Music Center for PC

  UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO / ZGODA NA ZBIERANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA (Music Center for PC Ver.1.0)

  WAŻNE:

  PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”) PRZED UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA PRZYJĘCIE WARUNKÓW UMOWY. OSOBY, KTÓRE NIE ZAAKCEPTUJĄ POSTANOWIEŃ UMOWY, NIE MAJĄ PRAWA KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.

  Niniejsza umowa EULA stanowi umowę zawartą między użytkownikiem a Sony Video & Sound Products Inc. („SONY”). Niniejsza umowa EULA reguluje prawa i obowiązki użytkownika związane z oprogramowaniem „Sony | Music Center for PC”, w tym do aplikacji i oprogramowania komputerowego, należącego do SONY i/lub jego licencjodawców będących podmiotami trzecimi (w tym spółek powiązanych SONY) oraz powiązanymi z nimi spółkami (zwanymi dalej łącznie „DOSTAWCAMI BĘDĄCYMI PODMIOTAMI TRZECIMI”), wraz z wszelkimi aktualizacjami/uaktualnieniami dostarczanymi przez SONY, a także dołączoną do niego dokumentacją w formie drukowanej, w Internecie i innych formach elektronicznych, jak również wszelkimi plikami utworzonymi za jego pomocą (zwanymi dalej łącznie „OPROGRAMOWANIEM”).

  Niezależnie od powyższego wszelkie oprogramowanie wchodzące w skład OPROGRAMOWANIA, do którego dołączono oddzielne umowy licencyjne użytkownika końcowego (w tym, między innymi, Powszechną Licencję Publiczną GNU lub Mniejszą Powszechną Licencję Publiczną GNU/Powszechną Licencję Publiczną GNU dla Bibliotek) podlega postanowieniom takich oddzielnych umów zamiast postanowieniom niniejszej umowy EULA w zakresie wymaganym przez wspomniane odrębne umowy licencyjne użytkownika końcowego („OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE”).

  LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

  Niniejsze OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, nie sprzedawane. Podlega ochronie ze strony praw autorskich i innych praw własności intelektualnej oraz traktatów międzynarodowych.

  PRAWO AUTORSKIE

  Wszystkie prawa i tytuły do OPROGRAMOWANIA (w tym, między innymi, dowolnych obrazów, fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki, tekstu oraz apletów zawartych w OPROGRAMOWANIU) należą do SONY albo co najmniej jednego DOSTAWCY BĘDĄCEGO PODMIOTEM TRZECIM.

  UDZIELENIE LICENCJI

  SONY udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z OPROGRAMOWANIA wyłącznie razem z kompatybilnym urządzeniem, na przykład komputerem („URZĄDZENIE”) oraz wyłącznie do niekomercyjnego użytku własnego. SONY, Spółki powiązane z SONY (zdefiniowane poniżej) i DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI wyraźnie zastrzegają wszelkie prawa, tytuły i dobra (w tym, między innymi, wszystkie prawa wartości intelektualnej) do OPROGRAMOWANIA, które nie są wyraźnie udzielane użytkownikowi na mocy niniejszej umowy EULA.

  „Spółka powiązana z SONY” oznacza w niniejszej umowie EULA wszelkie podmioty kontrolowane przez Sony Corporation, czyli główny podmiot dominujący w SONY. Termin „kontrola” odnosi się do bezpośredniego lub pośredniego posiadania co najmniej pięćdziesięciu procent (50%) udziałów z prawem głosu w określonym podmiocie lub możliwość kontrolowania decyzji zarządczych wspomnianego podmiotu.

  WARUNKI I OGRANICZENIA

  Nie zezwala się na kopiowanie, publikowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, podejmowanie prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego, modyfikowanie ani dokonywanie inżynierii wstecznej, dekompilacji bądź demontażu OPROGRAMOWANIA w całości lub w części, jak również tworzenia prac pochodnych na podstawie OPROGRAMOWANIA, o ile wspomniane prace pochodne nie wynikają z celowego działania OPROGRAMOWANIA. Nie zezwala się na modyfikowanie ani manipulowanie funkcjami OPROGRAMOWANIA w zakresie zarządzania prawami cyfrowymi. Nie zezwala się na omijanie, modyfikowanie, łamanie ani obchodzenie funkcji oraz zabezpieczeń OPROGRAMOWANIA, ani żadnych mechanizmów powiązanych funkcjonalnie z OPROGRAMOWANIEM. Nie zezwala się na wydzielanie pojedynczych składników OPROGRAMOWANIA w celu korzystania z nich przy użyciu więcej niż jednego URZĄDZENIA, z zastrzeżeniem uzyskania wyraźnej zgody SONY. Nie zezwala się na usuwanie, zmienianie, ukrywanie ani niszczenie znaków towarowych lub informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU. Nie zezwala się na udostępnianie, dystrybuowanie, wypożyczanie, najem, dalsze licencjonowanie, cedowanie, przekazywanie lub sprzedawanie OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie, usługi sieciowe oraz produkty inne niż OPROGRAMOWANIE, od których działanie OPROGRAMOWANIA jest zależne, mogą być wycofane bądź ich działanie przerwane przez ich dostawców (dostawców oprogramowania, usługodawców, SONY lub Spółkę powiązaną SONY) według uznania. SONY i wspomniani dostawcy nie gwarantują dostępności ani niezakłóconego bądź niezmienionego działania OPROGRAMOWANIA, usług sieciowych lub innych produktów.

  OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE ORAZ ELEMENTY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

  Niezależnie od udzielonej powyżej ograniczonej licencji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w skład OPROGRAMOWANIA może wchodzić OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE. Niektóre OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE może podlegać licencjom otwartego oprogramowania („ELEMENTY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA”), co oznacza licencję otwartego oprogramowania zatwierdzoną przez Open Source Initiative lub co do zasady podobne licencje, w tym, między innymi, wszystkie licencje, które jako warunek dystrybucji oprogramowania objętego nimi wymagają udostępnienia oprogramowania w formie kodu źródłowego przez dystrybutora. W przypadku i w zakresie wymagającym ujawnienia należy odwiedzić stronę www.sony.net/Products/Linux bądź inną stronę wskazaną przez SONY w celu uzyskania listy ELEMENTÓW OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA zawartych każdoczasowo w OPROGRAMOWANIU, jak również poznania warunków użytkowania wspomnianych elementów. Wspomniane warunki użytkowania mogą zostać zmienione przez odpowiedni podmiot trzeci w dowolnym czasie, bez zobowiązań na rzecz użytkownika. W stopniu wymaganym przez licencje, którym podlega OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE, zastosowanie będą miały postanowienia przedmiotowych licencji zamiast postanowień niniejszej umowy EULA. W zakresie wynikającym z postanowień licencji na OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE, które zabraniają ograniczeń wynikających z niniejszej umowy EULA, a odnoszących się do OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO, wspomniane ograniczenia nie mają zastosowania do OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO. W zakresie, w którym licencje dotyczące ELEMENTÓW OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA wymagają od SONY przedstawienia oferty na udostępnienie kodu źródłowego w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA, taka oferta zostaje niniejszym przedstawiona.

  UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA Z MATERIAŁAMI PODLEGAJĄCYMI OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

  OPROGRAMOWANIE może być wykorzystywane do przeglądania, przechowywania, przetwarzania i/lub użytkowania treści stworzonych przez użytkownika i/lub podmioty trzecie. Wspomniane treści mogą podlegać ochronie praw autorskich, innych praw własności intelektualnej i/lub umów. Użytkownik wyraża zgodę na użytkowanie OPROGRAMOWANIA wyłącznie zgodnie z wszystkimi prawami i umowami, które dotyczą takich treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na fakt, że SONY lub Spółka powiązana z SONY mogą podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony praw autorskich do treści przechowywanych, przetwarzanych lub użytkowanych za pomocą OPROGRAMOWANIA. Wspomniane kroki obejmują, między innymi, zliczanie częstotliwości wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych za pośrednictwem określonych funkcji OPROGRAMOWANIA, odrzucenie wniosku użytkownika o udostępnienie możliwości przywrócenia danych, a także rozwiązanie niniejszej umowy EULA w sytuacji nielegalnego użytkowania OPROGRAMOWANIA przez użytkownika.

  SERWIS TREŚCI

  NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE OPROGRAMOWANIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM SERWISÓW TREŚCI („SERWIS TREŚCI”). KORZYSTANIE Z SERWISU I TREŚCI PODLEGA WARUNKOM ŚWIADCZENIA USŁUG WYBRANEGO SERWISU TREŚCI. NIEWYRAŻENIE ZGODY NA WSPOMNIANE WARUNKI SPOWODUJE OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE PEWNE TREŚCI I USŁUGI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE PRZEZ PODMIOTY TRZECIE, NAD KTÓRYMI SONY ANI SPÓŁKA POWIĄZANA SONY NIE SPRAWUJĄ KONTROLI. KORZYSTANIE Z SERWISU TREŚCI WYMAGA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM. SERWIS TREŚCI MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONY W DOWOLNYM MOMENCIE.

  ŁĄCZNOŚĆ Z INTERNETEM I USŁUGI PODMIOTÓW TRZECICH

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostęp do niektórych funkcji OPROGRAMOWANIA może wymagać połączenia z Internetem, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Ponadto, użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za wnoszenie opłat na rzecz podmiotów trzecich związanych z połączeniem z Internetem, w tym, między innymi, za opłaty wobec dostawcy usług internetowych i koszty połączenia. OPROGRAMOWANIE może działać w sposób ograniczony lub spowolniony, w zależności od sprawności, szybkości przesyłu danych lub ograniczeń technicznych związanych z połączeniem z Internetem i usługami internetowymi. Świadczenie, jakość i bezpieczeństwo usługi połączenia z Internetem stanowią wyłączną odpowiedzialność podmiotu trzeciego świadczącego przedmiotowe usługi.

  PRZEPISY W ZAKRESIE EKSPORTU I INNE

  Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich stosownych ograniczeń oraz przepisów z zakresu eksportu i reeksportu w kraju i regionie zamieszkania, a także zobowiązuje się nie przekazywać i nie zezwalać na przekazywanie OPROGRAMOWANIA do kraju objętego embargiem oraz nie naruszać w jakikolwiek inny sposób wspomnianych ograniczeń i przepisów.

  DZIAŁANIA WYSOKIEGO RYZYKA

  OPROGRAMOWANIE nie jest odporne na błędy ani nie zostało opracowane, stworzone ani przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako oprogramowanie działające w sieci sterowania w środowiskach niebezpiecznych, które wymagają niezawodności i bezpieczeństwa w przypadku awarii, np. w energetyce jądrowej, systemach nawigacji i komunikacji lotniczej, kierowaniu ruchem powietrznym, w urządzeniach podtrzymujących funkcje życiowe bądź w systemach obsługi broni, gdzie awaria OPROGRAMOWANIA mogłaby spowodować śmierć, uszkodzenie ciała lub poważne szkody fizyczne bądź środowiskowe („DZIAŁANIA WYSOKIEGO RYZYKA”). SONY, Spółki powiązane SONY, indywidualni DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI i powiązane z nimi spółki wyraźnie wyłączają wszelkie wyrażone lub dorozumiane gwarancje, sprawności i przydatności do DZIAŁAŃ WYSOKIEGO RYZYKA.

  WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzysta z OPROGRAMOWANIA na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. OPROGRAMOWANIE jest dostarczane „TAKIE, JAKIE JEST”, bez jakichkolwiek gwarancji, zobowiązań i warunków.

  SONY, SPÓŁKI POWIĄZANE SONY I DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI (na potrzeby niniejszego punktu SONY, Spółki powiązane SONY i każdy z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI są łącznie nazywani „SONY”) WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, ZOBOWIĄZANIA I WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SONY NIE GWARANTUJE, NIE USTANAWIA WARUNKÓW ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE (A) FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDĄ AKTUALIZOWANE; (B) ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE FUNKCJONOWAŁO PRAWIDŁOWO I BEZBŁĘDNIE ORAZ ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY BĘDĄ POPRAWIONE; (C) ŻE OPROGRAMOWANIE NIE SPOWODUJE USZKODZENIA INNEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB DANYCH; (D) ŻE DOWOLNE OPROGRAMOWANIE, USŁUGI SIECIOWE (W TYM USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU) LUB PRODUKTY (INNE NIŻ OPROGRAMOWANIE), OD KTÓRYCH UZALEŻNIONE JEST DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA, BĘDĄ DOSTĘPNE, A ICH DZIAŁANIE POZOSTANIE NIEZAKŁÓCONE ANI NIE ULEGNIE MODYFIKACJOM, ORAZ (E) ŻE WYNIK UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA BĘDZIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POPRAWNY, DOKŁADNY, NIEZAWODNY LUB INNY.

