Identyfikator artykułu : 00140450 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Nie mogę za pomocą programu PlayMemories Home zapisać danych na komputerze połączonym bezprzewodowo z aparatem.

  Aparat ma połączenie z punktem dostępu (routerem bezprzewodowym), ale może nie mieć połączenia z komputerem z powodu jego ustawień lub stanu połączenia.

  UWAGI:

  • Aby zaimportować zdjęcia z aparatu do komputera za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego, należy nawiązać połączenie przez punkt dostępu Wi-Fi (router bezprzewodowy). Zdjęć nie można zaimportować, bezprzewodowo łącząc aparat bezpośrednio z komputerem zgodnym z funkcją Wi-Fi Direct.
  • Aparat i komputer muszą najpierw połączyć się z tym samym punktem dostępu (routerem bezprzewodowym). Zdjęć nie można zaimportować do komputera, jeśli aparat i komputer są połączone z różnymi punktami dostępu (routerami bezprzewodowymi).
  • Program PlayMemories Home w wersji 2.0 lub nowszej obsługuje importowanie danych za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. W przypadku korzystania z wersji starszej niż 2.0 należy zaktualizować ją do najnowszej wersji.

  Rozwiązywanie problemów

  1. Należy się upewnić, że aparat i komputer są połączone z tym samym punktem dostępu (routerem bezprzewodowym).

   Aby zaimportować zdjęcia z aparatu do komputera za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego, należy najpierw połączyć aparat i komputer z tym samym punktem dostępu Wi-Fi (routerem bezprzewodowym). Należy sprawdzić w aparacie i komputerze identyfikator SSID punktu dostępu, z którym są aktualnie połączone. Jeśli są połączone z różnymi punktami dostępu, należy połączyć je z tym samym punktem.

   UWAGA: aby zapobiec zerwaniu się połączenia bezprzewodowego w trakcie importowania zdjęć do komputera, należy sprawdzić moc sygnału docierającego do odbiornika i jeśli jest mała, przenieść go w miejsce, w którym jest silniejszy sygnał.

  2. Należy zaktualizować program PlayMemories Home do najnowszej wersji i sprawdzić działanie komputera.
   1. Należy sprawdzić w programie PlayMemories Home stan ustawienia importu przez sieć Wi-Fi: Tools (Narzędzia) — Settings (Ustawienia).
    1. W górnej części ekranu programu PlayMemories Home wybierz kolejno opcje Tools (Narzędzia) — Settings (Ustawienia), aby wyświetlić ekran Settings (Ustawienia).
    2. Po lewej stronie ekranu Settings (Ustawienia) wybierz opcję Wi-Fi import (Import przez sieć Wi-Fi) i sprawdź poniższe elementy.

     Obraz

    3. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Import automatically from devices that connect by MTP over Wi-Fi Import only new files (Importuj automatycznie tylko nowe pliki z urządzeń, które łączą się w ramach trybu MTP przez Wi-Fi). W przeciwnym razie nie będzie można importować zdjęć za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego.
    4. Upewnij się, że przy elementach Domain networks(Active) (Sieci domenowe (aktywne)) i Private networks (Sieci prywatne) wyświetlana jest zielona ikona tarczy. Jeśli w przypadku ustawień Zapory systemu Windows nic nie jest wyświetlane, komputer nie ma połączenia z siecią.
    5. Upewnij się, że wyświetlany jest komunikat Started (Uruchomiono). Jeśli wyświetla się przycisk Start (Uruchom), kliknij go, aby uruchomić usługę komunikacyjną.
   2. Należy się upewnić, że klasyfikacja sieci komputerowej to Private network (Sieć prywatna) lub Home network (Sieć domowa). Komunikacja bezprzewodowa z aparatem może być niedostępna w przypadku niektórych klasyfikacji sieci komputerowej. W razie potrzeby zmień klasyfikację sieci, wykonując poniższą procedurę.

    Dotyczy systemu Windows 10

    1. Przenieś kursor myszy w lewy dolny róg ekranu i kliknij przycisk menu Start.
    2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
    3. Wybierz opcję Network & Internet (Sieć i Internet).
    4. Wybierz opcję Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
    5. Sprawdź lokalizację sieciową podaną w obszarze View your active networks (Wyświetl aktywne sieci).
    6. Jeśli występuje inna klasyfikacja niż Private network (Sieć prywatna), wykonaj poniższą procedurę, aby zmienić ją na Private network (Sieć prywatna).

    Procedura zmiany klasyfikacji sieci:

    1. Przenieś kursor myszy w lewy dolny róg ekranu i kliknij przycisk menu Start.
    2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
    3. Wybierz opcję Network & Internet (Sieć i Internet).
    4. Wybierz opcję HomeGroup (Grupa domowa).
    5. Wybierz kolejno opcje Change Network Location (Zmień lokalizację sieciową) i Yes (Tak).

