Identyfikator artykułu : 00170307 / Ostatnia modyfikacja : 14.12.2021

Nie można wyświetlić obrazu z komputera podłączonego do wejścia HDMI telewizora.

  1. Upewnij się, że procedura wyświetlania obrazu z komputera została prawidłowo wykonana.

   UWAGA: Niezależnie od poniższej procedury rozwiązaniem problemu może się okazać wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia lub odłączenie i ponowne odłączenie przewodu. Spróbuj ponownie wykonać procedurę wyświetlania obrazu na zewnętrznym ekranie.
    
   1. Wybierz w komputerze rozdzielczość obrazu obsługiwaną przez telewizor.
    Jeśli telewizor nie obsługuje rozdzielczości wybranej w komputerze, obraz może być zniekształcony albo w ogóle się nie pojawi.

    Obraz

    UWAGA:
    • Informacji o rozdzielczościach obsługiwanych przez telewizor należy szukać w jego instrukcji obsługi.
    • Informacji o sprawdzaniu/zmienianiu rozdzielczości ekranu komputera należy szukać w systemie pomocy lub instrukcji obsługi komputera.
    • Przed zmianą rozdzielczości ekranu komputera zaleca się zanotowanie obecnego ustawienia. Będzie ono potrzebne do przywrócenia pierwotnej rozdzielczości.
    • Jeśli komputer daje taką możliwość, należy użyć funkcji klonowania obrazu w formacie 1080i. W pewnych trybach wideo niektóre komputery nie pozwalają na reprodukcję sygnału HDMI lub HD.
    • Możliwość uzyskania poszczególnych rozdzielczości obsługiwanych przez telewizor zależy od parametrów komputera i karty graficznej. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi itp. komputera i karty graficznej.
      
   2. Wyłącz telewizor i komputer.
   3. Używając przewodu HDMI, połącz port wejścia HDMI telewizora z portem wyjścia HDMI komputera.

    UWAGA: Należy używać tylko atestowanego przewodu HDMI High Speed oznaczonego logo HDMI.

    Obraz

    [A]:Telewizor
    [B]: Komputer
    [C]: Przewód HDMI (do nabycia oddzielnie)
     
   4. Włącz telewizor. Następnie włącz komputer.

    UWAGA:
    • Na tym etapie wejście nie jest jeszcze przełączone na komputer i dlatego obraz z podłączonego komputera nie pojawi się.
    • Jeśli komputer zostanie włączony, gdy telewizor jest wyłączony lub pozostaje w trybie czuwania, zawartość ekranu komputera może być wyświetlana nieprawidłowo.
      
   5. Naciskając przycisk Input na pilocie telewizora, wybierz wejście, do którego jest podłączony komputer.
    Na większości pilotów do telewizorów znajduje się przycisk Input, który umożliwia cykliczne przełączanie wejść. Naciskając przycisk Input, wyświetl na telewizorze właściwe wejście HDMI. Sprawdź, które wejście telewizora jest użyte do połączenia.

    UWAGA: Umiejscowienie przycisku Input (Wejście) na pilocie oraz liczba i nazwy wejść zależą od telewizora.

    Obraz
    Na tym rysunku przedstawiono jako przykład połączenie komputera z portem HDMI1 telewizora.
     
  2. Jeśli wykonanie powyższej procedury nie rozwiąże problemu, wykonaj następujące czynności:
    
   1. Zmień w komputerze tryb wyświetlania obrazu na zewnętrznym urządzeniu.
    Szczegółowych informacji o sposobie zmieniania należy szukać w systemie pomocy lub instrukcji obsługi komputera.
     

    Poniżej, jako przykład, zamieszczono procedurę dla systemu Windows 10.