  ŻADNE INFORMACJE PRZEKAZANE USTNIE LUB PISEMNIE ANI PORADA UDZIELONA PRZEZ SONY LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA SONY NIE BĘDĄ STANOWIĆ GWARANCJI, ZOBOWIĄZANIA ANI WARUNKU ANI NIE BĘDĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ROZSZERZAĆ ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. JEŚLI OPROGRAMOWANIE OKAŻE SIĘ WADLIWE, WSZELKIE KOSZTY SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWKI PONOSI UŻYTKOWNIK. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI I W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  SONY, SPÓŁKA POWIĄZANA ANI ŻADEN Z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI (na potrzeby niniejszego punktu SONY, Spółkę powiązaną SONY i wszystkich DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI nazywa się łącznie „SONY”) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE I NASTĘPCZE SPOWODOWANE NARUSZENIEM WYRAŻONYCH ALBO DOROZUMIANYCH GWARANCJI, NARUSZENIAMI UMOWY, ZANIEDBANIAMI, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAŁKOWITĄ LUB JAKIMIKOLWIEK ZAGADNIENIAMI PRAWNYMI ZWIĄZANYMI Z OPROGRAMOWANIEM, W TYM, MIĘDZY INNYMI, Z TYTUŁU SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA ALBO POWIĄZANEGO SPRZĘTU, A TAKŻE Z PRZESTOJÓW I STRATY CZASU UŻYTKOWNIKA, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA ICH O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD PRZYPADKU CAŁKOWITA ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA W RAMACH DOWOLNEGO Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD UBOCZNYCH LUB NASTĘPCZYCH I W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

  ZGODA NA ZBIERANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH O LOKALIZACJI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że SONY, Spółki powiązane SONY, partnerzy i przedstawiciele mogą odczytywać, gromadzić, przekazywać, przetwarzać i przechowywać pewne informacje („Informacje”) gromadzone przez OPROGRAMOWANIE, w tym, między innymi, następujące informacje:

  • (ⅰ) Adres MAC (zakodowany jako hash podczas transmisji);
  • (ⅱ) Informacje o URZĄDZENIU użytkownika, na którym zainstalowane jest OPROGRAMOWANIE, oraz o jego częściach składowych, na przykład:
   automatycznie nadawany identyfikator urządzenia; typ produktu; nazwę producenta; nazwę modelu; wersję systemu operacyjnego; kod języka; kraj lub region; stan operacyjny;
  • (ⅲ) Informacje o składzie związane z URZĄDZENIEM, OPROGRAMOWANIEM, zawartością OPROGRAMOWANIA lub OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO;
  • (ⅳ) Informacje o sposobie użytkowania URZĄDZENIA, OPROGRAMOWANIA, zawartości OPROGRAMOWANIA lub OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO, na przykład:
   czas i częstotliwość użytkowania; wykorzystywane funkcje; lub powiązane informacje statystyczne;
  • (ⅴ) Informacje o OPROGRAMOWANIU, na przykład:
   identyfikator aplikacji; wersję aplikacji; informacje o treściach wykorzystywanych lub zarządzanych przez OPROGRAMOWANIE; znacznik czasu związany z użyciem OPROGRAMOWANIA; informacje o użytkowaniu i historii użytkowania OPROGRAMOWANIA;
  • (ⅵ) Informacje o urządzeniach lub sprzęcie połączonym z URZĄDZENIEM za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA, na przykład:
   identyfikator urządzenia; nazwę modelu; oraz
  • (ⅶ) Adres IP wykorzystywanych sieci, informacje związane z wykorzystaniem sieci przez użytkownika.

  SONY, Spółka powiązana SONY, partnerzy i przedstawiciele mogą, w ramach obowiązującego prawa, wykorzystywać i ujawniać Informacje w celu poprawy swoich produktów i usług lub zapewnienia użytkownikowi produktów bądź usług. Wspomniane wykorzystanie obejmuje między innymi:

  • (a) administrację nad funkcjami OPROGRAMOWANIA;
  • (b) poprawę, serwis, aktualizowanie lub uaktualnianie OPROGRAMOWANIA;
  • (c) poprawę, opracowanie i usprawnienie istniejących lub przyszłych produktów i usług SONY i Spółki powiązanej SONY;
  • (d) przekazywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez SONY i Spółkę powiązaną SONY; oraz
  • (e) zapewnienie zgodności z właściwymi prawami i rozporządzeniami.

  Niektóre usługi dostępne za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA polegają na informacjach o lokalizacji, w tym, między innymi, informacjach o położeniu geograficznym URZĄDZENIA. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostarczenie wspomnianych usług może wymagać od SONY, Spółki powiązanej SONY i DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI oraz partnerów gromadzenia, archiwizowania, przetwarzania oraz wykorzystania wspomnianych danych o lokalizacji oraz że takie usługi podlegają politykom prywatności SONY lub wspomnianych podmiotów trzecich. Korzystając z takich usług, użytkownik potwierdza znajomość polityk prywatności mających zastosowanie do takich usług i wyraża zgodę na prowadzenie takich działań.

  SONY, Spółka powiązana SONY i partnerzy oraz przedstawiciele nie będą celowo wykorzystywać Informacji w celu określenia tożsamości właściciela lub użytkownika OPROGRAMOWANIA bez jego wiedzy lub zgody. Informacje będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności SONY, „POLITYKĄ PRYWATNOŚCI DLA APLIKACJI I/LUB USŁUG SIECIOWYCH DOSTĘPNYCH Z POZIOMU PLATFORMY CHMURY GRUPY SONY” zawartą w Aneksie do niniejszej umowy EULA lub podmiotu trzeciego. Aktualną politykę prywatności SONY można znaleźć pod adresem: https://www.sony.co.jp/privacy/en/index.html.

