Identyfikator artykułu : 00081973 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Urządzeniem nie można sterować z poziomu przycisków panelu przedniego lub przestaje ono odpowiadać w trybie demonstracyjnym

  Jeśli po zakończeniu instalacji nie można sterować urządzeniem z poziomu przycisków panelu przedniego lub gdy urządzenie przestanie odpowiadać w trybie DEMO [Tryb demonstracyjny], należy wykonać czynności opisane poniżej.

  1. Upewnić się, że mikrofon Bluetooth jest podłączony do wejścia mikrofonu MIC, a nie do gniazda wejściowego REMOTE IN, znajdującego się w tylnej części samochodowego urządzenia stereo Bluetooth.

   Na obrazie poniżej pokazano przykład obu podłączeń. Mikrofon Bluetooth należy podłączyć do gniazda wejścia mikrofonu MIC oznaczonego kolorem czerwonym.
   Wejście mikrofonu MIC

   UWAGA: Gniazdo wejściowe REMOTE IN jest używane przez układ podręcznych przycisków sterowania umieszczonych na kierownicy.

  2. Jeśli tryb DEMO  [Tryb demonstracyjny] pojawia się nadal po upewnieniu się, że podłączenie jest prawidłowe, należy wyłączyć ustawienie DEMO  [Demonstracja].
   1. Nacisnąć przycisk MENU.
   2. Obrócić pokrętło sterujące i wybrać opcję DISPLAY [Wyświetlanie].
   3. Nacisnąć pokrętło sterujące.  
   4. Obrócić pokrętło sterujące i wybrać opcję DEMO [Demonstracja].
   5. Nacisnąć pokrętło sterujące.
   6. Obrócić pokrętło i wybrać opcję DEMO OFF [Demonstracja wył.].
   7. Nacisnąć pokrętło sterujące.
   8. Dwukrotnie nacisnąć przycisk Back  [Powrót], aby powrócić do normalnego odbioru i trybu Play [Odtwarzanie].