Identyfikator artykułu : 00223102 / Ostatnia modyfikacja : 28.07.2020

Polityka prywatności programu „Support by Sony”

  Niniejsza Polityka prywatności dotyczy programu „Support by Sony” („Aplikacja”). Aplikacja ta zapewnia dostęp do różnych informacji z zakresu wsparcia technicznego dla produktów Sony. Dany produkt można wykorzystywać w sposób optymalny dzięki odbieranym powiadomieniom o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego i dostępowi do różnych materiałów pomocniczych, między innymi do instrukcji oraz do Pytań i odpowiedzi.

  W niniejszej Polityce prywatności używamy określeń „SONY”, „my”, „nas”, „nam” oraz „nasz”, „nasza”, „nasze” w odniesieniu do Sony Marketing Inc. W niniejszej Polityce prywatności objaśniono, jakie rodzaje danych osobowych wykorzystujemy i w jaki sposób, komu udostępniamy te dane, w jaki sposób przekazujemy je do innych krajów/regionów, jak długo przechowujemy dane, jakie prawa i możliwości ma użytkownik oraz w jaki sposób można kierować do nas zapytania.

  1. Podsumowanie kluczowych punktów

  2. Informacje gromadzone w trakcie korzystania z aplikacji Support by Sony

  Firma SONY zbiera i wykorzystuje poniższe informacje lub dane. Niektóre z tych informacji mogą być uznane za dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem w obrębie danej jurysdykcji (określane dalej zbiorczo terminem „Zebrane dane”) i są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Aplikacji.

  (i) Informacje o posiadanym urządzeniu, na którym jest zainstalowana Aplikacja („Urządzenie instalacyjne”):

  • Identyfikator urządzenia, nazwa modelu, nazwa producenta
  • System operacyjny i wersja systemu operacyjnego
  • Kod języka, kraj lub region, strefa czasowa

  (ii) Informacje o Aplikacji:

  • Informacje o aplikacji (identyfikator aplikacji, wersja aplikacji)
  • Informacje dotyczące stanu wykorzystania oraz historii korzystania z Aplikacji na Urządzeniu instalacyjnym

  (iii) Informacje o Użytkowniku w aplikacji Support by Sony:

  • Informacje o produktach, w przypadku których Użytkownik chce otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego, „Docelowym modelu” (nazwa modelu, data zakupu)
  • Informacje o ustawieniach dotyczących otrzymywania powiadomień o aktualizacjach

  Opisane powyżej informacje gromadzone automatycznie będą przekazywane wraz z Identyfikatorem urządzenia, unikatowym numerem przypisanym do urządzeń z zainstalowaną Aplikacją, co pozwala odróżnić dane odbierane ze wspomnianego urządzenia od danych odbieranych z innych urządzeń.

  Firma SONY wykorzystuje powyższe Zebrane dane dla celów określonych w Sekcji 3 poniżej, jako ściśle niezbędne do realizacji tych celów, aby zapewnić funkcjonalność Aplikacji.

  3. W jaki sposób firma SONY wykorzystuje informacje Użytkownika?

  SONY przetwarza Zebrane dane za pośrednictwem Aplikacji w celach wymienionych poniżej:
  (Dla uniknięcia wątpliwości, SONY nie przetwarza Zebranych danych celem zapewnienia minimalnej funkcjonalności Aplikacji, to znaczy odbierania powiadomień o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego i wyświetlania różnych materiałów pomocniczych, w tym instrukcji, oraz Pytań i odpowiedzi. Wspomniane działania mają miejsce w systemie operacyjnym Urządzenia instalacyjnego. W takim przypadku żadne Zebrane dane nie są przesyłane do firmy SONY.)

  (1) Powiadamianie o aktualizacjach Aplikacji

  Po każdorazowym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu instalacyjnym, Aplikacja wysyła „zapytanie” do serwera firmy SONY, by sprawdzić, czy są dostępne jakieś aktualizacje dla Aplikacji i przekazać Użytkownikowi informacje o dostępnych aktualizacjach. W tym celu wykorzystujemy tylko daną wersję aplikacji.