  W celu uzyskania informacji o polityce prywatności dotyczącej informacji osobowych i innych przekazywanych podczas użytkowania lub dostępu do oprogramowania bądź usług świadczonych przez podmioty trzecie należy kontaktować się z właściwymi podmiotami trzecimi.

  Informacje mogą być przetwarzane, przechowywane lub przekazywane SONY, Spółkom powiązanym SONY lub przedstawicielom mającym siedziby poza krajem zamieszkania użytkownika. Prawa dotyczące ochrony danych i prywatności w niektórych krajach mogą nie gwarantować takiego samego poziomu bezpieczeństwa jak w kraju zamieszkania użytkownika, w związku z czym użytkownikowi może przysługiwać mniej praw odnośnie do przetwarzania i przechowywania Informacji albo przekazywania ich do wspomnianych krajów. SONY i Spółka powiązana SONY dołożą wszelkich starań w celu podjęcia odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieżenie nieautoryzowanemu dostępowi do Informacji lub ich ujawnieniu, ale nie gwarantuje wyeliminowania wszelkiego ryzyka związanego z niewłaściwym wykorzystaniem Informacji.

  FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ AKTUALIZACJI

  Od czasu do czasu SONY, Spółka powiązana SONY lub DOSTAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM TRZECIM może dokonać automatycznej aktualizacji albo innej modyfikacji OPROGRAMOWANIA w celu, między innymi, poprawy jego bezpieczeństwa, wyeliminowania usterek i poprawy funkcji, w czasie gdy użytkownik wchodzi w interakcję z serwerami SONY, Spółek powiązanych SONY lub podmiotów trzecich, bądź też w innych celach. Wspomniane uaktualnienia lub modyfikacje mogą spowodować usunięcie lub zmianę funkcji bądź innych aspektów OPROGRAMOWANIA, w tym, między innymi, funkcji wykorzystywanych przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wspomniane działania odbywają się wedle uznania SONY oraz że SONY może uzależnić możliwość dalszego użytkowania OPROGRAMOWANIA od wykonania przez użytkownika pełnej instalacji lub zaakceptowania uaktualnienia bądź modyfikacji. Na potrzeby niniejszej umowy EULA wszelkie aktualizacje/modyfikacje uznaje się za stanowiące część OPROGRAMOWANIA. Zaakceptowanie postanowień niniejszej umowy EULA oznacza wyrażenie zgody na aktualizację/modyfikację.

  CAŁOŚĆ UMOWY, ZRZECZENIE SIĘ, ROZŁĄCZNOŚĆ

  Niniejsza umowa EULA i polityka prywatności SONY, wraz z wprowadzanymi od czasu do czasu zmianami, stanowią razem całość umowy między użytkownikiem i SONY w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA. Nieskorzystanie przez SONY z praw lub możliwości wynikających z niniejszej umowy EULA lub jej postanowień nie oznacza zrzeczenia się takich praw lub możliwości. W przypadku uznania jakiejkolwiek części niniejszej umowy EULA za nieprawidłową, nielegalną lub niemożliwą do wykonania, wspomniane postanowienie należy wypełnić w maksymalnym możliwym stopniu w celu realizacji intencji EULA, a pozostałe części pozostają w pełni w mocy. OPROGRAMOWANIE i niniejsza umowa EULA nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ponadto niniejsza Umowa EULA nie podlega i nie będzie interpretowana w jakikolwiek sposób w oparciu o amerykańską Ustawę o Transakcjach na Informacjach Komputerowych (UCITA) ani inną ustawę wynikającą z lub powiązaną z UCITA bądź dowolną inną podobną ustawą w odpowiednich jurysdykcjach.

  WIĄŻĄCY ARBITRAŻ

  WSZELKIE SPORY NIEROZWIĄZANE W DRODZE OPISANEGO POWYŻEJ PROCESU NEGOCJACJI ROZWIĄZYWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE POPRZEZ WIĄŻĄCY ARBITRAŻ. Przez „SPÓR” rozumie się wszelkie nieporozumienie, podstawę powództwa, roszczenie, konflikt lub postępowanie pomiędzy użytkownikiem i dowolnym podmiotem SONY związane z bądź spowodowane OPROGRAMOWANIEM lub niniejszą umową EULA. SPOROWI nadaje się najszersze możliwe do wyegzekwowania znaczenie. W przypadku zaistnienia SPORU użytkownik zgadza się wcześniej powiadomić SONY, kontaktując się z Sony Video & Sound Products Inc. pod adresem: 2-10-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8610, Japan, Attn: External Affairs Desk (z kopią do: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan, Attn: Legal & Compliance Department) i w dobrej wierze podjąć się negocjacji w celu rozstrzygnięcia sporu przez okres co najmniej 14 dni, za wyłączeniem możliwości pominięcia przez użytkownika lub SONY (bądź Spółkę powiązaną SONY) tej nieformalnej procedury negocjacji w przypadku SPORU w zakresie egzekucji, ochrony lub prawomocności praw własności intelektualnej.

  INSTRUKCJE DLA ARBITRAŻU

  W celu rozpoczęcia arbitrażu użytkownik lub SONY muszą przekazać drugiej stronie sporządzone na piśmie wezwanie do arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe toczyło się będzie przed jednym arbitrem. Przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi w momencie zgłoszenia roszczenia Procedurami Przyspieszonymi Zasad Arbitrażu Gospodarczego i Dodatkowymi Procedurami dla Sporów Konsumenckich („Zasady”) Japońskiego Stowarzyszenia Arbitrażu Komercyjnego („JCAA”). Kopię Zasad JCAA można uzyskać kontaktując się z JCAA pod numerem telefonu +81 3 5280 5200 lub odwiedzając stronę http://www.jcaa.or.jp/e/. Opłaty z tytułu rozpoczęcia i prowadzenia postępowania arbitrażowego dzielone będą przez użytkownika i SONY, ale w żadnym przypadku opłaty użytkownika nie przekroczą kwoty dozwolonej na podstawie specjalnych zasad dla SPORÓW Konsumenckich JCAA, w którym to przypadku SONY pokryje wszystkie dodatkowe opłaty administracyjne i koszty. Nie wyłącza to możliwości zasądzenia przez Arbitra przekazania zwycięskiej stronie opłat i kosztów arbitrażu, zgodnie z Zasadami. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej przez użytkownika i SONY, postępowanie arbitrażowe odbędzie się w Tokio w Japonii na podstawie prawa japońskiego. Decyzja arbitra będzie wiążąca i ostateczna. Arbiter może wydać postanowienie deklaratywne lub zasądzić środki zabezpieczające wyłącznie na rzecz strony zgłaszającej takie zapotrzebowanie i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia właściwego zabezpieczenia względem roszczenia danej strony. Decyzję arbitra może wdrożyć dowolny sąd właściwy dla stron.

