Identyfikator artykułu : 00071831 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Wbudowana lampa błyskowa nie działa

  Jeżeli wbudowana lampa błyskowa nie działa, może być ona wyłączona lub jest ustawiona w tryb Auto i będzie błyskać tylko podczas fotografowania w słabo oświetlonych miejscach. Jeżeli lampa ma błyskać bez względu na warunki oświetlenia, należy nacisnąć w aparacie przycisk z symbolem lampy lub naciskać odpowiedni przycisk na ekranie LCD (jeżeli aparat go posiada) tak długo, aż na ekranie pojawi się ikona świadcząca o ustawieniu aparatu w tryb Forced Flash [Błysk wymuszony] lub Fill-flash [Błysk wypełniający]. Na przycisku lampy błyskowej lub obok niego znajduje się symbol błyskawicy podobny do tego, który przedstawiono na poniższym rysunku. Symbol ten może stanowić część pokrętła sterującego, jeżeli aparat je posiada.

  Obraz

  WAŻNE: Jeżeli lampa błyskowa jest już włączona i nadal nie działa, może być to związane z innym ustawieniem w aparacie. Nawet przy ustawieniu On [Wł.] dla lampy błyskowej nie będzie ona działać w poniższych przypadkach:

  • podczas nagrywania  filmów
  • podczas wykonywania zdjęć w trybach Twilight [Zmierzch], Hand-held Twilight [Zmierzch — zdjęcie z ręki], Anti Motion Blur [System zapobiegania rozmyciu w ruchu]
  • podczas korzystania z funkcji redukcji szumów zdjęć seryjnych
  • podczas wykonywania zdjęć w trybie sceny Sunset [Zachód Słońca] (zależnie od modelu aparatu)
  • podczas wykonywania zdjęć w trybie szybkich zdjęć seryjnych lub trybie Multi Burst [Wiele serii]
  • podczas wykonywania zdjęć w trybie Sweep Panorama [Zdjęcie panoramiczne]
  • podczas wykonywania zdjęć w trybie Fireworks [Ognie sztuczne] lub High Sensitivity [Wysoka czułość]
  • gdy podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa.

  UWAGA: Wymienione wyżej ustawienia nie są dostępne we wszystkich aparatach firmy Sony. Informacje dotyczące konkretnego modelu aparatu znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

  Uwzględnienie powyższych informacji powinno rozwiązać problem. Jeżeli jednak problem występuje nadal, można podjąć próbę zresetowania/zainicjowania aparatu.

  Jeśli mimo wykonania wszystkich opisanych powyżej czynności problem będzie nadal występować, urządzenie może wymagać naprawy.