Identyfikator artykułu : 00076925 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Kiedy używany jest projektor, kamera automatycznie się wyłącza.

  Kamera jest wyposażona w funkcję A. Shut Off (Auto wył.), Eco Mode (Tryb Eco) lub Power Save (Oszczędzanie energii). Powoduje ona automatyczne wyłączenie kamery po pewnym okresie bezczynności i ma na celu oszczędzanie energii w akumulatorze w czasie korzystania z projektora.

  Aby używać kamery i projektora przez dłuższy czas, wyłącz funkcję A. Shut Off (Auto wył.), Eco Mode (Tryb Eco) lub Power Save (Oszczędzanie energii) w menu kamery.

  Sposób postępowania:

  1. Wybierz z MENU opcję [Setup] (Konfiguracja).
  2. Z wyświetlonego menu wybierz opcję General Settings (Ustawienia ogólne).
  3. Wyłącz funkcję A. Shut Off (Auto wył.), Eco Mode (Tryb Eco) lub Power Save (Oszczędzanie energii).

  UWAGA: Dla użytkowników kamery DCR-PJ6:

  1. Używając wybieraka wielofunkcyjnego, wybierz z MENU opcję Show others (Pokaż inne).
  2. Z grupy GENERAL SET (Ustawienia ogólne) w wyświetlonym menu wybierz opcję POWER SETTINGS (Ustawienia zasilania).
  3. Zmień ustawienie A.SHUT OFF (Auto. wył.) na NEVER (Nigdy).

  WAŻNE: Użycie projektora zwiększa temperaturę ekranu LCD i obiektywu projektora. Jeśli temperatura tych elementów osiągnie zbyt wysoki poziom, zasilanie kamery automatycznie wyłącza się w celu ochrony projektora. W takim przypadku należy na pewien czas pozostawić kamerę, aby pozwolić projektorowi ostygnąć, i dopiero wówczas ponowić próbę jego użycia. Po ponownym włączeniu kamery inne funkcje będą działać w odpowiedni sposób.