  WYJĄTEK DLA DROBNYCH ROSZCZEŃ

  Niezależnie od powyższych postanowień użytkownik ma prawo do wszczęcia postępowania w zakresie dowolnego SPORU w sądzie ds. drobnych roszczeń lub podobnym sądzie o ograniczonej właściwości, o ile wartość sporu nie przekracza 15 000 USD i wspomniany sąd jest właściwy, a wszystkie inne wymagania (w tym kwota będąca u podstawy konfliktu) są spełnione.

  INSTRUKCJA REZYGNACJI Z ARBITRAŻU

  JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE BYĆ ZWIĄZANY POSTANOWIENIEM O WIĄŻĄCYM ARBITRAŻU POWYŻEJ: (1) MUSI POWIADOMIĆ SONY NA PIŚMIE W PRZECIĄGU 30 DNI OD PIERWSZEGO UŻYCIA OPROGRAMOWANIA LUB WYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZĄ UMOWĘ EULA, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRE WYSTĄPI WCZEŚNIEJ; (2) SPORZĄDZONE NA PIŚMIE POWIADOMIENIE PRZESŁAĆ DO SONY VIDEO & SOUND PRODUCTS INC. NA ADRES: 2-10-1 OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8610, JAPAN, ATTN: EXTERNAL AFFAIRS DESK (Z KOPIĄ DO: SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075, JAPAN, ATTN: LEGAL & COMPLIANCE DEPARTMENT); ORAZ (3) SPORZĄDZONE NA PIŚMIE POWIADOMIENIE MUSI ZAWIERAĆ: (A) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA; (B) ADRES UŻYTKOWNIKA; (C) DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA OPROGRAMOWANIA LUB WYRAŻENIA ZGODNY NA NINIEJSZĄ UMOWĘ EULA; ORAZ (D) WYRAŹNE STWIERDZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z PODMIOTEM SONY POPRZEZ ARBITRAŻ.

  Zrzeknięcie się wskazanej procedury rozwiązywania sporów nie wpływa na zapisy niniejszej umowy EULA, które wciąż obowiązują użytkownika.

  ODRZUCENIE ZMIAN W PROCEDURACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW

  Niezależnie od przeciwnych postanowień zawartych w niniejszej umowie EULA, użytkownik ma prawo do odrzucenia zmian w postanowieniu o wiążącym arbitrażu, jeśli: (1) rozpoczął autoryzowane wykorzystanie OPROGRAMOWANIA w momencie wprowadzenia zmiany; (2) przesłał pisemne powiadomienie pod adres zawarty w poprzedzającym punkcie w przeciągu 30 dni od wprowadzenia danej zmiany. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Użytkownik pozostanie związany procedurami rozstrzygania SPORÓW, na które wyraził wcześniej zgodę i obowiązującymi przed odrzuconą zmianą.

  INNE POSTANOWIENIA

  Wszelki SPÓR uznany za niepodlegający pod arbitraż i niewniesiony w sądzie ds. drobnych roszczeń będzie procedowany przez dowolną ze stron w Sądzie Rejonowym w Tokio w Japonii. Strony postanawiają, że postanowienie, dekret lub wyrok sądu najwyższej instancji lub sądu niższej instancji, od którego nie złożono odwołania w Tokio w Japonii, będą ostateczne i wiążące dla obu stron.

  ŚRODKI NAPRAWCZE

  Niezależnie od stanowiących inaczej postanowień zawartych w niniejszej umowie EULA użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każde naruszenie jej postanowień albo niezgodność z nimi spowoduje nienaprawialną szkodę dla SONY, za którą odszkodowanie pieniężne będzie niewystarczające, i zgadza się na uzyskanie przez SONY postanowienia deklaratywnego lub na zasądzenie środków zabezpieczających, które SONY uzna za niezbędne lub właściwe w danych okolicznościach. SONY może także podjąć wszelkie prawne i techniczne środki naprawcze służące zapobieżeniu naruszeniom i/lub wyegzekwowaniu postanowień niniejszej umowy EULA, obejmujące między innymi natychmiastowe uniemożliwienie korzystania z OPROGRAMOWANIA przez użytkownika, jeśli wedle uznania SONY użytkownik narusza albo ma zamiar naruszyć postanowienia niniejszej umowy EULA. Wspomniane środki naprawcze są komplementarne względem wszelkich innych środków naprawczych dostępnych dla SONY na mocy prawa, umowy lub na zasadzie słuszności.

  ROZWIĄZANIE

  SONY może wypowiedzieć niniejszą umowę EULA w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika jej warunków bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych swoich praw. W przypadku wypowiedzenia umowy użytkownik ma obowiązek: (ⅰ) zaprzestać korzystania z OPROGRAMOWANIA i zniszczyć wszystkie jego kopie; (ⅱ) spełnić wymagania opisane w poniższej sekcji zatytułowanej „Obowiązki użytkownika konta”.

  ZMIANY

  SONY ZASTRZEGA PRAWO DO ZMIANY JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA WEDLE UZNANIA, ZAMIESZCZAJĄC OGŁOSZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SONY, PRZESYŁAJĄC POWIADOMIENIE NA ADRES E-MAIL PODANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, INFORMUJĄC GO W RAMACH PROCESU AKTUALIZACJI/UAKTUALNIANIA OPROGRAMOWANIA ALBO W JAKIEJKOLWIEK INNEJ UZNANEJ PRAWNIE FORMIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI. W przypadku braku zgody na zmianę użytkownik powinien skontaktować się z SONY w celu uzyskania odpowiednich instrukcji. Dalsze korzystanie z OPROGRAMOWANIA po wejściu w życie wspomnianej zmiany uważa się za wyrażenie zgody na objęcie zmianą.

