Identyfikator artykułu : 00151352 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Głośnik w formie listwy, zestaw kina domowego lub domowy zestaw muzyczny nie reprodukuje dźwięku z telewizora

Z bezprzewodowego subwoofera lub głośnika efektu przestrzennego nie słychać żadnego dźwięku lub dźwięk ten ma bardzo małą głośność.

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Wybierz objaw występujący w urządzeniu i wykonaj odpowiednie czynności, aby rozwiązać problem. Informacji o konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi.

  Brak dźwięku z głośnika w formie listwy, zestawu kina domowego lub zestawu muzycznego

  1. Wyłącz telewizor i urządzenie audio i sprawdź, czy przewody łączące telewizor z urządzeniem audio są starannie podłączone w sposób pokazany na poniższym diagramie:
   • Jeśli gniazdo HDMI (HDMI IN) telewizora nosi oznaczenie HDMI (ARC)
    1. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do gniazda HDMI IN (ARC) telewizora.
    2. Podłącz drugi koniec przewodu HDMI do gniazda HDMI OUT urządzenia audio.

     Przewód 

     [A]: Gniazdo HDMI OUTPUT (ARC) na głośniku w formie listwy, zestawie kina domowego lub zestawie muzycznym
     [B]: Przewód HDMI (przewód HDMI high-speed o wysokiej jakości)
     [C]: Wejście HDMI INPUT (ARC) na telewizorze
      
   • Jeśli gniazdo HDMI telewizora nie ma oznaczenia HDMI ARC
    1. Podłącz jeden koniec przewodu HDMI do dowolnego gniazda HDMI IN telewizora.
    2. Podłącz drugi koniec przewodu HDMI do gniazda HDMI OUT urządzenia audio.
    3. Używając cyfrowego przewodu optycznego audio, połącz cyfrowe, optyczne wyjście audio telewizora z gniazdem OPTICAL IN urządzenia audio. Jeśli połączenia nie można wykonać cyfrowym przewodem optycznym, należy użyć analogowego przewodu audio.


     HDMI

     [A]: Gniazdo HDMI OUT na głośniku w formie listwy, zestawie kina domowego lub zestawie muzycznym
     [B]: Przewód HDMI
     [C]: Gniazdo HDMI IN telewizora
     [D]: Gniazdo Optical Digital IN 
     [E]: Cyfrowy, optyczny przewód audio
     [F]: Gniazdo Optical Digital OUT
     [G]: Gniazdo Audio Analog IN 
     [H]: Analogowy przewód audio
     [I]: Gniazdo Audio Analog OUT

     UWAGA: Szczegółów należy szukać w części Podłączanie telewizoraPrzewodniku uruchamiania głośnika w formie listwy, zestawu kina domowego lub zestawu muzycznego.

  2. Włącz telewizor. Następnie włącz urządzenie audio.
  3. Sprawdź, czy w telewizorze wybrane jest ustawienie reprodukcji dźwięku na zestaw muzyczny. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telewizora.
  4. Sprawdź, czy w telewizorze i zestawie muzycznym włączona jest funkcja Control for HDMI.

   UWAGA: Zmień ustawienie opcji Control for HDMI (BRAVIA Sync) w telewizorze i głośniku w formie listwy na ON (Wł.).

  5. Sprawdź, czy w głośniku w formie listwy wybrane jest wejście sygnału z telewizora.
   Przykład: HT-Z9F/X9000F
   Naciśnij przycisk TV na pilocie głośnika w formie listwy, aby przełączyć głośnik na sygnał z telewizora.

  Cichy dźwięk z głośnika w formie listwy 

  Na pilocie głośnika w formie listwy znajdują się specjalne przyciski, które pomogą w szybkim i łatwym wykonaniu regulacji.

  1. Zmień ustawienie trybu VOICE na 2.
   1. Aby zmienić ustawienie VOICE naciskaj przycisk VOICE na pilocie, aż na wyświetlaczu głośnika w formie listwy pojawi się wskazanie UP 2.
   2. Aby zwiększyć głośność subwoofera, naciskaj przycisk SW + na pilocie, aż na wyświetlaczu głośnika w formie listwy pojawi się wskazanie SW10 (lub większe).
  2. Zwiększ poziom dźwięku z subwoofera na 10 lub większy.
  3. Sprawdź, czy włączony jest tryb Night (Noc). Naciśnij przycisk Night na pilocie i sprawdź, czy rozwiązało to problem.

