Identyfikator artykułu : 00184639 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2021Drukowanie

Przerwy w sygnale Wi-Fi lub zrywanie połączenia.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją Produkty i kategorie związane z tym artykułem.

  UWAGI:

  • Mimo że urządzenie Sony może być połączone z Internetem łączem bezprzewodowym, aby rozwiązać problemy z buforowaniem materiału wideo, należy zapoznać się z następującym artykułem:  Filmy przesyłane strumieniowo zatrzymują się, są wstrzymywane lub buforowane; niska jakość obrazu i dźwięku.
  • Problem ten może także występować, gdy do połączenia użyta jest sieć bez zabezpieczeń, taka jak sieć dla gości. W przypadku korzystania z łączności bezprzewodowej należy się upewnić, że do połączenia wybrana została sieć Wi-Fi z zabezpieczeniami (oznaczona ikoną kłódki na liście Ustawienia sieci Wi-Fi).
  • Firma Sony zaleca wyjaśnienie z producentem routera, czy wybrane są optymalne ustawienia routera. Zależą one od modelu.

  Wykonywanie diagnostyki połączenia

  Jeśli urządzenie Sony ma funkcję diagnostyki połączenia, wykonaj diagnostykę połączenia i sprawdź, czy problem jest związany z łącznością bezprzewodową lub Internetem.

  1. Resetowanie routera przez odłączenie zasilania.

   1. Na 30 sekund wyłącz przewód zasilający routera z gniazdka sieci energetycznej.
   2. Z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej i zaczekaj, aż migające lampki zasygnalizują zakończenie rozruchu routera.
  2. Podłącz do sieci bezprzewodowej urządzenie sieciowe inne niż urządzenia Sony, aby sprawdzić, czy może ono połączyć się z routerem.

   • Jeśli inne urządzenia również nie łączą się przez sieć bezprzewodową: Istnieje podejrzenie, że router bezprzewodowy jest uszkodzony.
   • Jeśli istnieje możliwość podłączenia innych urządzeń: Na wszelki wypadek należy otworzyć ekran ustawień sieciowych urządzenia Sony i sprawdzić, czy nazwy sieci (SSID) w urządzeniu Sony i innych podłączonych urządzeniach są jednakowe. Jeśli nazwa sieci (SSID) w podłączonym urządzeniu jest inna, należy sprawdzić jej poprawność.
  3. Sprawdź właściwą nazwę SSID i klucz zabezpieczeń (hasło), po czym ponownie wprowadź ustawienia sieciowe.

  W wielu przypadkach nazwa SSID i klucz zabezpieczeń (hasło) są podane na routerze lub w towarzyszącej mu dokumentacji.

  UWAGI:

  • Jeśli na urządzeniu Sony nie pojawia się nazwa sieci (SSID) routera, należy sprawdzić, czy nie jest włączona funkcja ukrywania nazwy SSID.
  • Pewne routery mogą pozwalać na wybór więcej niż jednej nazwy SSID. W takim przypadku należy wybrać inną nazwę SSID punktu dostępu i sprawdzić, czy sytuacja ulegnie poprawie.
  • W przypadku klucza zabezpieczeń rozróżniane są małe i wielkie litery. Prawidłowo wpisz klucz zabezpieczeń.

   Przykłady pomyłek:

   • I (wielka litera i), l (mała litera L) oraz 1 (cyfra jeden)
   • 0 (cyfra zero) i O (wielka litera o)
   • d (mała litera D) i b (mała litera B)
   • 9 (cyfra dziewięć) i q (mała litera Q)
  1. Sprawdź miejsce instalacji anteny i routera.

   • Jeśli serwer i inne urządzenia znajdują się w innym pomieszczeniu niż router/punkt dostępu do sieci bezprzewodowej, pasmo łączności bezprzewodowej może być za małe ze względu na niski poziom sygnału. W miarę możliwości należy spróbować zainstalować serwer, inne urządzenia oraz router/punkt dostępu do sieci bezprzewodowej w centralnej części domu. Umieszczenie zestawu w pobliżu routera spowoduje zwiększenie siły i prędkości transmisji sygnału. Jeśli zmiana miejsca instalacji routera nie jest możliwa, można spróbować użyć wtórnika/wzmacniacza sygnału bezprzewodowego.
   • Należy unikać umieszczania routera w pobliżu metalowych przedmiotów, przedmiotów zawierających wodę oraz przedmiotów gromadzących wilgoć, takich jak książki. Zaleca się, aby router znajdował się co najmniej 1 m nad podłogą. Na transmisję sygnału z routera źle wpływa również obecność betonu, marmuru i cegły.
   • Jeśli router jest podłączony do innych urządzeń, istnieje możliwość, że przyczyną spowolnienia łączności jest wpływ innych urządzeń. Wyłącz inne urządzenia lub sieć bezprzewodową i sprawdź, czy sytuacja uległa poprawie.
   • Jeśli router jest wyposażony w antenę, wyreguluj jej położenie. Fale radiowe z anteny rozchodzą się koncentrycznie. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi routera.
  2. Sprawdź ustawienia routera lub spróbuj zmienić ustawienia.

   • Jeśli nie jest możliwe połączenie z routerem, sprawdź, czy jest włączona filtracja adresów MAC. Jeśli filtracja adresów MAC jest włączona, wyłącz ją lub sprawdź, czy dostęp do urządzenia będzie możliwy po zarejestrowaniu adresu MAC.
   • Jeśli sieć bezprzewodowa routera pracuje na różnych częstotliwościach, sprawdź, czy sytuacja nie ulegnie poprawie po zmianie częstotliwości połączenia.

    UWAGA: Nie wszystkie urządzenia Sony mogą łączyć się w paśmie bezprzewodowym 5 GHz. Jeśli używane jest łącze 5 GHz, należy sprawdzić dane techniczne.

    • Jeśli używane jest łącze bezprzewodowe 5 GHz: Ten rodzaj połączenia jest wrażliwy na obecność przeszkód, takich jak ściany. Jeżeli zatem nie można zmienić częstotliwości, należy zainstalować router niedaleko urządzenia i wyeliminować przeszkody między nimi. Powinno to poprawić sytuację.
    • Jeśli używane jest łącze bezprzewodowe 2,4 GHz: Jeśli w pobliżu urządzenia Sony używane są inne urządzenia wykorzystujące bezprzewodową sieć LAN 2,4 GHz, takie jak urządzenia Bluetooth, telefony bezprzewodowe, elektroniczne nianie, kuchenki mikrofalowe itp., istnieje możliwość osłabiania fal radiowych wskutek zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia. Spróbuj umieścić takie urządzenia w większej odległości lub w ogóle ich nie używać i sprawdź, czy sytuacja ulegnie poprawie.
   • Spróbuj zmienić kanał w routerze. Ze względu na zakłócenia powodowane przez inne bezprzewodowe sieci LAN obecny kanał sieci domowej mógł stać się niestabilny; zakłócenia mogą jednak nie występować w innych kanałach. Spróbuj zmienić ustawienie kanału Wi-Fi w routerze/punkcie dostępu do sieci bezprzewodowej i sprawdź, czy poprawi to siłę sygnału. Ponieważ każdy router konfiguruje się w inny sposób, ewentualnej pomocy dotyczącej zmiany tego ustawienia należy szukać w instrukcji obsługi routera lub na stronie internetowej producenta.

    UWAGA: Do kontroli własnej sieci bezprzewodowej i sieci w sąsiedztwie można użyć poniższego narzędzia.

    • Narzędzie inSSIDer pozwala przeskanować wszystkie sieci bezprzewodowe pracujące w sąsiedztwie i określić wykorzystywane przez nie kanały bezprzewodowe. Dzięki temu można zmienić częstotliwości kanału bezprzewodowego sieci na obecnie nieużywaną. Narzędzie to można znaleźć na stronie internetowej Metageek.
    • Narzędzie Wifi Analyzer na urządzenia z systemem Android zmienia telefon z systemem Android w analizator Wi-Fi. Aplikacja ta, dostępna w serwisie Google Play, jest przeznaczona na smartfony z systemem Android.
  3. Sprawdź, czy nie została wydana aktualizacja wewnętrznego oprogramowania routera.

   Przyczyną problemów z łącznością podczas korzystania z routera/punktu dostępu do sieci bezprzewodowej może być brak najnowszej wersji oprogramowania. Upewnij się, że w routerze/punkcie dostępu zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania, ponieważ takie aktualizacje mogą poprawić działanie i zwiększyć wydajność routera.

  Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności w dalszym ciągu występują problemy z połączeniem z siecią, zalecamy użycie bezprzewodowego połączenia z modelem lub routerem.