Identyfikator artykułu : 00154161 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak użyć przenośnych głośników bezprzewodowych i głośnika w formie listwy do reprodukcji dźwięku przestrzennego (funkcja Wireless Surround).

  Funkcja Wireless Surround w aplikacji Music Center (SongPal) i interfejsie użytkownika głośnika w formie listwy umożliwia stworzenie własnego zestawu audio do kina domowego, złożonego ze współpracującego głośnika w formie listwy Sony oraz dwóch identycznych, współpracujących głośników bezprzewodowych Sony.

                                            Obraz

  Wymagania:

  • Jako tylnych głośników należy użyć dwóch egzemplarzy tego samego modelu głośnika.
  • W głośniku w formie listwy oraz przenośnych głośnikach bezprzewodowych powinna być zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.

  WAŻNE:

  • Aby funkcja bezprzewodowego dźwięku przestrzennego działała na urządzeniach audio, muszą one być podłączone przez Wi-Fi do tej samej sieci bezprzewodowej co telefon lub tablet. Funkcja Wireless Surround nie jest obsługiwana przez łącze Bluetooth.
  • Aplikacja Music Center (SongPal) pozwala utworzyć grupę Wireless Surround (bezprzewodowego dźwięku przestrzennego) niezależnie od tego, czy głośnik w formie listwy jest połączony z siecią Wi-Fi, czy siecią LAN (Ethernet). Dla zapewnienia najlepszego działania funkcji Wireless Surround zaleca się jednak, by głośnik w formie listwy był połączony z routerem/punktem dostępu łączem przewodowym.

   Obraz
   [A]: Router bezprzewodowy
   [B]: Głośnik w formie listwy
   [C]: Głośnik bezprzewodowy 1
   [D]: Głośnik bezprzewodowy 2
   [E]: Urządzenie mobilne / aplikacja Music Center (SongPal)
   [F]: Sieć (jednakowa nazwa/SSID)
   [G]: Zalecane jest podłączenie do sieci przewodowej

  Wybierz jedną z poniższych opcji, aby utworzyć konfigurację bezprzewodowego dźwięku przestrzennego:

  1. Za pomocą interfejsu użytkownika listwy dźwiękowej
  2. Korzystanie z aplikacji Music Center (SongPal)

  Konfigurowanie bezprzewodowego dźwięku przestrzennego przy użyciu interfejsu użytkownika listwy dźwiękowej

  Do konfigurowania funkcji Wireless Surround (bezprzewodowego dźwięku przestrzennego) można wykorzystać interfejs użytkownika głośnika w formie listwy. Wykonując poniższe proste czynności, już po kilku minutach można słuchać dźwięku przestrzennego.

  1. Umieść 2 jednakowe, współpracujące głośniki bezprzewodowe firmy Sony jako głośniki tylne w systemie dźwięku przestrzennego.
   Obraz
  2. Włącz telewizor i przełącz go na właściwe wejście HDMI.
  3. Włącz system obsługi głośnika w formie listwy i wybierz z ekranu głównego opcję Wireless Surround (Bezprzewodowy dźwięk przestrzenny).
   Obraz
  4. Wybierz opcję OK.
  5. Następnie listwa dźwiękowa zainicjuje konfigurację bezprzewodowego dźwięku przestrzennego. Naciśnij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.

   Obraz

  6. Wybierz opcję OK.
  7. Następnie dodaj do konfiguracji głośniki tylne. Naciśnij przycisk SETUP na lewym tylnym głośniku bezprzewodowym i trzymaj go dotąd, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający.

   Obraz

  8. Wybierz opcję I hear a sound (Słyszę dźwięk).
  9. Powtórz tę operację dla prawego tylnego głośnika bezprzewodowego: przytrzymaj wciśnięty przycisk SETUP na głośniku, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający.

   Obraz

  10. Wybierz opcję I hear a sound (Słyszę dźwięk).
  11. Konfiguracja jest wówczas zakończona. Jeśli chcesz przetestować dźwięk przestrzenny, wybierz opcję Play test sound (Odtwórz dźwięk testowy). W przeciwnym razie wybierz opcję Finish (Zakończ), aby zakończyć pracę kreatora konfiguracji i zacząć używać zestawu Wireless Surround.

   Obraz


  Konfigurowanie funkcji Wireless Surround (bezprzewodowego dźwięku przestrzennego) za pomocą aplikacji Music Center (SongPal)
  Aplikacja SongPal umożliwia łatwe konfigurowanie ustawień trybu Wireless Surround (bezprzewodowego dźwięku przestrzennego).