  BENEFICJENCI – PODMIOTY TRZECIE

  Każdy DOSTAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM TRZECIM jest wyraźnie uznawany za podmiot trzeci będący beneficjentem niniejszej umowy EULA i ma prawo dochodzić realizacji postanowień niniejszej umowy EULA w zakresie dotyczącym swojego OPROGRAMOWANIA.

  OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA KONTA

  W przypadku zwrotu URZĄDZENIA do punktu sprzedaży, sprzedaży albo przekazania go w inny sposób, albo wypowiedzenia niniejszej umowy EULA użytkownik jest zobowiązany do odinstalowania OPROGRAMOWANIA z URZĄDZENIA i skasowania wszelkich kont użytkownika utworzonych z poziomu przedmiotowego URZĄDZENIA bądź dostępnych za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności wszystkich kont użytkownika założonych z SONY, Spółką powiązaną SONY lub u podmiotów trzecich oraz nazw użytkownika i haseł związanych z użytkowaniem URZĄDZENIA.

  Wszelkie pytania dotyczące niniejszej umowy EULA należy kierować do SONY na piśmie pod adres: Sony Video & Sound Products Inc., 2-10-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8610, Japan.

  ANEKS: POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA APLIKACJI I/LUB USŁUG SIECIOWYCH DOSTĘPNYCH Z POZIOMU PLATFORMY CHMURY GRUPY SONY

  Platforma świadczenia usług w chmurze Sony Video & Sound Products Inc. („SONY”) i Spółki powiązanej SONY (w niniejszej umowie EULA „Spółka powiązana SONY” odnosi się wszelkich podmiotów kontrolowanych przez Sony Corporation, czyli główny podmiot dominujący w SONY. Termin „kontrola” odnosi się do bezpośredniego lub pośredniego posiadania co najmniej pięćdziesięciu procent (50%) udziałów z prawem głosu w określonym podmiocie lub możliwość kontrolowania decyzji zarządczych wspomnianego podmiotu. „SONY” i Spółka powiązana SONY będą zwane łącznie jako „Grupa SONY”) umożliwia łatwe połączenie z usługami sieciowymi i aplikacjami SONY Group, kiedy tylko użytkownik dysponuje połączeniem internetowym, z kompatybilnego urządzenia, takiego jak komputer osobisty („URZĄDZENIE”). Usługi sieciowe Grupy SONY ułatwiają wyszukiwanie pożądanych treści spośród szerokiego zakresu dostępnych treści i odkrywanie nowych usług. SONY może gromadzić i konsolidować różne informacje o użytkowniku i jego interakcjach ze wspomnianymi usługami podczas użytkowania. Obecnie niektóre usługi sieciowe lub platforma chmury mogą być niedostępne bądź pozbawione wsparcia w ChRL. Z tego względu niektóre postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie odnoszą się do osób wykorzystujących aplikację w ChRL.

  Niniejsza Polityka Prywatności tłumaczy następujące zagadnienia:

  • Jak Grupa SONY może odczytywać, gromadzić, wykorzystywać i/lub przechowywać informacje o wykorzystaniu przez użytkownika aplikacji i/lub usług sieciowych dostępnych na platformie chmury Grupy SONY.
  • Jak skontaktować się z SONY.

  Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i wyrażenie zgody bądź jej braku na postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku lub kwadratu. Niniejsza Polityka Prywatności jest komplementarna względem jakiejkolwiek innej polityki prywatności, która może mieć zastosowanie do interakcji użytkownika ze spółką powiązaną, zależną, produktem, oprogramowaniem lub usługą Grupy SONY.

  • Jakie aplikacje i usługi online na platformie chmury firmy SONY obejmuje niniejsza polityka?

   SONY może gromadzić i konsolidować różnorodne informacje o użytkowniku i jego interakcjach („Informacje”) za pomocą poniższych aplikacji i/lub usług sieciowych w trakcie korzystania z nich na platformie chmury Grupy SONY:

   O Sony | Music Center for PC

   Sony | Music Center for PC („Aplikacja”) to muzyczna aplikacja rozrywkowa firmy SONY. Umożliwia zarządzanie różnymi treściami, odtwarzanie ich na URZĄDZENIU, a także przeglądanie, odtwarzanie i konfigurowanie treści w urządzeniu audio poprzez podłączenie wspomnianego urządzenia audio do URZĄDZENIA. Ponadto Aplikacja umożliwia zakup treści z zewnętrznych stron internetowych.

  • Jakie informacje o użytkowniku są pozyskiwane i w jaki sposób wykorzystuje je Aplikacja?

   SONY może również automatycznie otrzymywać następujące Informacje podczas korzystania z Aplikacji przez użytkownika. Jeśli użytkownik chce zatrzymać automatyczne gromadzenie danych, powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji / odinstalować ją.

   • (ⅰ) Adres MAC (zakodowany jako hash podczas transmisji);
   • (ⅱ) Informacje o URZĄDZENIU użytkownika, na którym zainstalowana jest Aplikacja, oraz o jego częściach składowych, na przykład:
    automatycznie nadawany identyfikator urządzenia; typ produktu; nazwę producenta; nazwę modelu; wersję systemu operacyjnego; kod języka; kraj lub region; stan operacyjny;
   • (ⅲ) Informacje o składzie związanym z URZĄDZENIEM, Aplikacją, zawartością Aplikacji lub OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO;
   • (ⅳ) Informacje o sposobie użytkowania URZĄDZENIA, Aplikacji, zawartości Aplikacji lub OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO, na przykład:
    czas i częstotliwość użytkowania; wykorzystywane funkcje; lub powiązane informacje statystyczne;
   • (ⅴ) Informacje o Aplikacji, na przykład:
    identyfikator aplikacji; wersję aplikacji; informacje o treściach wykorzystywanych lub zarządzanych przez Aplikację; znacznik czasu związany z użyciem Aplikacji; informacje o użytkowaniu i historii użytkowania Aplikacji;
   • (ⅵ) Informacje o urządzeniach lub sprzęcie połączonym z URZĄDZENIEM za pośrednictwem Aplikacji, na przykład:
    identyfikator urządzenia; nazwę modelu; oraz
   • (ⅶ) Adres IP wykorzystywanych sieci, informacje związane z wykorzystaniem sieci przez użytkownika.