    Dotyczy systemu Windows 8

    Procedura zmiany klasyfikacji sieci:

    1. Przenieś kursor myszy w prawy dolny róg ekranu. Po pojawieniu się obszaru Charms (Panele funkcji) kliknij przycisk Control Panel (Panel sterowania).
    2. Kliknij kolejno przyciski Network and Internet (Sieć i Internet) oraz Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
    3. Sprawdź lokalizację sieciową podaną w obszarze View your active networks (Wyświetl aktywne sieci).
    4. Jeśli występuje inna klasyfikacja niż Private network (Sieć prywatna), wykonaj poniższą procedurę, aby zmienić ją na Private network (Sieć prywatna).

    Procedura zmiany klasyfikacji sieci:

    1. Przenieś kursor myszy w prawy dolny róg ekranu. Po pojawieniu się obszaru Charms (Panele funkcji) kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
    2. Po pojawieniu się okna Settings (Ustawienia) kliknij ikonę sieci.
    3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę sieci, z którą aktualnie połączony jest komputer, aby wyświetlić menu, a następnie kliknij polecenie Turn sharing on or off (Włącz lub wyłącz udostępnianie). W przypadku połączenia z bezprzewodową siecią LAN pojawi się ikona sygnalizująca moc sygnału sieci. W przypadku połączenia z przewodową siecią LAN pojawi się ikona, na której widoczny jest komputer z przewodem.
    4. Po wyświetleniu pytania Do you want to turn on sharing between PCs and connect to devices on this network? (Czy chcesz włączyć udostępnianie między komputerami i łączyć się z urządzeniami w tej sieci?) kliknij przycisk Yes, turn on sharing and connect to devices For home or work networks (Tak, włącz udostępnianie i łączenie z urządzeniami. Dotyczy sieci domowych lub firmowych).

    Dotyczy systemu Windows 7

    1. W oknie Control Panel (Panel sterowania) kliknij przycisk Network and Internet (Sieć i Internet).
    2. Kliknij przycisk Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
    3. Sprawdź lokalizację sieciową podaną w obszarze View your active networks (Wyświetl aktywne sieci).
    4. Jeśli występuje inna klasyfikacja niż Home network (Sieć domowa), kliknij widoczny napis, aby zmienić go na Home network (Sieć domowa).

    Dotyczy systemu Windows Vista

    1. W oknie Control Panel (Panel sterowania) kliknij przycisk Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).
    2. Aby sprawdzić lokalizację sieci, kliknij przycisk Customize (Dostosuj).
    3. Jeśli wybrane jest ustawienie Public (Publiczna), zmień je na Private (Prywatna).
   3. Należy zaimportować zdjęcia do komputera, ponownie łącząc z nim aparat bezprzewodowo. Należy podjąć próbę zaimportowania zdjęć do komputera po ponownym połączeniu z nim aparatu bezprzewodowo.
  3. Należy sprawdzić konfigurację zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym na komputerze oraz ustawienia sieci w aparacie.
   1. Należy wyłączyć zaporę w zainstalowanym na komputerze oprogramowaniu zabezpieczającym, a następnie sprawdzić, czy włączone jest importowanie przez sieć Wi-Fi. Wyłączenie zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym może odblokować importowanie przez sieć Wi-Fi. Jeśli to zadziała, należy skonfigurować ustawienia bez przerywania pracy poniższych portów, a następnie ponownie włączyć zaporę.
    • Port UDP: 1900
    • Port TCP: 2869

    UWAGA: więcej informacji o wyłączaniu zapory w oprogramowaniu zabezpieczającym można uzyskać od jego producenta.

   2. Należy przywrócić wartości domyślne ustawień związanych z siecią, zarejestrować punkt dostępu, skonfigurować ponownie program PlayMemories Home, a następnie sprawdzić, czy możliwe jest importowanie przez sieć Wi-Fi.

    WAŻNE:

    • Przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom związanym z siecią spowoduje m.in. przywrócenie domyślnych informacji o punktach dostępu i komputerach, które można zarejestrować w aparacie. Konieczne będzie w takiej sytuacji ponowne ustawienie w aparacie punktu dostępu i połączenie aparatu z komputerem przez USB w celu wprowadzenia ustawień opcji Wi-Fi Import Settings (Ustawienia importu Wi-Fi).
    • Przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom związanym z siecią spowoduje również przywrócenie domyślnych informacji o połączeniu służącym do przekazywania zdjęć wykonywanych aparatem do smartfona lub tabletu za pośrednictwem programu PlayMemories Mobile oraz służącym do sterowania aparatem za pomocą smartfona lub tabletu przy użyciu funkcji Smart Remote Control (Inteligentny pilot). Należy ponownie połączyć aparat bezprzewodowo ze smartfonem lub tabletem.

     UWAGA: szczegółowe informacje na temat przywracania wartości domyślnych ustawieniom sieciowym aparatu, rejestrowania punktu dostępu i wprowadzania ustawień opcji Wi-Fi Import Settings (Ustawienia importu Wi-Fi) można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

   3. Należy wyłączyć punkt dostępu (router bezprzewodowy) i włączyć go ponownie, a następnie sprawdzić, czy działa importowanie przez sieć Wi-Fi. Należy odłączyć zasilacz sieciowy od punktu dostępu (routera bezprzewodowego), aby wyłączyć jego zasilanie, a następnie ponownie podłączyć zasilacz.