Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:

 • KDL-42EX443
 • KDL-42EX440
 • KDL-32EX343
 • KDL-32EX340

Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego zwiększy możliwości używanego telewizora.

 • Data wydania: 12/11/2013
 • Nazwa: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Poprawiono wyświetlanie czasu na banerze
 • Ograniczenia: aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla telewizorów sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu telewizora Bravia.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu.
 2. Przejść do kategorii Settings [Ustawienia], a następnie potwierdzić wybór.
 3. Przejść do kategorii Set-up [Konfiguracja], a następnie potwierdzić wybór.
 4. Wybrać opcję Product Support [Wsparcie dot. produktu], a następnie potwierdzić wybór.
 5. Numer wersji znajduje się w ostatnim wierszu.
 6. Potwierdzić numer wersji oprogramowania.
 7. Jeśli w dolnym wierszu wyświetlany jest numer wersji 6.014.000, oprogramowanie telewizora zostało poprawnie zaktualizowane.

Instalacja

Aby zaktualizować oprogramowanie wbudowane telewizora, wykonaj poniższe czynności. Po zakończeniu aktualizacji wszystkie ustawienia osobiste telewizora pozostaną niezmienione.

Co będzie potrzebne?

 • komputer z dostępem do Internetu
 • przenośna pamięć USB
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje - niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączaj telewizora ani nie odłączaj jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Pobieranie aktualizacji

Przed przystąpieniem do instalacji pobierz aktualną wersję oprogramowania wbudowanego z Internetu i zapisz ją na przenośnej pamięci USB.

 1. Przeczytaj i zaakceptuj poniższe warunki korzystania z usługi, a następnie kliknij przycisk download file [Pobierz plik].
 2. Po wyświetleniu monitu zapisz plik na pulpicie. Po zakończeniu pobierania aktualizacji upewnij się, że plik ma rozmiar 12,725,301 bajtów. W tym celu kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Properties [Właściwości] i sprawdź rozmiar w zakładce General [Ogólne].
 3. Otwórz program Windows Explorer [Eksplorator Windows], znajdź pobrany plik o nazwie sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip, a następnie go rozpakuj. Na dysku lokalnym utworzy się folder o nazwie sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.
 4. Otwórz folder, a następnie wyszukaj plik o nazwie: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth
 5. Skopiuj ten folder na pamięć USB.

Ważne uwagi

 • Przed skopiowaniem pliku aktualizacji do pamięci USB należy ją sformatować w systemie plików FAT32.
 • Należy się upewnić, że w pamięci USB dostępna jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
 • Jeśli nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja się nie powiedzie.

Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku aktualizacji można zainstalować go w telewizorze. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.

 1. Włącz telewizor.
 2. Podłącz pamięć USB zawierającą plik z oprogramowaniem wbudowanym do gniazda USB telewizora.



 3. Wyłącz telewizor, naciskając przycisk POWER [Zasilanie] telewizora, lub odłącz kabel zasilający.
 4. Odczekaj 5 sekund na wyłączenie się telewizora.
 5. Naciśnij ponownie przycisk POWER [Zasilanie] lub podłącz ponownie kabel zasilający. - W czasie aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie należy wyjmować pamięci USB, wyłączać telewizora ani odłączać go od źródła zasilania.
  1. Rozpocznie się aktualizacja, która zajmie od 1 do 2 minut, sygnalizowana dwiema migającymi diodami LED: pomarańczowa (automatycznie wł./wy) i czerwona (tryb czuwania).



  2. Aktualizacja się zakończy.
  3. Ponownie zaświeci się jedna zielona dioda LED, a telewizor włączy się automatycznie.
 6. Po kilku minutach telewizor się wyłączy i włączy ponownie w celu zakończenia aktualizacji.
 7. Odłącz pamięć USB od telewizora TV.- Aktualizacja została zakończona.
 8. Sprawdź, czy aktualizacja zakończyła się bez błędów, wykonując czynności opisane w części Czy aktualizacja jest konieczna? - Numer 6.014.000 oznacza, że oprogramowanie telewizora zostało poprawnie zaktualizowane.

Uwaga: Jeśli aktualizacja się nie zakończyła, a kontrolka PIC OFF/TIMER [Wył. obrazu / Automatycznie wł./wył.] miga na pomarańczowo, czerwono i zielono, należy wykonać poniższa procedurę, aby znaleźć potencjalne rozwiązanie:

 1. Sprawdź poprawność działania pamięci USB i ponownie wykonaj procedurę pobierania i przesyłania.
 2. Naciśnij przycisk "POWER" [Zasilanie] telewizora, aby go wyłączyć.
 3. Naciśnij ponownie przycisk "POWER" [Zasilanie] telewizora, aby go włączyć.
 4. Wykonaj ponownie procedurę aktualizacji oprogramowania.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania wbudowanego przez Internet.

Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania wbudowanego?
Aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny, instalowanie starszych wersji oprogramowania wbudowanego jest niemożliwe.

Telewizor wyłączył się w trakcie aktualizacji
W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Podczas aktualizacji nowej wersji oprogramowania wbudowanego ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej.

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego telewizora za pomocą połączenia internetowego

Kontrolki PIC OFF/TIMER, STANDBY i POWER, migają na pomarańczowo, czerwono i zielono. Postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Sprawdzić, czy pamięć USB pracuje prawidłowo i ponowić pobieranie.
 2. Wyłączyć telewizor, naciskając przycisk POWER [Zasilanie] na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie nacisnąć przycisk POWER [Zasilanie], a następnie rozpocząć proces aktualizacji.