   Wskazane powyżej automatycznie gromadzone Informacje zostaną przesłane wraz z przypisanymi niepowtarzalnymi numerami urządzeń, na których zainstalowana jest Aplikacja, i pozwolą Grupie SONY odróżnić dane otrzymane z urządzenia od danych otrzymanych z innych urządzeń.

   Oprócz opisanych w niniejszym dokumencie zastosowań gromadzone automatycznie Informacje wskazane powyżej wykorzystywane są do celów statystycznych i do oferowania użytkownikom dopasowanych treści – na przykład zaleceń. W celu przedstawienia dopasowanych treści użytkownikom Aplikacji mogą być przypisane kategorie ujmujące ich różne cechy charakterystyczne.

   Należy pamiętać, że ani Informacje przesyłane SONY, ani zalecenia przekazywane przez Aplikację nie są filtrowane i mogą odnosić się do potencjalnie wrażliwych programów (na przykład treści dla dorosłych).

  • W jaki inny sposób SONY wykorzystuje informacje użytkownika?

   Do zapewnienia użytkownikowi rozwiązań i funkcji

   SONY może gromadzić i/lub analizować Informacje wskazane w Punkcie 2 w celu zapewnienia użytkownikowi rozwiązań i funkcji Aplikacji.

   Do celów tej analizy SONY korzysta z Microsoft Application Insights. Wyłącznie w tym celu zbierane Informacje wspomniane w Punkcie 2 zostaną przesłane na serwery prowadzone lub zarządzane przez firmę Microsoft Corporation lub jej spółki powiązane (łącznie „Microsoft”) i będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Microsoft. Więcej informacji na temat polityki prywatności Microsoft znajduje się w poniższym odnośniku.

   Microsoft Application Insights:

   https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/application-insights/app-insights-overview

   Polityka prywatności Microsoft:

   https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/application-insights/app-insights-data-retention-privacy

   Do opracowywania przyszłych produktów i usług

   SONY i Spółka powiązana SONY mogą gromadzić i/lub analizować Informacje wskazane w Punkcie 2 w celu poprawy produktów i usług Grupy SONY oraz opracowywania nowych.

   Do zapewnienia ochrony Grupie SONY i jej użytkownikom

   SONY i Spółka powiązana SONY mogą gromadzić i/lub analizować Informacje wskazane w Punkcie 2 w celu rozpoznania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zapewnienia ochrony Grupie SONY i jej użytkownikom.

  • Kto jeszcze ma dostęp do Informacji użytkownika?

   Informacje użytkownika przekazywane i przechowywane przez SONY mogą być udostępnione Spółkom powiązanym SONY i innym osobom trzecim w następujący sposób:

   Spółce powiązanej SONY

   Informacje użytkownika mogą być przekazane i wykorzystane przez inną Spółkę powiązaną SONY do realizacji celów wskazanych w Punktach 2 i 3 powyżej.

   Wykonawcom zewnętrznym

   Możemy korzystać z usług wykonawców zewnętrznych w celu przetwarzania i analizy informacji użytkownika na rzecz SONY, w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

   Przeniesienie działalności

   W przypadku sprzedania lub przeniesienia przez SONY lub Spółkę powiązaną SONY części lub całości swojej działalności Informacje użytkownika mogą być przeniesione przez SONY lub Spółkę powiązaną SONY w ramach transakcji na podmiot nabywający lub przejmujący.

   Zgodność i egzekucja

   SONY może przechowywać, wykorzystywać i/lub ujawniać Informacje użytkownika w zakresie wymaganym lub dopuszczonym przez prawo, rozporządzenia lub postanowienia, w tym na rzecz policji lub innych odpowiednich służb, w celu zbadania zgłoszonych przez użytkownika lub przeciwko użytkownikowi zażaleń lub w celu ochrony bądź obrony siebie lub innych przed nielegalnymi, kryminalnymi lub szkodliwymi działaniami.

  • Przechowywanie danych, zarządzanie informacjami użytkownika

   SONY będzie przechowywać Informacje opisane w Punkcie 2 przez okres użytkowania Aplikacji i/lub usług sieciowych przez użytkownika oraz przez rozsądny czas później. Użytkownik wyrażający chęć skasowania przez SONY danych przekazanych przez użytkownika poprzez Aplikację i/lub usługi sieciowe powinien skontaktować się z SONY pod adresem www.sony.net/SonyInfo/Support/, a SONY odpowie w rozsądnym czasie i w odpowiedni sposób. Należy pamiętać, że niektóre lub wszystkie dane przekazane przez użytkownika mogą być niezbędne do poprawnego działania Aplikacji i/lub usług sieciowych, a w przypadku niektórych informacji SONY jest prawnie zobowiązane do ich przechowywania.

  • Międzynarodowe przekazywanie informacji

   Aplikacja i/lub usługi sieciowe są dostępne dla użytkowników z całego świata. Informacje użytkownika będą przetwarzane, przechowywane i przenoszone w celach wskazanych w Punktach 2 i 3 do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i/lub kraju zamieszkania użytkownika, w szczególności do Japonii i Stanów Zjednoczonych. Informacje użytkownika będą przetwarzane przez pracowników spoza EOG i/lub kraju zamieszkania użytkownika pracujących dla Grupy SONY lub dla jednego z podmiotów świadczących usługi dla Grupy SONY i pracownicy z tych krajów mogą je widzieć.

  • Bezpieczeństwo

   SONY wdraża rozsądne środki bezpieczeństwa mające na celu zabezpieczenie Informacji użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. Pomimo wysiłków podjętych przez SONY w celu ochrony Informacji SONY nie może zagwarantować bezpieczeństwa Informacji przekazywanych SONY poprzez Aplikację lub przechowywanych w systemach SONY bądź systemach zewnętrznych podmiotów świadczących usługi na rzecz SONY.