  Brak dźwięku z bezprzewodowego subwoofera lub głośnika efektu przestrzennego

  Wykonaj następujące czynności:

  UWAGA: Jeśli dźwięk nie jest reprodukowany z głośnika efektu przestrzennego do listwy HT-RT5, należy wykonać poniższe czynności — takie same jak przewidziane dla subwoofera.
   

  1. Sprawdź, czy subwoofer jest włączony.
  2. Naciśnij część + przycisku SW (głośności w subwooferze) na pilocie, aby zwiększyć głośność dźwięku z subwoofera.
  3. Sprawdź stan diody LED subwoofera.
   • Jeśli po włączeniu urządzenia audio dioda LED świeci na czerwono.
    Nie jest możliwe nawiązanie połączenia między urządzeniem a subwooferem. Ponownie wybierz ustawienia połączenia.
    • HT-CT780/CT380/NT5/CT790/CT800
     Wykonaj Łączenie systemu (łączenie z subwooferem) zgodnie z opisem w rozdziale Inne funkcje w instrukcji obsługi.
      
    • HT-ST9/RT5/NT3/CT390/ST5000/MT300/MT500/CT290/CT291/X9000F/XF9000
     Wybierz ustawienie Secure Link zgodnie z opisem z podrozdziału Więcej ustawień zestawu bezprzewodowego (subwoofer) w rozdziale Inne funkcje w instrukcji obsługi.
    • HT-Z9F/ HT-ZF9
     Ręcznie podłącz subwoofer lub tylne głośniki zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Szczegółowych informacji o ustawieniu połączenia subwoofera bezprzewodowego należy szukać w punkcie Ręczne podłączanie subwoofera lub tylnych głośników w instrukcji obsługi.

   • Jeśli dioda LED miga wolno na zielono lub pomarańczowo, a po 10 sekundach zaczyna świecić na stałe na czerwono, zmniejsz odległość między subwooferem a głośnikiem w formie listwy lub zestawem kina domowego.
    Umieść subwoofer w takim miejscu, w którym między urządzeniem a subwooferem nie ma żadnych przeszkód, takich jak meble, ściany i metalowe przedmioty.

    UWAGA: Dioda LED może migać powoli w kolorze zielonym lub pomarańczowym przez czas dłuższy niż 10 sekund.

  4. Odłącz przewód zasilający subwoofera, a po minucie podłącz go ponownie.

  5. Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, zresetuj urządzenie w następujący sposób:

   • HT-ST9/RT5/NT3/XT3
    1. Naciśnij przycisk HOME.
    2. Wybierz opcję Konfiguracja.
    3. Wybierz opcję Resetowanie.
    4. Wybierz opcję Zresetuj do nastawień fabrycznych.
    5. Wybierz opcję Wszystkie ustawienia.
    6. Wybierz opcję Start.
      
   • HT-CT780/380
    1. Naciśnij przycisk MENU.
    2. Wybierz opcję SYSTEM.
    3. Wybierz opcję SYS.RST.
    4. Kiedy na wyświetlaczu głośnika w formie listwy pojawi się napis START, naciśnij przycisk ENTER.
    5. Kiedy zniknie napis RESET, odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go ponownie.
  6. Po wykonaniu Łatwej konfiguracji przeprowadź Łączenie zestawu lub SECURE LINK.

  Cichy dźwięk z subwoofera bezprzewodowego

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij część + przycisku SW na pilocie, aby zwiększyć głośność dźwięku z subwoofera.
  2. Jeśli tryb Noc jest ustawiony na Wł., zmień ustawienie na Wył.
   Szczegółowych informacji o trybie Noc należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  UWAGA: Subwoofer to głośnik dla odtwarzania niskich tonów. Dźwięk z subwoofera może być słabo słyszalny, gdy sygnał źródłowy, na przykład program telewizyjny, zawiera mało basu.