Identyfikator artykułu : 00084523 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Uzyskiwanie z komputera aktualnych danych konfiguracji adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej lub podstawowego serwera DNS (system Windows 8 i 8.1)

    Ponieważ dane te są często konieczne do konfiguracji sieci lub routera oraz rozwiązywania problemów sieciowych, aktualną konfigurację można odczytać w oknie Network and Sharing Center [Centrum sieci i udostępniania] systemu operacyjnego lub po wpisaniu polecenia IPCONFIG w Command Prompt [Wiersz poleceń].

    WAŻNE: Dane dotyczące konfiguracji IP wyświetlone w oknie Network and Sharing Center [Centrum sieci i udostępniania] lub w oknie Command Prompt [Wiersz poleceń] informują tylko o aktualnym stanie połączenia komputera. Jeśli wykażą one, że wystąpił problem, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych procedur rozwiązywania problemów, aby całkowicie zidentyfikować i rozwiązać problemy z połączeniem.

    Sprawdzanie adresu IP połączenia sieciowego w oknie Network and Sharing Center [Centrum sieci i udostępniania]:

    1. Nacisnąć kombinację klawiszy logo Windows + X na klawiaturze, a następnie z listy wybrać pozycję Control Panel [Panel sterowania].Obraz

      UWAGA: Ponieważ Control Panel [Panel sterowania] jest standardową aplikacją pulpitu systemu Windows, jeśli nie została ona jeszcze otwarta, interfejs przełączy się na pulpit i otworzy się okno Control Panel [Panel sterowania].

    2. W oknie Control Panel [Panel sterowania] kliknąć opcję Network and Internet [Sieć i Internet].
    3. W oknie Network and Internet [Sieć i Internet] kliknąć opcję Network and Sharing Center [Centrum sieci i udostępniania].
    4. W oknie Network and Sharing Centre [Centrum sieci i udostępniania], w sekcji View your active networks [Wyświetl aktywne sieci] obok pozycji Connections [Połączenia] kliknąć łącze połączenia sieciowego. Obraz

      UWAGA:  Nazwa łącza zależy od typu połączenia sieciowego i nazwy użytkownika.

    5. W oknie Network Connection Status [Stan połączenia sieciowego] kliknąć przycisk Details [Szczegóły]. Obraz
    6. W oknie Network Connection Details [Szczegóły połączenia sieciowego] obok pozycji IPv4 IP Address [Adres IP IPv4] podany jest adres IP. Obraz

    Sprawdzanie adresu IP połączenia sieciowego przez wpisanie polecenia IPCONFIG w oknie Command Prompt [Wiersz poleceń]: 

    1. Nacisnąć kombinację klawiszy logo Windows + X na klawiaturze, a następnie z listy wybrać pozycję Command Prompt [Wiersz poleceń].Obraz

      UWAGA: Ponieważ Command Prompt [Wiersz poleceń] jest standardową aplikacją pulpitu systemu Windows, jeśli nie została ona jeszcze otwarta, interfejs przełączy się na pulpit i otworzy się okno Command Prompt [Wiersz poleceń].

    2. W oknie Command Prompt [Wiersz poleceń] wpisać polecenie IPCONFIG, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.
    3. W oknie Command Prompt [Wiersz poleceń] wyświetli się aktualny adres IP komputera i dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji sieci dla dowolnego połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.

    Niezależnie od zastosowanej metody uzyskania dostępu do informacji, wyświetlone zostaną jeszcze inne ważne informacje, takie jak:

    • Connection-specific DNS Suffix [Sufiks DNS konkretnego połączenia]: jest to sufiks konkretnego dostawcy usług internetowych.
    • IPv4 Address [Adres IPv4]: jest to adres IP lub adres sieciowy, najczęściej potrzebny i/lub żądany w celu ustanowienia połączenia sieciowego.
      • Jeśli adres IP zaczyna się od wartości 192, oznacza to, że wykryto sieć, router automatycznie przydzielił prawidłowy adres IP (tryb DHCP), a połączenie sieciowe działa prawidłowo.
      • Jeśli adres IP zaczyna się od wartości 169, oznacza to, że nie wykryto sieci albo router nie przydzielił prawidłowego adresu IP automatycznie (tryb DHCP), a system Windows wewnętrznie przydzielił domyślny adres IP do komputera. W każdym z tych przypadków połączenie sieciowe nie zostało ustanowione. Problem ten najprawdopodobniej spowodowany jest problemem dotyczącym sieci (błąd routera).
      • Jeśli w komputerze wyświetlany jest adres IP 0.0.0.0, oznacza to, że nie wykryto karty sieciowej. Problem ten najprawdopodobniej spowodowany jest błędem karty sieciowej komputera (NIC).
    • Subnet Mask [Maska podsieci]: zwykle wyrażona jako 255.255.255.000 (lub w zmienionej wersji).

      UWAGA: Adres IP składa się z dwóch elementów: adresu sieciowego i adresu hosta. Maska podsieci pozwala na podział adresu hosta na dwie lub więcej podsieci.

    • Default Gateway [Brama domyślna]: zwykle wyrażona jako zmieniona wersja adresu widocznego w polu IPv4 Address [Adres IPv4]. W rzeczywistości adres IPv4 jest zwykle przydzielany automatycznie przez router (tryb DHCP). Dlatego ma zwykle formę pochodną od adresu routera.

      UWAGA: Brama domyślna jest zwykle adresem IP routera, który łączy sieć wewnętrzną z zewnętrzną (z siecią Internet).