Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-G700

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono łączność z subwooferami bezprzewodowymi
 • Rozwiązano problem przerywania dźwięku w przypadku połączenia przez eARC

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Uwagi:

 • Nie gwarantuje się działania na wszystkich komputerach.
 • Wymagana jest fabryczna instalacja systemu operacyjnego. Nie gwarantuje się prawidłowego działania w środowiskach z systemem po aktualizacji i z wieloma systemami.
 • Nie gwarantuje się działania w zalecanym środowisku na każdym komputerze. Oprócz tego nie gwarantujemy działania w produktach, które użytkownik sam zainstalował w swoim komputerze, produktach po aktualizacji, środowiskach z wieloma systemami i środowiskach z wieloma monitorami.

Co będzie potrzebne

 • Urządzenie pamięci masowej USB: przygotuj urządzenie pamięci masowej USB sformatowane w systemie FAT32.
  Uwaga: Nie używaj urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych w systemie innym niż FAT32.
 • Typ USB: USB2.0
 • Pojemność: więcej niż 256 MB

Uwaga: Nie gwarantuje się działania wszystkich urządzeń pamięci masowej USB, adapterów pamięci USB i koncentratorów USB.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update version 1.100 or 2.111 for G700 (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania do wersji 1.100 lub 2.111 — G700)

Wersja pliku

 • 1.100 lub 2.111
  Uwaga: Występują dwie wersje oprogramowania, zależne od używanych elementów.

Rozmiar pliku

 • 3.60 MB (3 778 312 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 31-05-2022

Przygotowania

Sprawdzanie wersji wewnętrznego oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli soundbar jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma poniższy numer, aktualizacja jest zbędna.

 • W przypadku wersji 1.xxx: 1.100 lub wyższa
 • W przypadku wersji 2.xxx: 2.111 lub wyższa

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz urządzenie i upewnij się, że pozostaje ono w normalnym stanie rozruchowym.
 2. Podłącz subwoofer do urządzenia.
  Uwaga: Informacji o łączeniu subwoofera z tym urządzeniem należy szukać w instrukcji obsługi. (Podłączenie subwoofera wpływa na wyświetlaną wersję oprogramowania)
 3. Naciśnij na pilocie przyciski MENUstrzałka w dół, wskaż opcję SYSTEM i naciśnij przycisk ENTER.
 4. Naciskając na pilocie przycisk strzałka w dół, wskaż opcję VERSION, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 5. W wyniku przewijania zostanie wyświetlona informacja o wersji urządzenia.
 6. Sprawdź wersję oprogramowania. (Jeśli wersja oprogramowania nie jest najnowsza, należy wykonać aktualizację.) Jeśli wersja ma numer 1.100 lub 2.111 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Ze względu na ryzyko uszkodzenia soundbara należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać soundbara ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to uszkodzeniem i koniecznością naprawy.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy wykonywać żadnych czynności.

Aktualizację wykonuje się, używając pamięci masowej USB. Szczegółowe informacje zawiera poniższa procedura.
Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to uszkodzeniem urządzenia, a w konsekwencji koniecznością naprawy.

Pobieranie i instalacja

Jeśli możliwe jest podłączenie posiadanego komputera do Internetu i pamięci USB, komputer ten może posłużyć do przeprowadzenia aktualizacji zgodnie z opisem podanym poniżej.

Krok 1: użyj komputera do przesłania pliku z aktualizacją oprogramowania do pamięci masowej USB

