Identyfikator artykułu : 00083283 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Odzyskiwanie i przywracanie komputera (z systemem Windows 8.x)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wykonać poniższą procedurę w celu przeprowadzenia odzyskiwania systemu spoza środowiska systemu Windows.

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Power [Zasilanie], aż komputer się wyłączy.

  WAŻNE:

  • Tę procedurę należy przeprowadzać przy całkowicie wyłączonym komputerze.
  • Po wybraniu opcji Shutdown  [Zamknięcie] w systemie operacyjnym Windows 8 komputer nie zostanie wyłączony całkowicie. Nastąpi jedynie wylogowanie użytkowników, a komputer przejdzie w stan hibernacji. Operacja ta jest nazywana zamykaniem hybrydowym. Ten nowy rodzaj zachowania związany z zamykaniem/uruchamianiem umożliwia utrzymanie stanu inicjalizacji podłączonego sprzętu oraz jest szybszy i łatwiejszy od pełnej ponownej inicjalizacji systemu.
 2. Nacisnąć przycisk Assist [Pomoc] na klawiaturze.

  Obraz

  UWAGA: Położenie przycisku Assist [Pomoc] zależy od określonego modelu komputera. Informację na temat położenia przycisku Assist [Pomoc] można znaleźć w dostarczonych instrukcjach obsługi.

 3. Po włączeniu komputera zostanie wyświetlony ekran VAIOCare | Rescue Mode [VAIOCare | Tryb odzyskiwania].

  Obraz

  UWAGA:

  • Recover or maintain your System [Odzyskaj lub zachowaj system] [F10] — ta opcja umożliwia użytkownikowi przeprowadzenie operacji przywracania systemu do ustawień fabrycznych.
  • Start from media (USB device/optical disc) [Uruchom z nośnika (nośnika pamięci USB / dysku optycznego)] [F11] — ta opcja umożliwia uruchomienie komputera z płyty CD/DVD lub z urządzenia USB.
  • Start from network [Uruchom z sieci] [F12] — ta opcja umożliwia uruchomienie komputera z dysku sieciowego.
  • Start BIOS [Uruchom BIOS] [F2] — ta opcja pozwala przejść do systemu BIOS i wprowadzać w nim zmiany.
  • Shut down [Zamykanie] [F4] — ta opcja powoduje wyłączenie komputera.
  • Start Windows [Uruchom system Windows] [Esc] — ta opcja umożliwia normalne uruchomienie komputera w systemie Windows.
  • Select language [Wybierz język] [F1] — ta opcja umożliwia wybranie innego języka.
 4. Nacisnąć klawisz F10, aby wybrać opcję Recover or maintain your System [Odzyskaj lub zachowaj system] [F10].
 5. Na ekranie Choose your keyboard layout [Wybierz układ klawiatury] wybrać kliknięciem żądany układ klawiatury.

  Obraz
   
 6. Na ekranie Choose an option [Wybierz opcję] wybrać kliknięciem opcję Troubleshooter [Narzędzie do rozwiązywania problemów].

  Obraz
   
 7. Na ekranie Troubleshooter [Narzędzie do rozwiązywania problemów] wybrać kliknięciem opcję Recovery and maintenance [Przywracanie i konserwacja].

  Obraz
   
 8. Na ekranie Recovery Tool [Narzędzie do odzyskiwania] wybrać kliknięciem opcję Windows 8.

  Obraz
   
 9. Na ekranie VAIO Care Rescue [Tryb odzyskiwania VAIO Care] wybrać opcję Start recovery wizard [Uruchom kreatora odzyskiwania danych].

  Obraz
   
 10. W oknie z monitem Do you need to rescue your data? [Czy chcesz odzyskać dane?] wybrać opcję Yes, I'd like to rescue my data [Tak, chcę odzyskać dane].

  Obraz

  UWAGA: Jeśli komputer nie zawiera danych, które wymagają utworzenia kopii zapasowej, należy kliknąć przycisk Skip Rescue [Pomiń odzyskiwanie], a następnie przejść do czynności opisanych w punkcie 16.

 11. Podłączyć do komputera zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, takie jak dysk twardy z interfejsem USB lub pamięć typu flash.
 12. W oknie Select Rescue type [Wybór sposobu odzyskiwania] wybrać opcję Easy rescue [Proste odzyskiwanie].

  Obraz

  UWAGI:

  • Można ręcznie wybrać dane, których kopia zapasowa ma zostać utworzona. W tym celu należy wybrać opcję Custom Rescue [Niestandardowe odzyskiwanie] i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.
  • Program automatycznie wykryje dane.
 13. Tę opcję należy wybrać w celu określenia dysku, na którym zostanie zapisana kopia zapasowa danych, a następnie kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Obraz

  UWAGA: Na tym ekranie wyświetlana jest wymagana ilość wolnego miejsca na dysku oraz ilość wolnego miejsca na dysku zewnętrznym.

 14. W oknie Confirm options and start rescue [Potwierdzenie opcji i rozpoczynanie odzyskiwania] kliknąć przycisk Start Rescue [Rozpocznij odzyskiwanie].

  Obraz

  UWAGA: Stan procesu tworzenia kopii zapasowej wyświetli się w oknie postępu.

 15. W oknie z informacją Rescue has completed successfully [Odzyskiwanie zostało pomyślnie ukończone] kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Obraz
   
 16. W oknie z monitem Are you sure you want to start recovery? [Czy na pewno rozpocząć odzyskiwanie systemu?] wybrać opcję Yes, I'm sure [Tak], a następnie kliknąć przycisk Start Recovery [Rozpocznij odzyskiwanie systemu].

  Obraz

  UWAGA: Postęp poszczególnych etapów wyświetli się w oknie stanu procesu. Nie są wymagana jakiekolwiek czynności. Ten proces może trwać nawet 2 godziny, a w jego trakcie komputer może uruchamiać się kilkakrotnie.

  Obraz
   

 17. W oknie Recovery complete [Zakończono odzyskiwanie systemu] kliknąć przycisk Restart [Uruchom ponownie].

  Obraz
   
 18. Aby zakończyć procedurę odzyskiwana systemu po ponownym uruchomieniu komputera, należy wykonywać polecenia wyświetlane na ekranie.