Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (13/03/2013)

Plik ten aktualizuje oprogramowanie sprzętowe telewizora do wersji PKG1.752EA, wprowadzając następujące zmiany:

Wprowadzone poprawki

 • Funkcja automatycznego strojenia nie pomija usług w przypadku korzystania z wejściowego sygnału RF.
 • Informacje o zdarzeniach w systemie EPG są powiązane z odpowiednimi usługami.

Aby uaktywnić aktualizację, należy pownie zainstalować oprogramowanie telewizora, uruchamiając procedurę automatycznej inicjalizacji.

Modele, których dotyczy informacja

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Ostrzeżenie

 • Należy ściśle przestrzegać instrukcji przeprowadzania aktualizacji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do przerwania procesu aktualizacji, co spowoduje, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać go od gniazda sieciowego. Utrata zasilania podczas instalowania aktualizacji może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.

Najczęściej zadawane pytania

 • W jaki sposób sprawdzić wersję wbudowanego oprogramowania telewizora?
  • Włącz telewizor, a następnie naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu Home (XMB(tm)).
  • Przejść do opcji Set-up [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK.
  • Wybierz opcję Informacje o produkcie, a następnie potwierdź wybór.
  • Numer wersji zostanie wyświetlony w trzeci wierszu.
 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania sprzętowego?
  Instalowanie starszych wersji oprogramowania sprzętowego nie jest obsługiwane, aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny.
 • Czy telewizor powinien wyłączyć się w czasie aktualizacji?
  W czasie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. To normalna procedura. Ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej niż zwykle, ponieważ w tym czasie instalowane jest nowe oprogramowanie.

Instalacja

 1. Przed pobraniem pliku zaakceptuj poniższe zastrzeżenie.

  Przed rozpoczęciem pobierania i instalowania jakiegokolwiek pliku należy dokładnie przeczytać wszelkie załączone informacje. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.

 2. Po zaakceptowaniu zastrzeżenia zapisz plik aktualizacji na pulpicie komputera.

  Po zakończeniu pobierania aktualizacji upewnij się, że plik ma rozmiar 12,567,268 bajtów.
  W tym celu kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Właściwości i sprawdź, czy w zakładce Ogólne wyświetlone są następujące informacje:


  Jeżeli wyświetlany jest inny rozmiar pliku, usuń pobrany plik, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej, a następnie ponownie pobierz plik.

 3. Otwórz Eksplorator Windows, odnajdź plik „firmware.upd”, a następnie skopiuj go do katalogu głównego pamięci USB.

  Ważne uwagi:
  • Upewnij się, że w pamięci USB dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego


 • W czasie aktualizacji nie wyłączać telewizora ani nie odłączać go od gniazda sieciowego. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować uszkodzenie telewizora, w wyniku czego urządzenie nie będzie się nadawało do użytku i będzie wymagało naprawy.

 • Do momentu zakończenia aktualizacji nie należy naciskać przycisków innych niż przyciski wskazane w instrukcji. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować uszkodzenie telewizora. w wyniku czego urządzenie nie będzie się nadawało do użytku i będzie wymagało naprawy.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy zapoznać się z pełną treścią instrukcji.

 1. Włącz telewizor.

 2. Włóż pamięć USB zawierającą plik „firmware.upd” do gniazda USB znajdującego się na bocznej ścianie obudowy telewizora.

 3. W razie potrzeby naciśnij przycisk HOME na pilocie i upewnij się, że na ekranie wyświetlone zostało menu Home (XMB(tm)).

 4. Za pomocą pilota wybierz ikonę Aktualizacja systemu, a następnie potwierdź wybór, naciskając przycisk OK. 5. Na ekranie telewizora wyświetlona zostanie seria komunikatów. Wykonuj polecenia zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 6. Kontrolka POWER będzie świecić na zielono przez 30 sekund, następnie kontrolka PIC OFF/TIMER zacznie powoli migać na bursztynowo, a kontrolka STANDBY zacznie świecić na czerwono. Po kilku minutach telewizor się wyłączy, a następnie włączy ponownie, aby zakończyć aktualizację.

  UWAGA: W czasie aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy wyjmować pamięci USB, wyłączać telewizora ani odłączać go od źródła zasilania.

 7. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie telewizora przez 5 sekund wyświetlany będzie odpowiedni komunikat. 8. Ostrożnie wyjmij pamięć USB z gniazda.

 9. Aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego telewizora:
  • Włącz telewizor, a następnie naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu Home (XMB(tm)).
  • Wybierz kategorię Ustawienia, a następnie potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.
  • Wybierz opcję Informacje o produkcie, a następnie potwierdź wybór.
  • Sprawdź numer wersji oprogramowania.
  • Jeśli w trzecim wierszu wyświetlany jest numer wersji 1.752EA, oprogramowanie telewizora zostało poprawnie zaktualizowane.

Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat „The system update failed” (Aktualizacja oprogramowania zakończona niepowodzeniem).

Należy wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy pamięć USB jest sprawna, a następnie ponownie pobierz plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor, używając przycisku POWER na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat „Update data of newer version is not detected” (Nie wykryto nowszej wersji oprogramowania).

W telewizorze zainstalowano już nowszą wersję oprogramowania sprzętowego.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • firmware.upd

Rozmiar pliku

 • -