 1. Kliknij przycisk Pobieranie, przeczytaj i zaakceptuj regulamin, po czym kliknij przycisk Pobierz. Rozpocznie się pobieranie.
 2. Zapisz plik na pulpicie komputera lub w dowolnym innym miejscu. Nie zmieniaj nazwy pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Jeśli plik ma rozmiar 3.60 MB (3 778 312 bajty/bajtów), pobieranie przebiegło pomyślnie.
  Uwaga: Jeśli plik ma rozmiar inny niż 3.60 MB (3 778 312 bajty/bajtów), pobieranie mogło się nie udać. Usuń plik z pamięci USB i pobierz go ponownie.
 4. Dwukrotnie kliknij pobrany plik, wybierz opcję Wyodrębnij wszystkie, a następnie Wyodrębnij. Nie zmieniaj nazwy folderu.
 5. Po zakończeniu wyodrębniania powstanie folder G700_Update. Upewnij się, że folder ten zawiera plik FW_SB1.BIN and FW_SB1N.BIN.
 6. Podłącz pamięć USB do portu USB komputera.
 7. Przeciągnij i upuść pobrany plik FW_SB1.BIN and FW_SB1N.BIN do głównego katalogu urządzenia pamięci masowej USB.
  Uwaga: Jeśli nie zapiszesz pliku FW_SB1.BIN and FW_SB1N.BIN w głównym katalogu urządzenia pamięci masowej USB lub jeśli w głównym katalogu będą znajdowały się inne pliki, aktualizacja może się nie udać.
 8. Sprawdź, czy w głównym katalogu urządzenia pamięci masowej USB znajduje się plik o nazwie FW_SB1.BIN and FW_SB1N.BIN. Jeśli tak, przenoszenie pliku z aktualizacją jest zakończone i można przejść do części Krok 2: zaktualizuj oprogramowanie tego urządzenia.

Krok 2: zaktualizuj oprogramowanie tego urządzenia

 1. Podłącz do soundbara przewód zasilający.
 2. Naciśnij przycisk (zasilania) na soundbarze lub pilocie i zaczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie poprzednio wybranego wejścia.
 3. Sprawdź, czy podłączony jest subwoofer.
  Uwaga: Jeśli subwoofer nie jest podłączony, podłącz go. Jeśli potrzebujesz informacji, jak podłączyć subwoofer, zapoznaj się z Instrukcją obsługi.
 4. Podłącz do soundbara pamięć USB zawierającą aktualizację oprogramowania.
 5. Naciśnij na pilocie przyciski MENUstrzałka w dół, wskaż opcję UPDATE i naciśnij przycisk ENTER.
 6. Wybierz START, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 7. Rozpocznie się proces aktualizacji, a na wyświetlaczu pojawi się:

  Uwagi:
  • Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to uszkodzeniem i koniecznością naprawy.
  • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy wykonywać żadnych czynności.
 8. Kiedy pojawi się komunikat DONE (Gotowe), soundbar uruchomi się ponownie, a aktualizacja jest zakończona.
  Uwaga: Aktualizacja oprogramowania trwa 3–10 minut.
 9. Sprawdź, czy oprogramowanie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania. Jeśli wyświetlona zostanie niewłaściwa wersja, użyj funkcji Initialize (Inicjalizuj) i ponownie sprawdź wersję. Użycie funkcji Initialize spowoduje także usunięcie informacji o parowaniu Bluetooth, dlatego należy ponownie wykonać parowanie. W przypadku pewnych urządzeń konieczne może być także usunięcie informacji o urządzeniu Bluetooth po stronie podłączonego urządzenia, a następnie ponowne parowanie. Oprócz tego może nastąpić odłączenie subwoofera. W takim przypadku zapoznaj się z punktem Podłączanie subwoofera ręcznie i ponownie wykonaj połączenie.

Sposób wykonywania inicjalizacji

 1. Naciśnij przycisk MENU. Na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się SPEAKER.
 2. Przyciskami w górę / strzałka w dół wskaż opcję RESET, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 3. Przyciskami w górę / strzałka w dół wskaż opcję ALL RESET, po czym naciśnij przycisk ENTER.
 4. Przyciskami w górę / strzałka w dół wskaż opcję START, po czym naciśnij przycisk ENTER. Wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

Uwaga: Jeśli nie możesz zresetować urządzenia przy użyciu menu ustawień, na co najmniej 5 sekund naciśnij na soundbarze przyciski (zasilania) i (głośności). Wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi.