Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SEL2070G

Informacja o tym pliku do pobrania

Uwagi:

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę zdjęć seryjnych ze śledzeniem AF/AE z szybkością do 120 obrazów na sekundę, gdy obiektyw jest połączony z korpusem ILCE-9M3

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_SEL2070GV2D.exe

Wersja pliku

 • 02

Rozmiar pliku

 • 4.02 MB (4 221 096 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 05-12-2023

Przygotowania

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego obiektywu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego obiektywu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.01, należy wykonać aktualizację.

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuKonfiguracjaWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego obiektywu.
  Uwaga: Jeśli używasz urządzenia z serii QX, uruchom w komputerze narzędzie Lens System Software Updater i sprawdź wersję oprogramowania systemowego obiektywu poprzez rozpoczęcie aktualizacji.
  Na środku ekranu będzie wyświetlona wersja.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z następującymi wersjami systemu operacyjnego Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Komputer z procesorem Intel lub AMD (nie są obsługiwane komputery z procesorem ARM)
 • Wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inne elementy do aparatu α z wymiennymi obiektywami

 • Zewnętrzne źródło urządzenia: Całkowicie naładowany akumulator lub dedykowany zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie)
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie). Przed aktualizacją oprogramowania systemowego obiektywu należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z aparatem/kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Inne elementy do kamer studyjnych i telewizyjnych

 • Źródło zasilania: Dedykowany zasilacz sieciowy
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z aparatem/kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu można wykonać tylko wtedy, gdy obiektyw jest zamontowany na aparacie lub kamerze z mocowaniem typu E. Aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu nie można wykonać za pomocą innego aparatu lub kamery.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zainstalować obiektyw na aparacie lub kamerze. Sprawdź, czy aparat lub kamera są wyłączone.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu aparat powinien być zasilany z całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie). (dotyczy aparatów α z wymiennymi obiektywami)
 • Wykonując aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu, należy użyć dedykowanego zasilacza sieciowego. (dotyczy kamer studyjnych i telewizyjnych)
 • Nie wyjmuj akumulatora w trakcie aktualizacji; w przeciwnym razie urządzenie może nagle wyłączyć się z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Najpierw należy wyjąć z aparatu lub kamery kartę pamięci.
 • Przed instalacją obiektywu do aktualizacji zdejmij akumulator i odłącz zasilacz sieciowy. (dotyczy kamer profesjonalnych)
 • Nie pozwól, by komputer przeszedł w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, od początku wykonaj cały proces aktualizacji.
 • Upewnij się, że odłączone są wszystkie urządzenia oprócz komputera.

Pobieranie narzędzia Lens System Software Updater:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 3. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
 4. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_SEL2070GV2D.exe.
 5. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie Start i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Po zakończeniu pobierania pliku można przystąpić do instalowania aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Lens System Software Updater

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany uprzednio plik Update_SEL2070GV2D.exe, aby uruchomić narzędzie Lens System Software Updater.

  Uwaga: Pojawi się okno Lens System Software Updater.
 3. Włącz aparat/kamerę. Jeżeli urządzenie było włączone wcześniej, wyłącz je i włącz jeszcze raz.
  Uwaga: Postępując zgodnie z instrukcją w narzędziu Lens System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu), wybierz w aparacie/kamerze MenuKonfiguracjaPołączenie USB, po czym sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Pam. masowa. (Jeżeli używasz aparatu z serii QX, możesz pominąć ten krok.) Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Pam. masowa, wybierz tryb Pam. masowa.
 4. Najpierw należy wyjąć z aparatu lub kamery kartę pamięci. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  Uwaga: Jeśli na ekranie komputera pojawi się komunikat o błędzie, spróbuj wykonać następujące czynności.
  • Odłącz przewód USB od aparatu lub kamery, a następnie podłącz go ponownie.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w inne porty USB, podłącz przewód USB do innego portu.
 5. Sprawdź, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera widać wskaźnik (ikonę USB).
  Uwaga: Jeśli ikona (USB) nie pojawia się na pasku zadań, przejdź do następnego kroku.
 6. W oknie Lens System Software Updater kliknij przycisk Next (Dalej). Na komputerze pojawi się okno Lens System Software Updater, a na ekranie aparatu lub kamery — komunikat Follow computer instructions (Wykonuj polecenia komputera).
  Uwaga: Od tej chwili nie wyłączaj aparatu/kamery aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu. W zależności od modelu urządzenia zmiana zawartości ekranu może nastąpić po kilku minutach.
  • Komputer
   Ekran sprawdzania wersji
  • Aparat/kamera
   Ekran „Wykonuj polecenia komputera”
  Rozwiązywanie problemów:
  • W przypadku pojawienia się komunikatu The update is not available for your model (Ta aktualizacja nie jest przeznaczona do używanego modelu) sprawdź, czy próbujesz zainstalować plik przeznaczony do obiektywu zainstalowanego na aparacie/kamerze. Jeżeli uruchomione jest właściwe narzędzie Lens System Software Updater, zamknij narzędzie do aktualizacji, odłącz przewód USB, wyłącz aparat/kamerę i cofnij się do części Krok 1.
  • W przypadku pojawienia się komunikatu Could not find camera with the lens for this update mounted (Nie znaleziono aparatu/kamery z obiektywem zgodnym z tą aktualizacją) sprawdź, czy aparat/kamera są wymienione w sekcji Odpowiednie modele i połączone z komputerem przewodem USB.
 7. W oknie Lens System Software Updater kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe obiektywu w wersji Ver.02, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim wypadku zakończ połączenie USB i kliknij przycisk Finish (Zakończ), wyłącz aparat/kamerę, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat/kamerę.
  • Aktualizacja jest wymagana
   W polu [Current Version] (Bieżąca wersja) w lewym dolnym rogu ekranu pokazana jest wersja 01, a w polu [Version after the update] (Wersja po aktualizacji) — 02.
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   W polach [Current Version] (Bieżąca wersja) i [Version after the update] (Wersja po aktualizacji) pojawia się 02.
 8. Upewnij się, że w polu Current version (Bieżąca wersja) wyświetlane jest wskazanie Ver.01, po czym kliknij przycisk Next (Dalej). Dane są przesyłane do aparatu lub kamery (trwa to około 5 sekund).
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery i odłączać przewodu USB.
 9. Po zakończeniu przesyłania danych pojawi się poniższy ekran:
  Ekran wykonywania aktualizacji
  Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 10. Rozpocznie się proces aktualizacji, a na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu (potrwa to około 60 sekund).
 11. Proces aktualizacji jest zakończony, gdy na ekranie aparatu/kamery pojawi się komunikat Lens update complete (Aktualizacja obiektywu zakończona). W przypadku urządzenia z serii QX po zakończeniu aktualizacji zniknie ekran QX.
 12. Kliknij ikonę (USB) na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera, aby zakończyć połączenie USB.
  Uwaga: Jeśli ikona (USB) nie pojawia się na pasku zadań, przejdź do następnego kroku.
 13. Odłącz przewód USB.
  Uwaga: Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat/kamerę, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat/kamerę.

Krok 2: sprawdzenie, czy wersja oprogramowania systemowego obiektywu nosi oznaczenie Ver.02

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawieniaWersja.
 2. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego obiektywu.
  Na środku ekranu będzie wyświetlona wersja.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 10 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z aparatu/kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw aparat/kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz aparat/kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.