EULA (End-User-License-Agreement)

Oprogramowanie do pobrania i aplikacje online: Ograniczenia i zastrzeżenia

Wszelkie sterowniki, oprogramowanie, programy (w tym uaktualnienia i aktualizacje), dodatki typu plug-in do przeglądarek, peryferia i inne aplikacje, usługi lub narzędzia komputerowe, wszelkie oprogramowanie udostępniane Użytkownikom w ramach dowolnego abonamentu związanego z witryną albo w celu ułatwienia korzystania z takiego abonamentu oraz wszystkie pliki i obrazy zawarte w oprogramowaniu lub przez nie tworzone, programy i inne materiały udostępniane do pobrania z zawartości Witryny lub udostępniane jako zdalna aplikacja albo usługa (Narzędzia) mają charakter pomocy i usługi dla Użytkowników. Prawo własności do Narzędzi (pobranych lub niepobranych) nie przechodzi na Użytkowników i pozostaje w posiadaniu (tak jak w przypadku wszelkich praw własności intelektualnej) firmy Sony, Podmiotów zależnych Sony lub odpowiednich licencjodawców.

Zasady wykorzystywania przez Użytkownika wszelkich Narzędzi będą ponadto określone w związanych z Narzędziami dokumentach (elektronicznych lub innych), licencjach użytkownika końcowego lub innych stosownych umowach oraz w warunkach i zasadach stosowanych przez odpowiednich sprzedawców albo licencjodawców (EULA). Będą one miały znaczenie przeważające w przypadku niespójności z niniejszymi Warunkami. Jeżeli Narzędziu nie towarzyszy EULA, to licencja Narzędzia ma charakter niezbywalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji dla jednego użytkownika.

Narzędzia można wykorzystywać tylko w sposób określony w odpowiednich umowach EULA. Użytkownikowi nie wolno reprodukować, kopiować, wypożyczać, dzierżawić, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani sprzedawać Narzędzi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez umowę EULA lub stosowne prawo. Nieuprawnione korzystanie z Narzędzi narusza prawa autorskie oraz inne prawa ochrony wartości intelektualnej i firma Sony lub odpowiedni licencjodawca (jeśli dotyczy) zastrzegają sobie wszelkie prawa.
Firma Sony nie udziela Gwarancji dotyczącej dokładności lub wiarygodności wyników lub efektów użycia Narzędzi. Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub uszkodzenia spowodowane instalacją lub użyciem jakichkolwiek pobranych Narzędzi oraz nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności w związku z tymi Narzędziami. Firma Sony zaleca Użytkownikom, aby przed instalacją lub użyciem dowolnych Narzędzi tworzyli oni i przechowywali kopię wszystkich danych ze sprzętu, w którym Narzędzia będą instalowane albo używane, a Użytkownicy gwarantują, że będą tak postępować.
Firma Sony i Podmioty Zależne Sony nie zapewniają pomocy technicznej ani pomocy związanej z używaniem, instalowaniem lub konserwacją wszelkich Narzędzi ani z rozwiązywaniem problemów, jakie mogą zaistnieć w wyniku użycia lub instalacji Narzędzi (chyba że w odpowiednich EULA są zawarte odmienne postanowienia).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Narzędzia, towarzysząca im dokumentacja i/lub informacje techniczne mogą podlegać stosownemu prawu i przepisom dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownik potwierdza, że nie będzie eksportować ani reeksportować Narzędzi, bezpośrednio ani pośrednio, z naruszeniem takiego prawa lub przepisów.
Tam gdzie Sony wyraża zgodę (w formie pisemnej) na zapewnienie wsparcia technicznego w związku z produktem Sony, będzie ono zapewnione wyłącznie w stosunku do odpowiednich produktów Sony z systemami operacyjnymi i innym oprogramowaniem w tej samej formie i wersji, które zostały dostarczone z fabryki Sony lub Podmiotu zależnego i może zdecydować, aby nie zapewniać wsparcia dla produktów Sony, w których Narzędzia zostały następnie zainstalowane lub załadowane.

Stosowne umowy EULA mogą narzucać dodatkowe wyłączenia lub ograniczenia gwarancji albo odpowiedzialności dotyczącej Narzędzi.

Pobranie dowolnego Narzędzia jest równoważne z przyjęciem niniejszych Warunków. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, to nie może pobierać żadnych Narzędzi ani towarzyszącej im dokumentacji elektronicznej.