Identyfikator artykułu : 00199377 / Ostatnia modyfikacja : 03.04.2020

Sony Channel Editor: Jak porządkować kanały na liście kanałów oraz je dodawać i usuwać

  Poniżej zamieszczono szczegółowy podręcznik dla użytkowników narzędzia Sony Channel Editor.

  1. Wyszukiwanie kanałów
  2. Umieszczanie kanałów HD na początku listy
  3. Usuwanie kanałów
  4. Przenoszenie kanałów
  5. Porządkowanie kanałów w kolejności alfabetycznej lub numerycznej
  6. Dodawanie ulubionych kanałów
  7. Usuwanie kanałów z list ulubionych kanałów
  8. Przełączanie z listy kanałów telewizyjnych na listę stacji radiowych
  9. Powiększanie i zmniejszanie
  10. Pomoc

   

  Wyszukiwanie kanałów

  Kanały można wyszukiwać na dwa sposoby. Jednym z nich jest użycie numeru kanału (małego pola z numerem) pośrodku u góry okna aplikacji; drugim — wyszukiwanie tekstowe (np. po nazwie kanału) przy użyciu pola wyszukiwania po lewej stronie u góry okna aplikacji.

  Rysunek 12: Pola wyszukiwania
  Rysunek 12: Pola wyszukiwania

   

  Wyszukiwanie numeryczne
  Wprowadź numer kanału, który chcesz odszukać (np. „001”, „2”, „07”), i naciśnij klawisz Enter, jak pokazano na rysunku 13.

  Rysunek 13: Wyszukiwanie numeryczne
  Rysunek 13: Wyszukiwanie numeryczne

   

  Wyszukiwanie tekstowe
  Wprowadź nazwę kanału, który chcesz odszukać (np. „ZDF HD”), i naciśnij klawisz Enter, jak pokazano na rysunku 14.

  Rysunek 14: Wyszukiwanie tekstowe
  Rysunek 14: Wyszukiwanie tekstowe


  Umieszczanie kanałów HD na początku listy

  Jeśli chcesz umieścić kanały HD na początku listy, kliknij przycisk HD CHANNELS FIRST (Najpierw kanały HD) w menu po lewej stronie. Wszystkie kanały HD zostaną umieszczone na liście poczynając od pozycji 1, jak pokazano na rysunku 15.

  Rysunek 15: Najpierw kanały HD
  Rysunek 15: Najpierw kanały HD

  Uwaga: nazwy kanałów HD nie zawsze zawierają człon „HD”. 
   

  Usuwanie kanałów

  Do usuwania wybranych kanałów telewizyjnych/radiowych z aktualnie wczytanego pliku sdb.xml służy przycisk „Delete”. Aby usunąć pojedynczy kanał, kliknij kanał, który chcesz usunąć, jak pokazano na rysunku 16.

  Rysunek 16: Wybieranie kanału
  Rysunek 16: Wybieranie kanału

  WSKAZÓWKA: Aby wskazać wiele kanałów, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT na klawiaturze.

  Następnie kliknij DELETE (Usuń) w panelu opcji z lewej strony, jak pokazano na rysunku 17.

  Rysunek 17: Klikanie opcji Delete (Usuń)
  Rysunek 17: Klikanie opcji Delete (Usuń)


  Aby zakończyć operację usuwania, kliknij OK, jak pokazano na rysunku 18.

  Rysunek 18: Okno dialogowe
  Rysunek 18: Okno dialogowe


  Wybrany kanał zostanie usunięty, jak pokazano na rysunku 19.

  Rysunek 19: Lista kanałów po usunięciu kanału
  Rysunek 19: Lista kanałów po usunięciu kanału


  Cofanie usunięcia

  Aby cofnąć usunięcie, kliknij UNDO DELETE (Cofnij usunięcie), jak pokazano na rysunku 20.

  Rysunek 20: Okno dialogowe
  Rysunek 20: Okno dialogowe

  Poprzednio usunięty kanał zostanie przywrócony, jak pokazano na rysunku 21.
   

  Rysunek 21: Lista kanałów z usuniętym kanałem
  Rysunek 21: Lista kanałów z usuniętym kanałem

   

  Przenoszenie kanałów

  Można przenieść jeden lub więcej kanałów, wybierając je i przeciągając w nowe miejsce. Wykorzystywana do tego celu konwencjonalna technika „przeciągnij i upuść” pozwala łatwo i szybko przemieszczać kanały na liście. Metody tej można użyć do porządkowania kanałów telewizyjnych i radiowych.

