Identyfikator artykułu : 00155394 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie mogę korzystać z funkcji dublowania zawartości ekranu w odtwarzaczu Blu-ray

  Jeśli masz trudności z użyciem funkcji Screen mirroring (Dublowanie zawartości ekranu) w odtwarzaczu Blu-ray, zapoznaj się z poniższymi kwestiami do sprawdzenia (1), uwagami (2), ustawieniami (3) i sposobami rozwiązywania problemów (4).

  1. Sprawdź, czy urządzenie źródłowe obsługuje technologię Miracast
   Ta funkcja wykorzystuje technologię Miracast do utworzenia bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między urządzeniem źródłowym a odtwarzaczem Blu-ray.
   Aby działała poprawnie, urządzenie musi obsługiwać technologię Miracast (dublowania zawartości ekranu).

   UWAGA: Miracast jest technologią komunikacyjną opracowaną przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance. Pozwala zgodnym urządzeniom na nawiązywanie bezpośrednich połączeń bezprzewodowych oraz przesyłanie między sobą zawartości (na przykład filmów).
   • Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS
    Urządzenia z systemem iOS nie obsługują technologii Miracast i dlatego nie pozwalają używać funkcji kopii lustrzanej ekranu.
    Brak możliwości obsługi funkcji dublowania zawartości ekranu wynika ze specyfikacji urządzeń z systemem iOS.
   • Jeśli używasz urządzenia z systemem Android
    Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z listą certyfikowanych urządzeń Wi-Fi obsługujących technologię Miracast, dostępną na stronie internetowej stowarzyszenia Wi-Fi Alliance
    http://www.wi-fi.org/product-finder-results?certifications=46&items=30
   • Jeśli używasz urządzenia z systemem Windows 10
    Odtwarzanie z użyciem funkcji kopiowania zawartości ekranu może nie być dostępne ze względu na ograniczoną zgodność sterownika wideo systemu Windows.

  2. Zapoznaj się z poniższymi uwagami dotyczącymi korzystania z funkcji dublowania zawartości ekranu.
   • Funkcja dublowania zawartości ekranu nie wymaga punktu dostępu (routera bezprzewodowej sieć LAN) pomiędzy odtwarzaczem Blu-ray a urządzeniem przenośnym.
   • Przed połączeniem odtwarzacza Blu-ray z urządzeniem źródłowym/przenośnym za pomocą funkcji dublowania zawartości ekranu sprawdź, czy odtwarzacz Blu-ray i telewizor są ze sobą połączone przewodowo.
  3. Sprawdź poprawność ustawień funkcji dublowania zawartości ekranu.
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie odtwarzacza Blu-ray.
   2. Wybierz ikonę funkcji Screen mirroring (Dublowanie zawartości ekranu) w obszarze My Apps (Moje aplikacje).
    UWAGA: jeśli w obszarze My Apps (Moje aplikacje) nie ma ikony funkcji Screen mirroring (Dublowanie zawartości ekranu), wybierz ją z obszaru All Apps (Wszystkie aplikacje).
   3. Włącz funkcję Screen mirroring (Dublowanie zawartości ekranu) w zgodnym urządzeniu.
    Zostanie wyświetlony ekran podobny do pokazanego poniżej.


   4. Wybierz urządzenie o nazwie wyświetlanej na ekranie telewizora.
    Tę czynność należy wykonać tylko podczas łączenia urządzeń po raz pierwszy.
    Przyszłe połączenia powinny być ustanawiane automatycznie po włączeniu funkcji dublowania zawartości ekranu w urządzeniu oraz odtwarzaczu Blu-ray.
   5. Ekran urządzenia powinien być teraz widoczny na ekranie telewizora.
  4. Spróbuj włączyć funkcję dublowania zawartości ekranu po wykonaniu poniższych kroków.
   • Ponownie uruchom urządzenie mobilne.
    Mógł w nim wystąpić błąd.
   • Ponownie uruchom odtwarzacz Blu-ray.
    Mógł w nim wystąpić błąd.
    1. Po wyłączeniu odtwarzacza Blu-ray odłącz od gniazdka jego przewód zasilający.
    2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz odtwarzacz Blu-ray.
   • Zmień ustawienie Screen mirroring RF Setting (Częstotliwość radiowa funkcji kopii lustrzanej ekranu) w odtwarzaczu Blu-ray.
    Jakość dźwięku i obrazu dla kopiowanego ekranu może ulec pogorszeniu wskutek zakłóceń generowanych przez inne sieci bezprzewodowe.
    W takiej sytuacji zmień częstotliwość lub ustawienie kanału sieci bezprzewodowej.
    1. Wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe) w odtwarzaczu Blu-ray.
    2. Wybierz opcję Screen mirroring RF Setting (Częstotliwość radiowa funkcji dublowania zawartości ekranu).
    3. Zmień to ustawienie na dowolne (CH 1 (Kanał 1), CH 6 (Kanał 6) lub CH 11 (Kanał 11)) z wyjątkiem opcji Auto.
    4. Ponownie włącz funkcję dublowania zawartości ekranu.
    5. Jeśli funkcja nadal nie działa, wróć do kroku 3 i wybierz inny kanał.

     UWAGA: Zmiana częstotliwości lub kanału sieci bezprzewodowej może nie rozwiązać tego problemu, jeśli używana jest duża liczba urządzeń bezprzewodowych. W efekcie jakość obrazu po uzyskaniu połączenia może być niska lub połączenie może nie zostać nawiązane. Zmniejsz liczbę połączonych urządzeń bezprzewodowych w pobliżu odtwarzacza.