Identyfikator artykułu : 00059876 / Ostatnia modyfikacja : 17.04.2019Drukowanie

Nie można naładować akumulatora (DSC)

  1.Należy używać oryginalnych akumulatorów firmy Sony, zgodnych z modelem urządzenia.
  2.Sprawdzić, czy styki w akumulatorze i ładowarce są czyste i wolne od pyłu.

  styki akumulatora
  3.Upewnić się, że akumulator został prawidłowo włożony do ładowarki lub aparatu.

  Jeżeli akumulator ładowany jest wewnątrz aparatu (a nie w oddzielnej ładowarce), należy wykonać czynności wymienione niżej.
  Aby naładować akumulator znajdujący się w aparacie, należy:
  1. Wyłączyć zasilanie aparatu.
  2.Podłączyć zasilacz sieciowy (dostarczony z urządzeniem) do aparatu za pomocą dostarczonego przewodu.
  3.Podłączyć zasilacz sieciowy do sieci elektrycznej (gniazda ściennego) lub podłączyć aparat do portu USB w komputerze za pomocą kabla USB.
  4.Zaczekać kilka sekund.

  Sprawdzić kontrolkę LED w aparacie.

  przycisk on/off [wł./wył.]
  Jeżeli dioda LED świeci się, oznacza to, że akumulator jest ładowany. Poczekać, aż akumulator naładuje się całkowicie.
  W niektórych modelach aparatów diody LED mogą migać z różną częstotliwością.

  1.Dioda miga z niską częstotliwością (mniej więcej co 1,5 s): Oznacza to, że akumulator ładowany jest w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres 10–30°C. Ładowanie zostanie wznowione z chwilą osiągnięcia zalecanej temperatury.
  2.Dioda miga z dużą częstotliwością (mniej więcej co 0,15 s): Jeśli kontrolka zasilania/ładowania miga nieregularnie, oznacza to, że akumulator włożony do aparatu był nieużywany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy wyjąć akumulator i włożyć go ponownie do aparatu. Wyjąć ładowany akumulator, a następnie włożyć go prawidłowo do ładowarki. Jeżeli i tym razem kontrolka CHARGE [Ładowanie] miga z dużą częstotliwością, może to świadczyć o nieprawidłowym działaniu akumulatora albo o tym, że typ włożonego akumulatora nie jest zgodny z wymaganiami.

  Jeśli dioda LED nie świeci, należy sprawdzić, czy ładowanie się rozpocznie, jeżeli aparat zostanie podłączony do innego portu USB w komputerze lub gdy włożony zostanie inny akumulator (jeżeli jest dostępny).
  Akumulator mógł ulec uszkodzeniu. Jeżeli ładowanie nie działa nawet w przypadku użycia innego akumulatora, może to świadczyć o uszkodzeniu zasilacza sieciowego/aparatu. Należy skontaktować się z serwisem firmy Sony.

  Jeżeli akumulator ładowany jest w oddzielnej ładowarce, należy wykonać czynności wymienione niżej.
  1.Należy używać oryginalnych akumulatorów firmy Sony, zgodnych z modelem urządzenia.
  2.Sprawdzić, czy styki w akumulatorze i ładowarce są czyste i wolne od pyłu.
    styki akumulatora
  3.Upewnić się, że akumulator został prawidłowo włożony do ładowarki.
  4.Sprawdzić, czy przewód zasilający połączony z siecią elektryczną jest prawidłowo podłączony do ładowarki.
  5.Zaczekać kilka sekund.

  Sprawdzić kontrolkę LED w ładowarce.
  Jeżeli dioda LED w ładowarce lub aparacie świeci się i nie miga, oznacza to, że ładowanie akumulatora lub aparatu przebiega normalnie.
  Należy poczekać, aż akumulator zostanie naładowany całkowicie, do chwili, gdy dioda LED zgaśnie.
  ładowarka

  W niektórych modelach aparatów diody LED mogą migać z różną częstotliwością.
  1.Dioda miga z niską częstotliwością (mniej więcej co 1,5 s): Oznacza to, że akumulator ładowany jest w temperaturze wykraczającej poza zalecany zakres 10–30°C. Ładowanie zostanie wznowione z chwilą osiągnięcia zalecanej temperatury.
  2.Dioda miga z dużą częstotliwością (mniej więcej co 0,15 s): Wyjąć ładowany akumulator, a następnie włożyć go prawidłowo do ładowarki. Jeżeli i tym razem kontrolka CHARGE [Ładowanie] miga z dużą częstotliwością, może to świadczyć o nieprawidłowym działaniu akumulatora albo o tym, że typ włożonego akumulatora nie jest zgodny z wymaganiami.

  Jeśli dioda LED nie świeci, należy sprawdzić, czy ładowanie się rozpocznie, jeżeli aparat zostanie podłączony do innego portu USB w komputerze lub gdy włożony zostanie inny akumulator (jeżeli jest dostępny).
  Akumulator mógł ulec uszkodzeniu. Jeżeli ładowanie nie działa nawet w przypadku użycia innego akumulatora, może to świadczyć o uszkodzeniu zasilacza sieciowego/aparatu. Należy skontaktować się z serwisem firmy Sony.