Identyfikator artykułu : 00083289 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

W jaki sposób za pomocą narzędzia przywracania danych VAIO można przywrócić dane odzyskane przy użyciu funkcji Rescue Data [Odzyskaj dane]

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Podobnie jak w przypadku innych programów do tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych, nie ma gwarancji, że przywracanie danych przebiegnie pomyślnie.

  WAŻNE:

  • Narzędzie przywracania danych VAIO nie jest dostępne we wszystkich modelach komputerów. Aby stwierdzić, czy funkcja jest dostępna w danym modelu, należy to sprawdzić w instrukcji obsługi dołączonej do produktu. Jeśli narzędzie odzyskiwania danych VAIO jest niedostępne, nie będzie ono widoczne w trzecim kroku.
  • Ta procedura wymaga utworzenia folderu Rescue Data [Dane odzyskiwania] przy użyciu funkcji Rescue Data [Odzyskaj dane]. .
  • Narzędzie odzyskiwania danych VAIO może nie przywracać wszystkich typów plików. A lista kompatybilnych typów plików  .
  • Po wykonaniu tej procedury odzyskane dane będą dostępne w określonym folderze. Nie zostaną one przywrócone do oryginalnych lokalizacji. Aplikacje używające takich danych mogą nie działać poprawnie, chyba że dane zostaną przeniesione do odpowiedniej lokalizacji lub aplikacja zostanie ponownie skonfigurowana.
  • Pliki zaszyfrowane lub chronione prawem autorskim mogą nie być przywracane poprawnie.

  Korzystanie z narzędzia przywracania danych VAIO

  1. W zależności od urządzenia lub nośnika, na którym utworzono folder Rescue Data [Odzyskaj dane], należy podłączyć zewnętrzny dysk twardy lub urządzenie typu Flash do komputera bądź umieścić dysk Blu-ray (BD), DVD lub CD w napędzie optycznym.
  2. Kliknąć przycisk Start, a następnie wskazać opcję All Programs [Wszystkie programy].
  3. W oknie All Programs [Wszystkie programy] kliknąć opcję VAIO Data Restore Tool [Narzędzie przywracania danych VAIO].

   UWAGI:

   • Jeśli odnośnik w oknie All Programs [Wszystkie programy] jest niedostępny lub użytkownik korzysta z komputera innego niż VAIO, wówczas należy uruchomić plik instalacji X:\[xxxxxxxx]\RModule\RESTORE.EXE w celu uruchomienia narzędzia przywracania danych VAIO.
   • W powyższej ścieżce symbol X oznacza literę dysku twardego, dysku nośnika Flash lub napędu optycznego, na którym utworzono folder Rescue Data [Dane odzyskiwania]. [xxxxxxxx] oznacza nazwę folderu odzyskiwania danych.
   • W przypadku napędu optycznego uruchomienie narzędzia przywracania danych może nastąpić automatycznie po umieszczeniu w napędzie dysku BD, DVD lub CD.

    

  4. W oknie VAIO Data Restore Tool [Narzędzie odzyskiwania danych VAIO] kliknąć przycisk Next [Dalej].
  5. W oknie Search Rescue Data [Wyszukaj dane z odzyskiwania] wybrać kliknięciem urządzenie lub nośnik, na którym przednio utworzono folder odzyskiwania danych i kliknąć przycisk Next [Dalej].
  6. W oknie Confirm Rescue Data [Zatwierdź odzyskane dane] w sekcji Rescue data list: [Lista odzyskiwanych danych:] należy wybrać folder do przywrócenia, a następnie kliknąć przycisk Next [Dalej].
  7. W oknie Confirm Folder to Restore Data [Potwierdź folder do przywrócenia danych] folder domyślny, do którego zostaną przywrócone dane znajduje się w katalogu głównym dysku C: .

   UWAGI:

   • Aby zmienić dysk, na którym ma być utworzony folder, należy kliknąć przycisk Change drives... [Zmień dyski...], wybrać kliknięciem żądany dysk, a następnie kliknąć przycisk OK.
   • Aby zmienić nazwę folderu, należy kliknąć przycisk Change folder name... [Zmień nazwę folderu...], wpisać nazwę żądanego folderu, a następnie kliknąć przycisk OK.

    

  8. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
  9. W oknie Select How to Restore [Wybierz sposób przywracania] wybrać kliknięciem jedną z następujących opcji:
   • Automatic Restore [Przywracanie automatyczne]: ta opcja umożliwia jednoczesne przywrócenie wszystkich odzyskanych danych.

    1. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
    2. W oknie Automatic Restore [Przywracanie automatyczne] kliknąć przycisk Next [Dalej].

     UWAGA: Domyślnie wybrane są wszystkie formaty plików. Można usunąć zaznaczenie niektórych formatów plików, aby nie były one przywracane.

   • Specify File and Restore [Określ plik i przywróć]: ta opcja umożliwia wybranie plików i folderów do przywrócenia.

    1. Kliknąć przycisk Next [Dalej].
    2. W oknie Specify File and Restore [Określ plik i przywróć] należy kliknięciem zaznaczyć pola obok folderów lub plików do przywrócenia, a następnie kliknąć przycisk Next [Dalej].

     UWAGI:

     • Obsługa tego okna wygląda podobnie, jak Eksploratora Windows. W ramce z lewej strony można rozwijać foldery i przeglądać ich zawartość w okienku z prawej strony.
     • Po wybraniu folderu przywrócone zostaną wszystkie zawarte w nim foldery podrzędne oraz pliki.
     • W miarę wybierania kolejnych plików sekcja Total size of selected data: [Całkowity rozmiary wybranych danych:] będzie automatycznie aktualizowana.

      

     Obraz
  10. W oknie Restore [Przywracanie] kliknąć przycisk Start.

   UWAGA: Na pasku postępu będzie widoczny stan procesu przywracania danych.

  11. W oknie Restore Completed [Przywracanie ukończone] zanotować folder Restored to: [Przywrócono do:] i kliknąć przycisk Exit [Zakończ].

   UWAGA: W przykładzie zaprezentowanym na poniższym obrazku przywrócony został folder C:\2009-04-27_0.

   Obraz
  12. Otworzyć przywrócony folder i wyświetlić pliki.

   UWAGA: Informacje na temat otwierania, przenoszenia lub kopiowania plików bądź folderów można znaleźć w plikach pomocy i wsparcia technicznego systemu operacyjnego.

  13. Przenieść lub skopiować te pliki do żądanych lokalizacji.