  Należy pamiętać, że podstawą prawną przetwarzania danych posiadanej wersji aplikacji przez SONY celem przekazywania aktualizacji do Aplikacji lub Powiązanego urządzenia jest realizacja umowy EULA z Użytkownikiem.

  (2) Powiadamianie o aktualizacjach dotyczących produktów zarejestrowanych w Aplikacji

  Aplikacja powiadamia o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego produktów zarejestrowanych w Aplikacji. W tym celu wykorzystujemy następujące informacje:

  • Identyfikator urządzenia
  • Informacje o Docelowym modelu w celu otrzymywania powiadomień o aktualizacjach (nazwa modelu, data zakupu)
  • Informacje o ustawieniach dotyczących otrzymywania powiadomień o aktualizacjach

  Należy pamiętać, że podstawą prawną przetwarzania przez SONY identyfikatora posiadanego urządzenia, informacji o Docelowym modelu, informacji o ustawieniach jest wykonanie umowy licencyjnej EULA.

  (3) Ulepszanie/rozwój produktów i usług firmy SONY

  SONY wykorzystuje wszystkie Zebrane dane wymienione w Sekcji 2 powyżej, do ulepszania i rozwoju obecnych i przyszłych produktów i usług firmy SONY, przy których zostanie zaznaczona opcja „Zgadzam się i kontynuuję”. Ulepszanie i/lub rozwój produktu obejmuje te działania, które odnoszą się albo do ulepszania funkcji technicznych Powiązanego urządzenia (informacje o urządzeniu, które jest podłączone do Urządzenia instalacyjnego i które jest wykrywane przez Aplikację lub zarejestrowane w niej), albo użyteczności takiego produktu, mając na względzie wygodę użytkownika. Wspomniane ulepszanie i/lub rozwój produktu ma miejsce tylko na poziomie „ogólnym”, a nie na poziomie pojedynczego użytkownika, więc konkretni użytkownicy nie są namierzani. Obejmuje ono, poprzez analizę plików dziennika wykorzystania aplikacji:
  - uzupełnianie naszej aplikacji nowymi użytecznymi funkcjami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub innych problemów technicznych (np. nową funkcją do naprawy problemów z łącznością) lub
  - stosowną zmianę domyślnych lub innych ustawień, akcentując odpowiednio specyficzne ustawienia/funkcje przerywające działanie pewnych funkcji po to, aby wzbogacić doświadczenia użytkownika.

  Należy pamiętać, że zgoda Użytkownika stanowi podstawę prawną przetwarzania przez SONY Zebranych danych celem ulepszania/rozwoju produktów i usług firmy SONY w ramach prawodawstwa UE (Artykuł 6 (1) (a) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Firma SONY może gromadzić informacje za pośrednictwem poniższych modułów stron trzecich wbudowanych w aplikację Support by Sony i wykorzystywać wspomniane informacje w następujący sposób:
  * Gromadzone informacje wymienione poniżej mogą być również wysyłane automatycznie do poszczególnych dostawców modułów.

  • Firma SONY może zbierać „Informacje o historii wykorzystania Aplikacji” oraz „ARN punktu końcowego” za pośrednictwem [zestawu narzędzi SDK dla aplikacji mobilnych AWS (Amazon Web Services, Inc.)] dla celów przedstawionych w punktach (1) (2) (3).
  • Firma SONY może gromadzić „Identyfikatory urządzeń” i „Tokeny powiadomień” za pośrednictwem [interfejsów Google API (Google, Inc.)] dla celów przedstawionych w punktach (1) (2).

  Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać powyższą zgodę, wybierając w Aplikacji kolejno: „Ustawienia” > „Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celu ulepszania produktów i usług”.

