Identyfikator artykułu : 00162723 / Ostatnia modyfikacja : 25.10.2018

Komputer nie nawiązuje połączenia USB z aparatem cyfrowym

  Po podłączeniu aparatu do komputera z systemem Windows® XP pojawia się komunikat check the connected device (sprawdź podłączone urządzenie), a aparat nie jest rozpoznawany.

  UWAGA:

  • Na stronie internetowej producenta posiadanego komputera należy poszukać informacji o jego zgodności z systemem Windows 10 i możliwości aktualizacji do tej wersji. Aktualizacja do wersji Windows 10 niezgodnego z nią komputera może być przyczyną nieprawidłowego działania. Zaleca się użycie komputera z systemem operacyjnym w wersji zainstalowanej fabrycznie.
  • Jeżeli urządzenie USB nie jest rozpoznawane lub jeśli po zmianie systemu komputera na Windows 10 chcesz przywrócić poprzedni system operacyjny, skorzystaj z witryny pomocy technicznej producenta komputera.

  Po podłączeniu aparatu Sony do portu USB komputera i włączeniu zasilania na ekranie aparatu zawsze powinien pojawić się komunikat dotyczący trybu połączenia: USB MODE (Tryb USB) lub Mass Storage (Pamięć masowa). Brak komunikatu USB MODE bądź Mass Storage oznacza, że komputer nie rozpoznaje aparatu.

  UWAGA: Ta odpowiedź jest pomyślana jako pomoc przy podłączaniu aparatu cyfrowego do komputera. Wykonaj tę procedurę, jeżeli  na ekranie importowania pojawia się komunikat „Error: Connect a device or media to the computer” (Błąd: podłącz urządzenie lub nośnik do komputera), a aparat nie jest rozpoznawany przy próbie importowania zdjęć za pomocą programu PlayMemories Home.

  Wykonaj poniższe czynności, aby zdiagnozować i usunąć powód, dla którego komputer nie rozpoznaje aparatu cyfrowego Sony podłączonego do portu USB.

  UWAGA:

  • W niektórych systemach operacyjnych wymagane jest zalogowanie się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
  • Jeżeli używany komputer jest podłączony do sieci komputerowej, niezbędne może być tymczasowe wyłączenie połączenia z siecią lub podłączenie aparatu do innego komputera, który nie jest połączony z siecią.
  1. Odłącz przewód USB od komputera i aparatu.
  2. Wyłącz aparat i włącz go na nowo.
  3. Upewnij się, że porty USB aparatu i komputera nie są brudne ani zakurzone.
  4. Upewnij się, że nośnik zapisu jest prawidłowo zainstalowany w aparacie.

   UWAGA: Czynności tej nie trzeba wykonać, jeśli wczytywane obrazy mają pochodzić z pamięci wbudowanej w aparat.

  5. Kiedy aparat jest włączony, podłącz do niego dostarczony w zestawie przewód USB. Upewnij się, że połączenie jest wykonane starannie i bez żadnych luzów.  

   UWAGI:

   • Nie są obsługiwane połączenia przez koncentrator USB.
   • Niektóre aparaty są wyposażone we wtyk USB, który podłącza się bezpośrednio do portu USB zamiast przewodu USB.
   • Sprawdź, czy użyty został przewód USB dostarczony w zestawie z aparatem. Inne przewody, nieprodukowane przez firmę Sony, mogą pozwalać na ładowanie aparatu, ale nie na importowanie obrazów.
   • Na przewodzie dostarczonym w zestawie będzie nadrukowany napis „Sony Corp.”.
    Obraz
  6. Podłącz drugi koniec dostarczonego w zestawie przewodu USB do komputera.

   UWAGI:

   • Pojawienie się komunikatu Connecting... (Łączenie) oznacza, że połączenie nie zostało jeszcze nawiązane. Poczekaj na nawiązanie połączenia.Obraz
   • Połączenie jest nawiązane, gdy pojawi się komunikat USB MODE (Tryb USB) lub Mass Storage (Pamięć masowa). Świadczy to o rozpoznaniu aparatu przez komputer.
    ObrazObraz
  7. Jeśli na ekranie aparatu widać komunikat USB MODE (Tryb USB) lub Mass Storage (Pamięć masowa), aparat został rozpoznany przez komputer i nie ma potrzeby dalszego diagnozowania problemu.

  Jeżeli komunikat Connecting... (Łączenie) nie znika lub nie pojawia się komunikat USB MODE (Tryb USB) bądź Mass Storage (Pamięć masowa), spróbuj podłączyć przewód do innego portu USB komputera.

  Jeżeli problem wystąpi również po przełączeniu przewodu do innego portu USB komputera, spróbuj rozwiązać problem, wykonując następujące, dodatkowe czynności:

  1. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB (z wyjątkiem myszy i klawiatury).
  2. Upewnij się, że jeden lub oba napędy mają przypisane własne oznaczenia literowe, które nie pokrywają się z oznaczeniem żadnego innego napędu w komputerze lub lokalizacji sieciowej.

   UWAGA: Do odszukanie tej informacji może być konieczna pomoc producenta komputera.

  3. Jeśli aparat pozwala na wybór ustawienia opcji LUN Setting (Ustawienie LUN), ustaw ją na Multi.  

   UWAGA: Informacji o zmienianiu ustawienia opcji LUN Setting (Ustawienie LUN) w konkretnym modelu aparatu należy szukać w jego instrukcji obsługi.

  4. Wyłącz aparat na 30 sekund.
  5. Po 30 sekundach ponownie włącz aparat.
  6. Jeżeli menu aparatu zawiera opcję USB connection (Połączenie USB) lub Transfer mode (Tryb transmisji), spróbuj zmienić jej ustawienie na Normal (Normalny), Mass Storage (Pamięć masowa) lub PTP.

   UWAGA: Informacji o ustawieniach opcji USB connection (Połączenie USB) lub Transfer mode (Tryb transmisji) w konkretnym modelu aparatu należy szukać w instrukcji obsługi tego modelu.

  7. Jeżeli nie rozwiąże to problemu, uruchom ponownie komputer.
  8. Jeżeli problem nadal pozostanie nierozwiązany, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować sterownik USB.
  9. Jeżeli problem nadal pozostanie nierozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne aparatu .
  10. Jeżeli problem nadal pozostanie nierozwiązany, ale istnieje możliwość skorzystania z innego komputera, podłącz aparat do innego komputera (postępując zgodnie z powyższym opisem) i sprawdź, czy zostanie on rozpoznany.
   • Jeżeli aparat zostanie rozpoznany przez inny komputer, może to świadczyć o nieprawidłowej konfiguracji portów USB w pierwszym komputerze lub obecności w tym komputerze oprogramowania uniemożliwiającego połączenie. Po dalsze informacje o rozwiązywaniu problemów z portami USB należy zwrócić się do producenta komputera.
   • Jeżeli aparat nie jest rozpoznawany przez inny komputer, problem może być związany z przewodem USB.

  Wykonanie powyższych czynności powinno rozwiązać problem. Jeśli pomimo wykonania wszystkich czynności i wymiany przewodu USB problem pozostanie nierozwiązany, aparat może wymagać naprawy.