Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WH-1000XM3

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

UWAGA:
Jeśli zainstalowanie tej aktualizacji zmniejszyło efektywność osłabiania hałasu, prosimy o zapoznanie się ze stroną pytań i odpowiedzi i sprawdzenie ustawień urządzenia.

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Można już używać asystenta Amazon Alexa
 • Dodano możliwość wyboru języka informacji głosowych
Uwaga:
 • Do działania asystenta Amazon Alexa w słuchawkach WH-1000XM3 wymagana jest aplikacja „Sony | Headphones Connect” w wersji 4.1.0 lub nowszej.
 • Do zmiany języka informacji głosowych w słuchawkach WH-1000XM3 wymagana jest aplikacja „Sony | Headphones Connect” w wersji 4.1.0 lub nowszej.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Optymalizacja słuchawek do użytku z asystentem Google Assistant
UWAGA:
Instalacja tego wewnętrznego oprogramowania zapewnia jedynie zgodność słuchawek z asystentem Google Assistant.
Sama funkcja asystenta Google Assistant zostanie aktywowana przez Google w ciągu 2018 r. Aktywacja zależy od kraju.

Uwaga:
Google i Android są znakami towarowymi Google LLC.

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 10.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia WH-1000XM3 do wersji 4.1.1

Wersja pliku

 • Wersja 4.1.1

Data wydania

 • 17-01-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli w słuchawkach WH-1000XM3 zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji „4.1.1” lub wyższej, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WH-1000XM3 z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
 3. Dotknij ikony z trzema kropkami (przycisku menu) w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz wersję posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania słuchawek WH-1000XM3.

Ważna informacja

Podczas pobierania aktualizacji/przesyłania danych oraz aktualizacji NIE NALEŻY ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.

NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
— w pociągu / w miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
— w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz

Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki WH-1000XM3) są całkowicie naładowane.

Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • Aktualizacja słuchawek WH-1000XM3 trwa około 30 minut (urządzenia z systemem Android) / 38 minut (urządzenia z systemem iOS). (Plik ma wielkość około 2.8 MB)
 • W przypadku urządzeń z systemem iOS przed aktualizacją należy wyłączyć funkcję Google Assistant.
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.

Pobierz i zainstaluj

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:
 • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
 • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WH-1000XM3 z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
  • Jeśli posiadane słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz je.
 3. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
 4. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat „Headphone update is available” (Dostępna jest aktualizacja słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk „More Info” (Więcej informacji).
 5. Upewnij się, że wyświetlana jest informacja „Version 4.1.1”. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć aktualizację.
 6. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  UWAGA:
  Kiedy pojawi się komunikat [Bluetooth Pairing Request] (Żądanie powiązania Bluetooth), naciśnij przycisk „Pair” (Paruj). Aktualizacja zostanie wznowiona. (Dotyczy tylko urządzeń z systemem iOS.)
 7. Rozpocznie się przesyłanie. Po zakończeniu pobierania automatycznie pojawi się następny ekran.
 8. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran. Proces ten trwa około jednej minuty.
  UWAGA:
  Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
  Jeśli pojawi się komunikat o rozłączeniu, należy zaczekać na automatyczne ponowne nawiązanie połączenia.
 9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.
  Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetlana jest wersja „4.1.1”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie przy aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Wyłącz słuchawki WH-1000XM3, po czym włącz je na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 4.1.1, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Sprawdzenie wersji umożliwia opcja „Version” w ustawieniach aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” na tej stronie.