  4. Kto jeszcze ma dostęp do informacji użytkownika?

  Informacje użytkownika przekazywane firmie SONY i przechowywane przez nią mogą być udostępniane innym firmom z grupy Sony Corporation oraz stronom trzecim na następujących zasadach:

  Partnerzy SONY
  Zebrane dane mogą być udostępniane innym Partnerom SONY i wykorzystywane przez nich tylko na sumarycznym/anonimowym poziomie w celu ulepszania/rozwoju produktu zgodnie z opisem w Sekcji 3 (3) powyżej. Termin „Partnerzy SONY” oznacza firmę Sony Corporation, która jest główną firmą macierzystą SONY, oraz wszelkie podmioty prawne kontrolowane przez Sony Corporation. SONY oraz Partnerzy SONY będą określani zbiorczo mianem „Grupa SONY”. Określenie „kontrolowane” w tym kontekście oznacza bezpośrednie lub pośrednie posiadanie co najmniej pięćdziesięciu procent (50%) głosów we wspomnianej korporacji lub faktyczne uprawnienia do kontrolowania decyzji zarządu takiego podmiotu.

  Dostawcy usług
  SONY i Partnerzy SONY mogą korzystać z podwykonawców będących stronami trzecimi, jako firm przetwarzających / dostawców usług celem przetwarzania Zebranych danych w ich imieniu do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Wspomniane strony trzecie obejmują w szczególności, ale nie tylko, dostawców usług informatycznych lub dostawców hostingu danych.

  Przeniesienie biznesu
  W razie sprzedaży lub przekazania części albo całości biznesu przez SONY lub Partnera SONY, Zebrane dane mogą zostać przekazane przez SONY lub wspomnianego Partnera SONY jako część składowa transakcji do podmiotu będącego nabywcą lub stroną przejęcia. Będziemy dalej zapewniać poufność Zebranych danych przed taką transakcją oraz po takiej transakcji. Zebrane dane usuniemy tak szybko, jak szybko to będzie możliwe do wykonania.

  Władze rządowe / przedstawiciele organów ścigania
  Dane osobowe mogą zostać ujawnione władzom rządowym i/lub przedstawicielom organów ścigania, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  Inne strony trzecie nie będące partnerami
  Możemy ujawnić dane osobowe audytorom lub im podobnym konsultantom zewnętrznym, na przykład prawnikom lub doradcom podatkowym, w celu wyegzekwowania naszych praw (np. wyegzekwowania przestrzegania warunków użytkowania) i wsparcia nas w wypełnieniu naszych zobowiązań prawnych.

  5. Zachowywanie danych, zarządzanie informacjami Użytkownika

  Zebrane dane będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik będzie korzystać z aplikacji oraz przez okres kolejnych 24 miesięcy po ostatnim użyciu Aplikacji przez Użytkownika. Należy mieć na uwadze, że do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji mogą być wymagane niektóre lub wszystkie Zebrane dane. Możemy być również zobligowani prawem do zachowania pewnych informacji. Jeżeli SONY nie będzie już potrzebować Zebranych danych, zostaną one zniszczone lub pozbawione możliwości identyfikacji zgodnie z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa informacji firmy SONY.

  6. Przekazywanie informacji o użytkowniku na poziomie międzynarodowym i Zgoda na przetwarzanie

  Zebrane dane będą przetwarzane, przechowywane i przekazywane w celach określonych w Sekcji 3 do krajów/regionów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i/lub poza kraj zamieszkania Użytkownika, w tym w szczególności do Japonii i Stanów Zjednoczonych.

  W przypadku gdy nam lub stronie trzeciej informacje są przekazywane spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności, będziemy podejmować, o ile w tych krajach/regionach nie ma porównywalnego z europejskimi przepisami o ochronie danych ustawowego poziomu zabezpieczenia danych, odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych Użytkownika we wspomnianych krajach/regionach. W szczególności możemy stosować standardowe klauzule umowne publikowane przez Komisję Europejską lub odpowiednią certyfikację Tarczy prywatności. W przypadku gdy Zebrane dane są przekazywane do Japonii, odpowiedni poziom ochrony danych jest potwierdzony decyzją adekwatności Komisji Europejskiej.

