Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:

 • KDL-32EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX719 / NX503
 • KDL-37EX403 / EX500 / EX503 / EX505
 • KDL-40EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX508 / EX603 / EX605 / EX700 / EX701 / EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX718 / EX719 / HX700 / HX701 / HX703 / HX705 / NX503
 • KDL-46EX403 / EX500 / EX501 / EX503 / EX505 / EX700 / EX701/ EX703 / EX705 / EX706 / EX707 / EX708 / EX709 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715 / EX716 / EX717 / EX718 / EX719 / HX700 / HX703 / HX705
 • KDL-52EX700 / EX703 / EX705
 • KDL-55EX500 / EX503 / EX505 / EX710 / EX711 / EX713 / EX715
 • KDL-60EX700 / EX703 / EX705

Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego zwiększy możliwości używanego telewizora.

 • Nazwa: PKG4.131EUL-0108
 • Data wydania: 12/01/2015
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Niniejsza aktualizacja umożliwia korzystanie z protokołu TLS 1.0, stanowiącego rozszerzenie obecnego protokołu SSL 3.0, w celu zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji internetowych.
 • Ograniczenia: aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla telewizorów sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu telewizora Bravia.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włącz telewizor, a następnie naciśnij przycisk HOME [Strona główna] na pilocie, aby wyświetlić menu Home [Strona główna].
 2. Wybierz kategorię Product Support [Wsparcie dot. produktu], a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Wybierz kategorię System Information [Informacje o systemie], a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego powinien wyświetlić się w następujący sposób: PKG4.131EUL-0108 [Wersja oprogramowania: PKG4.131EUL-0108 ] - numer wersji PKG4.131EUL-0108 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Aby zaktualizować oprogramowanie telewizora, wykonaj poniższe czynności. Po zakończeniu aktualizacji wszystkie ustawienia osobiste telewizora nie ulegną zmianie.

Co będzie potrzebne?

 • komputer z dostępem do Internetu
 • przenośna pamięć USB
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje - niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączaj telewizora ani nie odłączaj jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Zatrzymaj nagrywanie przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

Pobieranie aktualizacji

Przed przystąpieniem do instalacji pobierz aktualną wersję oprogramowania wbudowanego z Internetu i zapisz ją w przenośnej pamięci USB.

 1. Przeczytaj i zaakceptuj poniższe warunki korzystania z usługi, a następnie kliknij przycisk download file [Pobierz plik].
 2. Po wyświetleniu monitu zapisz plik na pulpicie. Po zakończeniu pobierania aktualizacji upewnij się, że plik ma rozmiar 37,893,995 bajtów. W tym celu kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Properties [Właściwości] i sprawdź rozmiar w zakładce General [Ogólne].
 3. Otwórz program Windows Explorer [Eksplorator Windows], znajdź pobrany plik o nazwie sony_tvupdate_2010_0531_eul_.zip, a następnie go rozpakuj. Na dysku lokalnym utworzy się folder o nazwie sony_dtv0FA00A00A0A0_00020100 .
 4. Skopiuj ten folder na pamięć USB.

Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku aktualizacji można zainstalować go w telewizorze. W tym celu należy wykonaj poniższe czynności.

Proces instalacji może potrwać maksymalnie 5 minut, a w trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie.

 1. Włącz telewizor.
 2. Włóż pamięć USB zawierającą plik o nazwie sony_dtv0FA00A00A0A0_00020100 do gniazda USB telewizora.
 3. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Kontrolka POWER [Zasilanie] będzie świecić na zielono przez 30 sekund, następnie kontrolka PIC OFF/TIMER [Wył. obrazu / Automatycznie wł./wy] zacznie powoli migać na bursztynowo, a kontrolka STANDBY [Czuwanie] zacznie świecić na czerwono.
 5. Po kilku minutach telewizor się wyłączy, a następnie włączy ponownie, aby zakończyć aktualizację. Nie wyjmuj pamięci USB ani nie wyłączaj telewizora.
 6. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się odpowiedni komunikat.
 7. Wyjmij pamięć USB z gniazda USB.
 8. Sprawdź, czy aktualizacja zakończyła się bez błędów, wykonując czynności opisane w części Czy aktualizacja jest konieczna? Numer PKG4.131EUL-0108 oznacza, że oprogramowanie telewizora zostało poprawnie zaktualizowane.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania wbudowanego przez Internet.

Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania wbudowanego?
Aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny, instalowanie starszych wersji oprogramowania wbudowanego jest niemożliwe.

Telewizor wyłączył się w trakcie
W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Podczas aktualizacji nowej wersji oprogramowania wbudowanego ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej.

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego telewizora za pomocą połączenia internetowego

Co należy zrobić, jeśli na ekranie telewizora wyświetli się jeden z następujących komunikatów: "An error occurred during the software update" [Podczas aktualizacji oprogramowania wystąpił błąd] lub "Software cannot be updated using this USB device" [Nie można zaktualizować oprogramowania za pomocą tej pamięci USB].

 1. Sprawdź, czy pamięć USB jest sprawna. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor, naciskając przycisk POWER [Zasilanie] na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER [Zasilanie], a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "No newer version of the TV software was found" [Nowsza wersja oprogramowania telewizora nie została odnaleziona]
Najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego została już zainstalowana w telewizorze, a aktualizacja nie jest konieczna.