Identyfikator artykułu : 00155650 / Ostatnia modyfikacja : 27.04.2022

Czy datę i godzinę w telewizorze Sony z platformą Android TV ustawia się automatycznie, czy ręcznie?

  Automatyczne nastawianie zegara

  Data i godzina są ustawiane automatyczne — odpowiednie dane są pobierane z nadawanych sygnałów. Jeśli sygnał jest niedostępny, dane te można uzyskać z połączenia internetowego, wykonując następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Date & Time (Data i godzina) w kategorii SYSTEM PREFERENCES (Preferencje systemowe).
  4. Wybierz ustawienie Automatic date & time (Automatyczne ustawianie daty i godziny).
  5. Wybierz opcję ON (Włączone) lub Use network time (Użyj czasu sieci).
   UWAGA: jeśli wybierzesz opcję ON (Włączone), w menu Time synchronization (Synchronizacja czasu) wybierz opcję Use network-provided time (Użyj czasu podanego przez sieć).

  Jeśli godzina jest wyświetlana nieprawidłowo, istnieje możliwość, że ustawienie strefy czasowej jest niewłaściwe. Aby sprawdzić to ustawienie, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  2. Wybierz opcję Date & Time (Data i godzina) w kategorii SYSTEM PREFERENCES (Preferencje systemowe).
  3. Wybierz opcję Time (Godzina).
  4. Wybierz opcję Set Time Zone (Ustaw strefę czasową), a następnie wybierz swoją lokalizację.

  Ręczne ustawianie godziny

  Aby ręcznie ustawić godzinę, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Date & Time (Data i godzina) w kategorii SYSTEM PREFERENCES (Preferencje systemowe).
  4. Wybierz ustawienie Automatic date & time (Automatyczne ustawianie daty i godziny).
  5. Wybierz opcję Off (Wyłączone), aby je wyłączyć.
  6. Ręcznie ustaw prawidłowe wartości w pozycjach Date (Data) i Time (Godzina).