  WSKAZÓWKA: Metody „przeciągnij i upuść” nie można użyć do przenoszenia kanałów na pozycje między wybranymi kanałami.
  Przykładowo, po wybraniu kanałów 7 i 12 nie można przeciągnąć ich do pozycji 9.

  Wybierz kanały, które chcesz przenieść, jak pokazano na rysunku 22.

  Rysunek 22: Wybieranie kanałów
  Rysunek 22: Wybieranie kanałów

  1 – Kliknij kanał, który chcesz przenieść.
  2 (Opcjonalnie) – Przytrzymując wciśnięty klawisz „Shift”, kliknij inny kanał, aby wybrać całą grupę kanałów do przeniesienia.

  Przeciągnij wybrane kanały na nowe miejsce, jak pokazano na rysunku 23.

  Rysunek 23: Przenoszenie kanałów
  Rysunek 23: Przenoszenie kanałów

   

  Kanały znajdą się na nowych miejscach, jak pokazano na rysunku 24.

  Rysunek 24: Kanały na nowym miejscu
  Rysunek 24: Kanały na nowych miejscach


   

  Porządkowanie kanałów w kolejności alfabetycznej lub numerycznej

  Uwaga: Nowe kanały, które zostały dodane przez nadawcę, nie będą automatycznie uwzględniane na liście kanałów w programie telewizyjnym. Aby odbierać najnowsze kanały, przed ponownym posortowaniem programów w narzędziu Sony Channel Editor należy ponownie zaprogramować kanały w telewizorze.

  Porządkowanie alfabetyczne
  Aby uporządkować kanały w kolejności alfabetycznej, kliknij opcję Sort Alphabetically (Sortuj alfabetycznie).

  Rysunek 25: Wybieranie sortowania alfabetycznego
  Rysunek 25: Wybieranie sortowania alfabetycznego


  Kanały zostaną uporządkowane alfabetycznie, jak pokazano na rysunku 26.

  Rysunek 26: Kanały uporządkowane alfabetycznie
  Rysunek 26: Kanały uporządkowane alfabetycznie

   

  Porządkowanie numeryczne
  Po kliknięciu opcji Sort Numerically (Sortuj numerycznie) kanały zostaną uporządkowane według numerów. 
  (UWAGA: aby anulować uporządkowanie alfabetyczne, w wyświetlonym oknie kliknij Discard (Odrzuć).)

  Rysunek 27: Wybieranie sortowania numerycznego
  Rysunek 27: Wybieranie sortowania numerycznego


  Kanały będą teraz uporządkowane numerycznie, jak pokazano na rysunku 28.

  Rysunek 28: Kanały uporządkowane numerycznie
  Rysunek 28: Kanały uporządkowane numerycznie

   

  Dodawanie ulubionych kanałów

  Ulubione kanały można dodawać do czterech list. Do listy ulubionych można dodawać kanały telewizyjne i radiowe.

  Przyciski ulubionych kanałów znajdują się na dole ekranu aplikacji.

  Rysunek 29: Przyciski „Favourites” (Ulubione) 1, 2, 3 i 4
  Rysunek 29: Przyciski „Favourites” (Ulubione) 1, 2, 3 i 4

   

  Dodawanie kanałów
  Aby dodać pojedynczy kanał, kliknij żądany kanał / żądane kanały, jak pokazano na rysunku 30, po czym kliknij przycisk Edit Favourites (Edytuj ulubione) znajdujący się w panelu opcji.

  WSKAZÓWKA: Aby wskazać wiele kanałów, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT na klawiaturze.

  Rysunek 30: Wybieranie kanału(-ów) i przycisk „Edit Favourites” (Edytuj Ulubione)
  Rysunek 30: Wybieranie kanału i przycisk „Edit favourite” (Edytuj Ulubione)

  1 – Kliknięcie
  2 – „CTRL” + kliknięcie
  3 – „CTRL” + kliknięcie

  Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybór listy ulubionych, do której ma być dodany wybrany kanał.

  Rysunek 31: Okno dialogowe pojawiające się po kliknięciu przycisku „Edit Favourites” (Edytuj Ulubione)
  Rysunek 31: Okno dialogowe pojawiające się po kliknięciu przycisku „Edit Favourites” (Edytuj Ulubione)


  Kanały można dodawać do jednej lub wielu list ulubionych, wybierając numer listy ulubionych i klikając OK.

