Identyfikator artykułu : 00077495 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2014Drukowanie

Jak zapobiec rejestrowaniu filmu w razie niezamierzonego naciśnięcia przycisku Movie [Film]?

    Aby w przypadku niezamierzonego naciśnięcia przycisku Movie [Film] nie był on aktywowany, należy dla przycisku MOVIE [Film] w zakładce Custom Settings [Ustawienia niestandardowe] wybrać opcję Movie Mode Only [Tylko tryb filmów].

    UWAGA: W przypadku wybrania opcji Always [Zawsze] nagrywanie filmu będzie rozpoczynane w dowolnym trybie.