  • Polityka SONY w odniesieniu do dzieci

   Grupa SONY angażuje się w przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie praw i rozporządzeń dotyczących zbierania, przechowywania i wykorzystania informacji osobistych dotyczących dzieci, w tym amerykańskiej Ustawy o Ochronie Prywatności Dzieci w Sieci (COPPA) i właściwych lokalnych przepisów w innych krajach. Rodzic lub opiekun zaniepokojony tym, że dziecko przekazało SONY lub Spółce powiązanej SONY informacje osobowe bez jego zgody, powinien skontaktować się z SONY lub Spółką powiązaną SONY w sposób wskazany poniżej.

  • Prawa z zakresu prywatności (w tym prawa do zachowania prywatności w stanie Kalifornia)

   W niektórych krajach, w tym w krajach EOG, użytkownik dysponuje pewnymi prawami w odniesieniu do informacji osobowych przechowywanych przez SONY lub Spółkę powiązaną SONY. Mogą one obejmować prawo do żądania kopii informacji osobowych przechowywanych przez SONY lub Spółkę powiązaną SONY i/lub żądania korekty, zmiany, skasowania lub zablokowania wspomnianych informacji osobowych w razie ich niepoprawności. Użytkownik pragnący skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw powinien skontaktować się z SONY pod adresem www.sony.net/SonyInfo/Support/

   Od dnia 1 stycznia 2005 r. Sekcja 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego („Kodeks”) pozwala użytkownikom zamieszkałym w Kalifornii zażądać informacji dotyczących ujawnienia informacji osobowych na rzecz podmiotów trzecich do celów marketingu bezpośredniego. W celu zgłoszenia takiego żądania, na które SONY odpowie w zakresie wymaganym w Kodeksie, należy skontaktować się z naszym Biurem ds. Zarządzania Informacjami Osobowymi pod następującym adresem e-mail: Privacy@am.sony.com

  • Zmiany

   Polityka Prywatności może być uaktualniania od czasu do czasu z dowolnego powodu. SONY poinformuje użytkownika o wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności poprzez opublikowanie jej pod niniejszym adresem: http://www.sony.net/smc4pc-eula/
   Zaleca się regularne sprawdzanie opublikowanej Polityki Prywatności pod kątem zmian.

  • Informacje kontaktowe

   W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących niniejszej Polityki Prywatności bądź chęci skorzystania przez użytkownika z jakichkolwiek praw dotyczących informacji osobowych prosimy o kontakt z SONY pod adresem www.sony.net/SonyInfo/Support/

  Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2017 r.

  Copyright © 2015,2016,2017 Sony Video & Sound Products Inc.

  Umowa licencyjna z użytkownikiem oprogramowania Gracenote®

  Niniejsza aplikacja lub urządzenie zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, Inc. z siedzibą w Emeryville w Kalifornii („Gracenote”). Oprogramowanie udostępniane przez firmę Gracenote („Oprogramowanie Gracenote”) umożliwia aplikacji identyfikację płyt i plików muzycznych, uzyskiwanie informacji związanych z muzyką, takich jak nazwa, imię i nazwisko/nazwa wykonawcy, numer ścieżki i tytuł utworu („Dane Gracenote”), z serwerów sieciowych lub wbudowanych baz danych (zwanych łącznie „Serwerami Gracenote”), jak również realizowanie innych funkcji. Dane Gracenote mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem aplikacji lub urządzenia przewidzianych dla użytkownika końcowego.

  Użytkownik wyraża zgodę na to, że będzie wykorzystywać Dane Gracenote, Oprogramowanie Gracenote oraz Serwery Gracenote wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie cedował, kopiował, przekazywał ani transmitował Oprogramowania Gracenote lub jakichkolwiek innych Danych Gracenote żadnemu podmiotowi trzeciemu. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ, ŻE NIE BĘDZIE UŻYWAŁ ANI WYKORZYSTYWAŁ DANYCH GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE ANI SERWERÓW GRACENOTE W SPOSÓB INNY NIŻ WYRAŹNIE DOZWOLONY W NINIEJSZEJ UMOWIE.

  Użytkownik wyraża zgodę na wygaśnięcie niewyłącznej licencji udzielonej na użytkowanie Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote w przypadku naruszenia tych ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia licencji użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania używania Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie wszelkie prawa do Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote, w tym także wszelkie prawa własności. W żadnym wypadku firma Gracenote nie będzie zobowiązana do dokonania jakichkolwiek płatności na rzecz użytkownika z tytułu udostępnianych przez niego informacji. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby firma Gracenote miała możliwość dochodzenia swoich praw w ramach Umowy zawartej z użytkownikiem bezpośrednio w imieniu firmy.

  Usługa Gracenote używa unikalnego identyfikatora do śledzenia zapytań na potrzeby statystyczne. Losowo przydzielany identyfikator numeryczny ma umożliwić usłudze Gracenote zliczanie zapytań bez pozyskiwania informacji o tożsamości użytkowników. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie poświęconej Polityce Prywatności właściwej dla usługi Gracenote.

  Oprogramowanie Gracenote i każda część Danych Gracenote są licencjonowane bez jakichkolwiek gwarancji i rękojmi dotyczących ich stanu. Gracenote nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, dotyczących dokładności Danych Gracenote pochodzących z Serwerów Gracenote. Gracenote zastrzega sobie prawo do usuwania danych z Serwerów Gracenote lub do zmiany kategorii danych z powodów uznanych przez firmę Gracenote za wystarczające. Nie zostaje udzielona żadna gwarancja, że oprogramowanie Gracenote lub Serwery Gracenote będą wolne od błędów ani że działanie oprogramowania Gracenote lub Serwerów Gracenote będzie niezakłócone. Firma Gracenote nie jest zobligowana do udostępnienia użytkownikowi żadnych danych rozszerzonych lub dodatkowych, które firma Gracenote może zechcieć udostępniać w przyszłości, jak również ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie.

  FIRMA GRACENOTE UCHYLA WSZELKIE GWARANCJE, UDZIELONE WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB DOROZUMIANY, W TYM RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE ŻADNYCH REZULTATÓW UZYSKANYCH W WYNIKU UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWERÓW GRACENOTE. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA GRACENOTE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE ANI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW.

  © 2000 – teraz. Gracenote, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.