  WAŻNE:

  • Upewnij się, że aplikacja Music Center (SongPal) jest zainstalowana na urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie).

   Aby zainstalować aplikację Music Center (SongPal) na posiadanym urządzeniu mobilnym, kliknij poniżej odpowiednie hiperłącze.

  • Zaleca się, by głośnik w formie listwy był połączony z routerem/punktem dostępu łączem przewodowym.
  • Kiedy głośnik w formie listwy jest podłączony przez Wi-Fi, nie można odtwarzać materiałów z serwerów DLNA ani z serwisów muzycznych on-line. Oprócz tego, po zakończeniu konfiguracji nastąpi rozłączenie aplikacji Music Center (SongPal) z systemem Wireless Surround. Wynika to z ograniczeń sprzętowych. Do rozgrupowania głośników konieczne będzie użycie samych głośników lub skorzystanie z interfejsu użytkownika listwy dźwiękowej.

  Wykonaj te proste czynności, aby utworzyć grupę bezprzewodowego dźwięku przestrzennego:

  1. Upewnij się, że głośnik w formie listwy i głośniki bezprzewodowe, które mają tworzyć zestaw, są podłączone do tej samej sieci co urządzenie mobilne z aplikacją Music Center (SongPal).
  2. Umieść 2 jednakowe, współpracujące głośniki bezprzewodowe firmy Sony jako głośniki tylne w systemie dźwięku przestrzennego.

   Obraz
  3. Otwórz aplikację Music Center (SongPal).
  4. Dotknij opcji Speaker & Group (Głośnik i grupa).
  5. Wybierz z listy urządzeń zgodny głośnik w formie listwy.

   Obraz

  6. Wybierz opcję Group with other speakers (Grupuj z innymi głośnikami).

   Obraz

  7. Wybierz opcję Wireless Surround (Bezprzewodowy dźwięk przestrzenny).
   UWAGA: Jeśli głośnik w formie listwy jest podłączony przez sieć Wi-Fi (niezalecane), pojawi się okno z informacjami o skutkach użycia funkcji Wireless Surround z głośnikiem w formie listwy podłączonym przez Wi-Fi.

   Obraz

  8. Wybierz głośnik bezprzewodowy, który ma służyć do reprodukcji lewego tylnego kanału, a następnie naciśnij przycisk OK. Po nawiązaniu połączenia rozlegnie się dźwięk potwierdzający.

   Obraz

  9. Powtórz tę operację dla prawego tylnego kanału. Wybierz głośnik bezprzewodowy, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij przycisk OK. Ponownie powinien rozlec się dźwięk potwierdzający.

   Obraz

  10. Odczekaj około 20 sekund na nawiązanie połączenia.
  11. Grupa Wireless Surround jest utworzona. Pozostaje nadać jej nazwę i rozpocząć słuchanie bezprzewodowego dźwięku przestrzennego.
    

  UWAGI:

  • Po nawiązaniu połączenia nie można podłączyć głośników przenośnych bezpośrednio do routera.
  • Aby zlikwidować grupę lub zamienić miejscami lewy i prawy głośnik tylny, wybierz opcję Edit Group (Edytuj grupę) w oknie grupy Wireless Surround.
  • Wybierając opcję Swap left/right (Zamień lewy/prawy), można zamienić dźwięk z lewego i prawego głośnika tylnego Wireless Surround.
  • Wybór opcji Separate all (Rozgrupuj wszystko) spowoduje całkowite rozgrupowanie głośników.
  • Jeśli menu Wireless Speaker System (zestaw głośników bezprzewodowych) głośnika w formie listwy nie pozwala na wybór grupy utworzonej za pomocą aplikacji Music Center (SongPal), rozwiązaniem może być przywrócenie ustawień fabrycznych w głośniku w formie listwy.

  Jak za pomocą menu głośnika w formie listwy odłączyć głośnik w formie listwy i głośniki przenośne od funkcji Wireless Surround.

  1. Włącz telewizor i przełącz go na właściwe wejście HDMI.
  2. Naciśnij przycisk HOME na pilocie głośnika w formie listwy.

   UWAGA: Na ekranie telewizora pojawi się menu główne.

  3. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
  4. Wybierz opcję Wireless Surround Settings (Ustawienia bezprzewodowego dźwięku przestrzennego).
  5. Wybierz opcję Stop Wireless Surround (Zatrzymaj bezprzewodowy dźwięk przestrzenny).