Identyfikator artykułu : 00075844 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017Drukowanie

Po naciśnięciu przycisku Movie [Film] nagrywanie się nie rozpoczyna.

    Dla przycisku MOVIE [Film] w zakładce Custom Settings [Ustawienia niestandardowe] wybrano opcję Movie Mode Only [Tylko tryb filmów].

    UWAGA: Opcję Movie Mode Only [Tylko tryb filmów] należy ustawić, aby przycisk Movie nie reagował w przypadku niezamierzonego naciśnięcia.

    Wybór trybu przycisku Movie [Film]