  7. Bezpieczeństwo

  SONY podejmuje racjonalne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami informacji Użytkownika. Mimo starań podejmowanych w celu ochrony informacji Użytkownika, nie możemy zagwarantować ani zapewnić całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych do nas za pośrednictwem aplikacji lub przechowywanych w naszych systemach, albo w systemach firm trzecich będących naszymi kontrahentami.

  8. Nasza polityka w odniesieniu do dzieci

  Firma SONY jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji osobowych odnoszących się do dzieci, w tym ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie („Children's Online Privacy Protection Act”) w Stanach Zjednoczonych i obowiązującego miejscowego ustawodawstwa w innych krajach. Niniejsza Aplikacja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców. Aplikacja ta nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia i ich dane osobowe nie są zbierane w sposób rozmyślny. Rodzice lub opiekunowie dzieci obawiający się, że ich dziecko przekazało nam informacje osobowe bez ich zgody, powinni skontaktować się z nami w poniższy sposób (Sekcja 11).

  9. Prawo do prywatności

  W niektórych krajach/regionach, Użytkownik ma pewne prawa w odniesieniu do Zebranych danych o Użytkowniku przechowywanych przez firmę SONY lub Partnera SONY. Mogą one obejmować prawo do zażądania kopii Zebranych danych, jakie SONY lub Partner SONY przechowuje o Użytkowniku i/lub prawo do zażądania od SONY lub Partnera SONY wprowadzenia zmian, wykasowania, zniszczenia, usunięcia, zablokowania/ograniczenia dalszego przetwarzania i/lub wykorzystywania wspomnianych Zebranych danych albo skorygowania wspomnianych Zebranych danych, jeśli są one niedokładne. Użytkownik może mieć również prawo zażądania od nas dostarczenia pewnych rodzajów Zebranych danych Użytkownikowi lub innej organizacji wyznaczonej przez Użytkownika w uporządkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto Użytkownik może wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Zebranych danych w pewnych okolicznościach (w szczególności, gdy nie zachodzi potrzeba przetwarzania danych celem zaspokojenia wymogu prawnego lub wymogu wynikającego z umowy). Prawa te mogą być ograniczone, na przykład, jeżeli spełnienie żądania Użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli Użytkownik zwróci się z prośbą o usunięcie Informacji, które jesteśmy prawem zobowiązani zachować lub mamy ważny i uzasadniony interes w ich zachowaniu. W przypadku chęci skorzystania z jakiegokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z nami zgodnie z opisem w Sekcji 11. Informacje kontaktowe poniżej.

  10. Zmiany

  SONY powiadomi Użytkownika o wszelkich zmianach w Polityce prywatności SONY, umieszczając informację o zmianie w widocznym miejscu w Aplikacji. Z najnowszą wersją Polityki prywatności można się zapoznać w dowolnym momencie, wybierając w Aplikacji kolejno: „Ustawienia” > „Polityka prywatności”.

  11. Informacje kontaktowe

  W razie jakichkolwiek pytań lub spraw dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub w przypadku chęci skorzystania z jakiegokolwiek posiadanego prawa ustawowego w odniesieniu do Zebranych danych, prosimy o kontakt.

  Jeżeli znajdujesz się w UE: Sony Marketing Inc., firma japońska, jest kontrolerem Zebranych danych. Naszym przedstawicielem w UE jest Sony Europe BV, firma holenderska zarejestrowana pod adresem: Taurusavenue 16 2132LS Hoofddorp, Holandia. W razie jakichkolwiek obaw związanych ze sposobem przetwarzania przez nas danych można kontaktować się z naszym przedstawicielem w UE za pośrednictwem poczty e-mail: privacyoffice.SEU@sony.com. Można również kontaktować się, pisząc do Sony Europe BV na powyższy adres lub do biura prywatności The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania, albo można kontaktować się z miejscową firmą Sony podaną na http://sony-europe.com.

