Identyfikator artykułu : 00085665 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Ręczne ustawianie adresu IP w internetowym urządzeniu wideo

  Ustawianie adresu IP i ustawień serwera proxy internetowego urządzenia wideo zależy od konstrukcji lub ustawień routera. Jeśli router automatycznie nie przypisał adresu IP internetowemu urządzeniu wideo, należy ręcznie ustawić adres IP, wykonując poniższe czynności.

  1. Zebrać następujące inormacje na temat adresu IP  z komputera.
   • IP address [adres IP] lub IPv4 address [adres IPv4]
   • Subnet Mask
   • Default Gateway
   • Primary DNS [Adres podstawowego serwera DNS] lub DNS server [Adres serwera DNS]
   • Secondary DNS
  2. Na pilocie dostarczonym wraz z internetowym urządzeniem wideo nacisnąć przycisk Home [Strona główna] lub Menu.
  3. Wybrać opcję Setup [Konfiguracja] lub Settings [Ustawienia].
  4. Wybrać opcję Network [Sieć].
  5. Wybrać opcję Network Setup [Ustawienia sieciowe].
  6. W zależności od sposobu podłączenia urządzenia do Internetu, wybrać opcję Wired [Przewodowe] lub Wireless [Bezprzewodowe].
  7. Wybrać opcję Manual [Ręcznie] lub Custom [Niestandardowe].

   UWAGA: W przypadku ustawień podłączenia bezprzewodowego, należy wprowadzić klucz zabezpieczeń sieciowych, zanim zostanie wyświetlony adres IP i ekran ustawień serwera proxy.

  8. Wprowadzić informacje dotyczące adresu IP dla internetowego urządzenia wideo uzyskane w kroku 1.
   • IP address [Adres IP]: Wartość IP address [adres IP] musi być taka sama, z wyjątkiem ostatniego oktetu w formacie czterooktetowym. Zmienić wartość ostatniego oktetu na większą niż pierwotna, ale mniejszą niż 254. Na przykład, jeśli wartość IP address [adres IP] wyświetlana przez komputer jest następująca: 192.168.0.5, wówczas należy wprowadzić: 192.168.0.105
   • Subnet Mask [Maska podsieci]: Wprowadzić wartość Subnet mask [Maska podsieci] równą uzyskanej z komputera.
   • Default Gateway [Brama domyślna]: Wprowadzić wartość Default Gateway [Brama domyślna] równą uzyskanej z komputera.
   • Primary DNS [Adres podstawowego serwera DNS]: Wprowadzić wartość Primary DNS [Adres podstawowego serwera DNS] lub DNS server [Adres serwera DNS] wyświetlaną przez komputer lub skopiować wartość Default Gateway [Brama domyślna], jeżeli nie jest podana.
   • Secondary DNS [Adres drugorzędnego serwera DNS]: Wprowadzić wartość Secondary DNS [Adres drugorzędnego serwera DNS] wyświetlaną przez komputer lub pozostawić informacje w sekwencji zer. (0.0.0.0)

    UWAGA: Internetowe urządzenia wideo firmy Sony® nie wymagają uwierzytelniania serwera proxy. Należy wybrać opcję NO [Nie] w przypadku wyświetlenia monitu o możliwość użycia serwera proxy.

  9. Wybrać opcję Save and Connect [Zachowaj i połącz], aby ustanowić połączenie sieciowe.