Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego zwiększy możliwości używanego telewizora.

 • Data wydania: 05/04/2013
 • Nazwa: sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip
 • Modele, których dotyczy informacja:
  • KDL-40BX440
  • KDL-32BX340
 • Korzyści i udoskonalenia: Oprogramowanie to usuwa zbędną część banera wyświetlaną po zmianie programu.
 • Ograniczenia: Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu telewizora Bravia.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu.
 2. Wybrać pozycję Settings [Ustawienia], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
 3. Wybrać kategorię Set-up [Konfiguracja], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
 4. Wybierz opcję Product Support [Wsparcie dot. produktu], a następnie potwierdź wybór.
 5. Numer wersji znajduje się w ostatnim wierszu.
 6. Potwierdzić numer wersji oprogramowania.
 7. Jeśli w dolnym wierszu wyświetlany jest numer wersji 4.03 , oprogramowanie telewizora zostało poprawnie zaktualizowane.

Instalacja

Aby zaktualizować oprogramowanie telewizora, wykonaj poniższe czynności. Po zakończeniu aktualizacji wszystkie ustawienia osobiste telewizora nie ulegną zmianie.

Co będzie potrzebne?

 • komputer z dostępem do Internetu
 • przenośna pamięć USB
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje - niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączaj telewizora ani nie odłączaj jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 1. Przeczytaj i zaakceptuj poniższe warunki korzystania z usługi, a następnie kliknij przycisk download file [Pobierz plik].
 2. Po wyświetleniu monitu zapisz plik na pulpicie. Po zakończeniu pobierania aktualizacji upewnij się, że plik ma rozmiar 12,860,263 bajtów. W tym celu kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Properties [Właściwości] i sprawdź rozmiar w zakładce General [Ogólne].
 3. Otwórz program Windows Explorer [Eksplorator Windows], znajdź pobrany plik o nazwie sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip, a następnie go rozpakuj. Na dysku lokalnym utworzy się folder o nazwie sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.
 4. Otworzyć folder, a następnie znaleźć plik o nazwie: sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg
 5. Skopiuj ten folder na pamięć USB.

Pobieranie aktualizacji

Przed przystąpieniem do instalacji pobierz aktualną wersję oprogramowania wbudowanego z Internetu i zapisz ją w przenośnej pamięci USB.

Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku aktualizacji można zainstalować go w telewizorze. W tym celu należy wykonaj poniższe czynności.

 1. Włącz telewizor.
 2. Włóż pamięć USB zawierającą plik aktualizacyjny o nazwie "sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg " do gniazda USB telewizora. 3. Naciśnij przycisk HOME [STRONA GŁÓWNA], aby wyświetlić menu główne.
 4. Wybierz kolejno opcje Settings [Ustawienia] --> Set up [Konfiguracja] --> USB System Update [Aktualizacja systemu z pamięci USB].
 5. Gdy wyświetli się monit z pytaniem "Do you want to start system update now?" [Czy chcesz rozpocząć aktualizację teraz?], naciśnij przycisk [OK].
 6. Komunikat o treści "Scanning" [Wyszukiwanie] będzie wyświetlany przez chwilę na ekranie.
 7. Zostanie wyświetlony komunikat przedstawiony na poniższej ilustracji. Należy go potwierdzić, naciskając przycisk [OK]. 8. Rozpocznie się aktualizacja, która trwa od 1 do 2 minut. Jest ona wskazywana za pomocą pasku postępu na ekranie oraz dwóch migających diod LED (pomarańczowa i czerwona).

 9. Po zakończeniu aktualizacji wyświetlany jest komunikat przedstawiony na poniższej ilustracji: 10. Ponownie zaświeci się jedna zielona dioda LED, a telewizor włączy się automatycznie.
 11. Odłączyć urządzenie USB.
 12. Sprawdź, czy aktualizacja zakończyła się bez błędów, wykonując czynności opisane w części Czy aktualizacja jest konieczna? Numer 4.03 oznacza, że oprogramowanie telewizora zostało poprawnie zaktualizowane.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania wbudowanego przez Internet.

Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania wbudowanego?
Aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny, instalowanie starszych wersji oprogramowania wbudowanego jest niemożliwe.

Telewizor wyłączył się w trakcie
W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Podczas aktualizacji nowej wersji oprogramowania wbudowanego ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej.

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego telewizora za pomocą połączenia internetowego

Kontrolki PIC OFF/TIMER, STANDBY i POWER, migają na pomarańczowo, czerwono i zielono. Należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Upewnić się, że pamięć USB jest sprawna, a następnie ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłączyć telewizor, używając przycisku POWER na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie nacisnąć przycisk POWER, a następnie rozpocząć proces aktualizacji.