  Jeżeli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii: Sony Marketing Inc., firma japońska, jest kontrolerem Zebranych danych. Naszym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii jest Sony Europe BV, firma holenderska, której oddział w Wielkiej Brytanii jest zarejestrowany pod adresem The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. W razie jakichkolwiek obaw związanych ze sposobem przetwarzania przez nas danych można kontaktować się z naszym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem poczty e-mail: privacyoffice.SEU@sony.com. Można również kontaktować się, pisząc do biura prywatności The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania, albo można kontaktować się z miejscową firmą Sony podaną na http://sony-europe.com.

  12. Prawa do ochrony prywatności (w tym prawa do ochrony prywatności obowiązujące w EOG i Kalifornii/innych stanach USA)

  W niektórych krajach, między innymi na terenie EOG, użytkownik ma pewne prawa w odniesieniu do informacji osobowych, które firma Sony przechowuje o użytkowniku. Mogą one na przykład obejmować prawa do: zażądania kopii informacji osobowych o Użytkowniku przechowywanych przez nas i/lub zwrócenia się z prośbą o wprowadzenie poprawek, zmian lub usunięcie Informacji, jeżeli są one nieścisłe. W niektórych krajach, w tym w krajach EOG, można również zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie pewnych rodzajów Informacji w uporządkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz o udostępnienie (podanie) wspomnianych danych innemu kontrolerowi. Prawa te mogą być ograniczone, na przykład, jeżeli spełnienie żądania Użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli Użytkownik zwróci się z prośbą o usunięcie Informacji, które jesteśmy prawem zobowiązani zachować lub mamy ważny i uzasadniony interes w ich zachowaniu. W przypadku chęci skorzystania z jakiegokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z nami zgodnie z opisem w Sekcji 11 powyżej.

  Prawa Grupy SONY dotyczące prywatności przysługujące mieszkańcom UE:
  W odniesieniu do przetwarzanych przez nas Zebranych danych Użytkownika znajdującego się na terenie UE/EOG, Użytkownik taki może mieć następujące prawa na podstawie art. 15-18 oraz art. 19-21 RODO:

  • Użytkownik ma prawo do dostępu (wraz z kopią) do swoich Zebranych danych (art. 15 RODO); do korygowania, usuwania lub ograniczania (zaprzestania aktywnych) operacji przetwarzania Zebranych danych Użytkownika (art 16-18 RODO); oraz do otrzymania Zebranych danych przekazywanych nam w ramach umowy lub za zgodą Użytkownika w uporządkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz do zwrócenia się do nas z prośbą o udostępnienie (przesłanie) wspomnianych Zebranych danych do innego kontrolera (art. 20 RODO).
  • Ponadto Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego Zebranych danych w pewnych okolicznościach (w szczególności, gdy nie zachodzi potrzeba przetwarzania danych celem zaspokojenia wymogu prawnego lub wymogu wynikającego z umowy, albo gdy dane te są wykorzystywane przez nas do marketingu bezpośredniego - art. 21 RODO). 
  • W przypadku gdy Użytkownik został poproszony przez nas o zgodę, może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO). Jeśli Użytkownik zwróci się z prośbą o wycofanie swojej zgody na przetwarzanie danych Użytkownika przez SONY, nie będzie to miało jakiegokolwiek wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.

  Prawa te mogą być ograniczone, na przykład, jeżeli spełnienie żądania Użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub jeśli Użytkownik zwróci się z prośbą o usunięcie informacji, które jesteśmy prawem zobowiązani zachować lub mamy ważny i uzasadniony interes w ich zachowaniu. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z tych praw prosimy o kontakt z nami.

  Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych w danym kraju/regionie, gdzie Użytkownik mieszka, pracuje lub gdzie według uznania Użytkownika doszło do naruszenia ochrony danych-chociaż żywimy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania lub rozwiać obawy Użytkownika na temat sposobu wykorzystania przez nas Zebranych danych.

  Ostatnia aktualizacja: 25-06-2020