  Rysunek 32: Okno dialogowe służące do wybierania listy ulubionych, do której ma być dodany kanał
  Rysunek 32: Okno dialogowe służące do wybierania listy ulubionych, do której ma być dodany kanał

   

  Kanały dodane do listy można wyświetlać, wybierając przycisk ulubionych u dołu okna aplikacji, jak pokazano na rysunku 29. Pojawi się lista dodanych kanałów, jak pokazano na rysunkach 33 i 34.

  Rysunek 33: Kanał(y) dodany(-e) do listy „Ulubione” – 1
  Rysunek 33: Kanał(y) dodany(-e) do listy „Ulubione” – 1


   

  Rysunek 34: Wiele grup kanałów dodanych do listy „Ulubione” – 2
  Rysunek 34: Wiele grup kanałów dodanych do listy „Ulubione” – 2


  Kliknij przycisk BACK, aby powrócić do głównego ekranu aplikacji.

   

  Usuwanie kanałów z list ulubionych kanałów

  Można usuwać kanały z czterech list ulubionych.

  Wybierz przycisk ulubionych, aby wyświetlić wszystkie kanały znajdujące się na wybranej liście ulubionych.

  Rysunek 35: Wyświetlanie wszystkich kanałów dodanych do wybranej listy ulubionych
  Rysunek 35: Wyświetlanie wszystkich kanałów dodanych do wybranej listy „Ulubione”

   

  Wybierz kanały, które chcesz usunąć z listy ulubionych.

  Rysunek 36: Wyświetlanie wybranego kanału, który ma być usunięty z wybranej listy ulubionych
  Rysunek 36: Wyświetlanie wybranego kanału, który ma być usunięty z wybranej listy ulubionych

   

  Usuń zaznaczenie numeru listy ulubionych, aby usunąć wybrany kanał z odpowiedniej listy ulubionych

  Rysunek 37: Usuń zaznaczenie listy ulubionych i kliknij OK
  Rysunek 37: Usuń zaznaczenie listy ulubionych i kliknij OK

   

  Aby wyświetlić zaktualizowaną listę ulubionych, kliknij przycisk żądanej listy ulubionych.
   

  Rysunek 38: Pokazuje listę ulubionych po usunięciu zaznaczenia kanału
  Rysunek 38: Pokazuje pustą listę „Ulubione” po usunięciu zaznaczenia kanału

   

  Przełączanie z listy kanałów telewizyjnych na listę stacji radiowych


  Aby wyświetlić listę stacji radiowych, kliknij Radio List (Lista stacji radiowych).

  Rysunek 39: Wybieranie opcji Radio List
  Rysunek 39: Wybieranie opcji „Radio List” (Lista stacji radiowych)


  Wyświetlone zostaną wszystkie stacje radiowe,

  Rysunek 40: Wyświetlone stacje radiowe
  Rysunek 40: Wyświetlone stacje radiowe

   

  Aby wyświetlić listę kanałów telewizyjnych, kliknij Television List (Lista kanałów telewizyjnych).

  Rysunek 41: Wybieranie opcji „Television List” (Lista kanałów telewizyjnych)
  Rysunek 41: Wybieranie opcji „Television List” (Lista kanałów telewizyjnych)

  Wyświetlone zostaną wszystkie kanały telewizyjne.

  Rysunek 42: Wyświetlone kanały telewizyjne
  Rysunek 42: Wyświetlone kanały telewizyjne


  Powiększanie i zmniejszanie

  Możesz powiększyć kanały na liście kanałów telewizyjnych, klikając przycisk „+” (powiększanie).

  Rysunek 43: Powiększona lista kanałów telewizyjnych
  Rysunek 43: Powiększona lista kanałów telewizyjnych

  Możesz też kliknąć przycisk „-” (zmniejszanie), aby zmniejszyć kanały na liście kanałów telewizyjnych.

  Rysunek 44: Zmniejszona lista kanałów telewizyjnych
  Rysunek 44: Zmniejszona lista kanałów telewizyjnych

  Pomoc


  Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu, można kliknąć opcje Help (Pomoc), a następnie About (O programie), jak pokazano na rysunku 45.

  Rysunek 45: Menu Help (Pomoc)
  Rysunek 45: Menu Help (Pomoc)


  Pojawi się okno pokazane na rysunku 46, zawierające między innymi obecny numer wersji.

  Rysunek 46: Okno dialogowe About (O programie)
  Rysunek 46: Okno dialogowe About (O programie)

  1 – Uruchom Instrukcję obsługi w przeglądarce
  2 – Zamknij okno About (O programie)