany kanał.

Rysunek 31: Okno dialogowe pojawiające się po kliknięciu przycisku „Edit Favourites” (Edytuj Ulubione)
Rysunek 31: Okno dialogowe pojawiające się po kliknięciu przycisku „Edit Favourites” (Edytuj Ulubione)


Kanały można dodawać do jednej lub wielu list ulubionych, wybierając numer listy ulubionych i klikając OK.

Rysunek 32: Okno dialogowe służące do wybierania listy ulubionych, do której ma być dodany kanał
Rysunek 32: Okno dialogowe służące do wybierania listy ulubionych, do której ma być dodany kanał

 

Kanały dodane do listy można wyświetlać, wybierając przycisk ulubionych u dołu okna aplikacji, jak pokazano na rysunku 29. Pojawi się lista dodanych kanałów, jak pokazano na rysunkach 33 i 34.

Rysunek 33: Kanał(y) dodany(-e) do listy „Ulubione” – 1
Rysunek 33: Kanał(y) dodany(-e) do listy „Ulubione” – 1


 

Rysunek 34: Wiele grup kanałów dodanych do listy „Ulubione” – 2
Rysunek 34: Wiele grup kanałów dodanych do listy „Ulubione” – 2


Kliknij przycisk BACK, aby powrócić do głównego ekranu aplikacji.

 

Usuwanie kanałów z list ulubionych kanałów

Można usuwać kanały z czterech list ulubionych.

Wybierz przycisk ulubionych, aby wyświetlić wszystkie kanały znajdujące się na wybranej liście ulubionych.

Rysunek 35: Wyświetlanie wszystkich kanałów dodanych do wybranej listy ulubionych
Rysunek 35: Wyświetlanie wszystkich kanałów dodanych do wybranej listy „Ulubione”

 

Wybierz kanały, które chcesz usunąć z listy ulubionych.

Rysunek 36: Wyświetlanie wybranego kanału, który ma być usunięty z wybranej listy ulubionych
Rysunek 36: Wyświetlanie wybranego kanału, który ma być usunięty z wybranej listy ulubionych

 

Usuń zaznaczenie numeru listy ulubionych, aby usunąć wybrany kanał z odpowiedniej listy ulubionych

Rysunek 37: Usuń zaznaczenie listy ulubionych i kliknij OK
Rysunek 37: Usuń zaznaczenie listy ulubionych i kliknij OK

 

Aby wyświetlić zaktualizowaną listę ulubionych, kliknij przycisk żądanej listy ulubionych.
 

Rysunek 38: Pokazuje listę ulubionych po usunięciu zaznaczenia kanału
Rysunek 38: Pokazuje pustą listę „Ulubione” po usunięciu zaznaczenia kanału

 

Przełączanie z listy kanałów telewizyjnych na listę stacji radiowych


Aby wyświetlić listę stacji radiowych, kliknij Radio List (Lista stacji radiowych).

Rysunek 39: Wybieranie opcji Radio List
Rysunek 39: Wybieranie opcji „Radio List” (Lista stacji radiowych)


Wyświetlone zostaną wszystkie stacje radiowe,

Rysunek 40: Wyświetlone stacje radiowe
Rysunek 40: Wyświetlone stacje radiowe

 

Aby wyświetlić listę kanałów telewizyjnych, kliknij Television List (Lista kanałów telewizyjnych).

Rysunek 41: Wybieranie opcji „Television List” (Lista kanałów telewizyjnych)
Rysunek 41: Wybieranie opcji „Television List” (Lista kanałów telewizyjnych)

Wyświetlone zostaną wszystkie kanały telewizyjne.

Rysunek 42: Wyświetlone kanały telewizyjne
Rysunek 42: Wyświetlone kanały telewizyjne


Powiększanie i zmniejszanie

Możesz powiększyć kanały na liście kanałów telewizyjnych, klikając przycisk „+” (powiększanie).

Rysunek 43: Powiększona lista kanałów telewizyjnych
Rysunek 43: Powiększona lista kanałów telewizyjnych

Możesz też kliknąć przycisk „-” (zmniejszanie), aby zmniejszyć kanały na liście kanałów telewizyjnych.

Rysunek 44: Zmniejszona lista kanałów telewizyjnych
Rysunek 44: Zmniejszona lista kanałów telewizyjnych

Pomoc


Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu, można kliknąć opcje Help (Pomoc), a następnie About (O programie), jak pokazano na rysunku 45.

Rysunek 45: Menu Help (Pomoc)
Rysunek 45: Menu Help (Pomoc)


Pojawi się okno pokazane na rysunku 46, zawierające między innymi obecny numer wersji.

Rysunek 46: Okno dialogowe About (O programie)
Rysunek 46: Okno dialogowe About (O programie)

1 – Uruchom Instrukcję obsługi w przeglądarce
2 – Zamknij okno About (O programie)