    Metoda 1: Skrót klawiaturowy „Klawisz Windows + P”

    1. Zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów.
    2. Trzymając wciśnięty klawisz Windows na klawiaturze, naciśnij klawisz P.
    3. Wybierz jeden z poniższych sposobów wyświetlania.
     • Tylko ekran komputera
     • Duplikuj
     • Rozszerz
     • Tylko drugi ekran
     • Wyświetlanie z komputera z systemem operacyjnym Windows 10

    Metoda 2: Ustawienia ekranu

    1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ustawienia ekranu.

     Ustawienia ekranu komputera z systemem operacyjnym Windows 10

    2. Kliknij listę rozwijaną Wiele ekranów i wybierz jedno z poniższych ustawień.
     • Powiel te ekrany
     • Rozszerz te ekrany
     • Pokaż tylko na 1
     • Pokaż tylko na 2
     • Lista rozwijana „Wiele ekranów” w komputerze z systemem operacyjnym Windows 10

    Poniżej, jako przykład, zamieszczono procedurę dla systemu Windows 8.1.

    1. Wyświetl na komputerze pasek narzędzi Charms. Następnie wybierz z grupy Urządzenia opcję Inny ekran.
    2. Wybierz miejsce docelowe.

     Obraz
      
     • Tylko ekran komputera: obraz nie pojawia się na telewizorze.
     • Duplikuj: na ekranie komputera i na telewizorze wyświetlany jest ten sam obraz.
     • Rozszerz: obraz jest rozszerzany na telewizor. Pozwala to uzyskać pulpit składający zarówno z ekranu komputera, jak i telewizora.
     • Tylko drugi ekran: obraz jest wyświetlany tylko na telewizorze.

  UWAGA:

  • Użytkownicy laptopów mogą zmieniać powyższe tryby wyświetlania przy użyciu klawiatury.

   Windows
   • Aby zmienić tryb wyświetlania, przytrzymaj wciśnięty klawisz [Fn] i naciśnij odpowiedni klawisz funkcyjny ([F3], [F5], [F7], [F10] itp.). Odpowiedni klawisz funkcyjny zależy od producenta.
   • Jeśli używasz komputera VAIO, przytrzymaj wciśnięty klawisz [Fn] i naciśnij klawisz [F7].
   • W razie wątpliwości co do sposobu użycia klawiatury zapoznaj się z instrukcją obsługi itp. komputera.
  Mac
   • Aby zmienić tryb wyświetlania, naciśnij klawisz [F7].
   • W razie wątpliwości co do sposobu użycia klawiatury zapoznaj się z instrukcją obsługi itp. komputera.
     
  • Pewne programy do odtwarzania filmów, płyt DVD itp. mogą nie dawać możliwości równoczesnego wyświetlania obrazu na ekranie komputera i zewnętrznym monitorze (telewizorze). W takim przypadku należy wybrać tryb wyświetlania, w którym obraz pojawia się tylko na jednym ekranie.

   

  1. Zmniejsz rozdzielczość ekranu w komputerze, po czym sprawdź, czy obraz jest wyświetlany prawidłowo.
  2. Jeśli telewizor jest wyposażony w inny port HDMI, użyj go do połączenia i sprawdź, czy obraz jest wyświetlany prawidłowo.
   (Ponownie wykonaj czynności 2–5 opisane powyżej.)
  3. Jeśli masz inny przewód HDMI, użyj go do połączenia urządzeń.
   (Ponownie wykonaj czynności 2–5 opisane powyżej.)
   Jeśli zmiana przewodu rozwiąże problem, jego przyczyną może być pierwszy przewód HDMI.
  4. Jeśli wykonanie czynności 3 i 4 nie rozwiąże problemu, zresetuj telewizor.
   Resetowanie telewizora z platformą Android TV opisano w następującym artykule: Jak zresetować telewizor z platformą Android TV?
   Opis resetowania innych modeli telewizorów zawiera następujący artykuł: Jak zresetować telewizor Sony przez odłączenie zasilania.
  5. Rozładuj komputer.
   Aby rozładować komputer, odłącz od niego zasilacz sieciowy, przewód zasilający, akumulator i urządzenia peryferyjne.