Identyfikator artykułu : 00103323 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2021

Jak zaimportować lub przenieść zdjęcia i filmy do komputera za pomocą programu PlayMemories Home?

  Ten artykuł zawiera opis importowania z kamery Handycam, aparatu Cyber-shot lub aparatu α do komputera z systemem Windows przy użyciu programu PlayMemories Home.

  UWAGA: Informacje o użyciu programu PlayMemories Home do importowania zdjęć przy użyciu innych metod niż wymieniona powyżej można uzyskać, korzystając z poniższych łączy.

  1. Pobierz program PlayMemories Home i zainstaluj go na komputerze.
   Szczegóły podano w następującym artykule: 
    
  2. Zainstaluj w aparacie/kamerze całkowicie naładowany akumulator i włącz aparat/kamerę. Podłącz aparat do komputera za pomocą dostarczonego lub wbudowanego przewodu USB.

   WAŻNE: W przypadku importowania filmów z karty pamięci podłączonej bezpośrednio do komputera, za pierwszym razem wymagane będzie uwierzytelnienie (aktywacja) urządzenia. Po uwierzytelnieniu urządzenia zdjęcia i filmy będzie można importować, podłączając kartę pamięci bezpośrednio do komputera.

   UWAGA:
   • Do połączenia aparatu należy użyć przewodu USB dostarczonego w zestawie. Nie gwarantuje się prawidłowego działania w przypadku użycia przewodu USB innego producenta. Uwierzytelnienie urządzenia lub importowanie filmów może okazać się niemożliwe.
   • Jeśli aparat jest podłączony do komputera przez koncentrator USB, należy go podłączyć bezpośrednio do portu USB komputera, bez użycia koncentratora. W przypadku użycia koncentratora USB komputer może nie rozpoznać aparatu.
   • Jeśli na ekranie LCD widać komunikat USB Select (Wybór USB), dotknij przycisku USB Select (Wybór USB).
   • Pewne kamery, takie jak HDR-CX7/CX12 i HDR-SR7/SR8, nie mają wbudowanego portu USB. W takim przypadku trzeba użyć stacji Sony Handycam Station.
   • Przy pierwszym połączeniu kamery z komputerem w komputerze powinien zostać automatycznie zainstalowany odpowiedni sterownik USB.
  3. If To use (model name) with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Czy chcesz kontynuować? is displayed, click on OK. Bez kliknięcia przycisku OK nie będzie można zarejestrować urządzenia w programie PlayMemories Home.
  4. Wykonaj uwierzytelnienie urządzenia, aby dodać funkcje aparatu do programu PlayMemories Home.

   UWAGA: Jeśli uwierzytelnienie urządzenia zostało już wykonane, należy pominąć tę procedurę i przejść do następnej.
   • Po rozpoznaniu aparatu przez program PlayMemories Home pojawia się okno Thank you for purchasing (nazwa modelu) (Dziękujemy za zakup (nazwa modelu)).
   • Zaznacz pole This is my camera (To jest mój aparat) i kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno. Wyświetlane funkcje zostaną dodane do programu PlayMemories Home, a uwierzytelnianie urządzenia będzie zakończone.

    UWAGA:
    • Jeśli masz kilka aparatów lub kamer i pewne funkcje zostały już dodane do programu PlayMemories Home, pole Added Functions (Dodane funkcje) w oknie dialogowym może pozostać puste.
    • Jeśli autoryzacja nie powiedzie się, przeprowadź opisane poniżej kontrole.
     Komputer nie rozpoznaje kamery lub aparatu mimo ich podłączenia.
  5. If (model name) is connected. Do you want to display the features to this camera or media? is displayed, click on Yes to close the dialog.
  6. Automatycznie uruchomi się program PlayMemories Home.
  7. W sekcji Cameras and media (Aparaty i nośniki) wyświetlona będzie nazwa aparatu. Kliknij opcję Import Media Files (Importuj pliki z multimediami), aby wyświetlić menu importowania zdjęć i filmów.
  8. Importowanie zdjęć i filmów do komputera przy użyciu menu importowania zdjęć i filmów.
    
   • Importowanie wszystkich zdjęć i filmów

    Zaznacz pole Import new files (Importuj nowe pliki), aby importować wszystkie nowo zapisane zdjęcia i filmy, a pomijać już zaimportowane.
   • Importowanie wybranych zdjęć i filmów

    Zaznacz pole Select files to import (Wybierz pliki do zaimportowania), aby wyświetlić miniatury obrazów zapisanych w aparacie lub na karcie pamięci.
    Zaznasz pola wyboru miniatur obrazów, które chcesz zaimportować.

    UWAGA: W przypadku importowania filmów AVCHD/MPEG2 wymagane jest uwierzytelnienie urządzenia. Służy ono sprawdzeniu, czy podłączone jest urządzenie Sony zgodne z formatem AVCHD/MPEG2.
    Szczegółowe informacje znajdują się w następujących pytaniach i odpowiedziach:
    Program PlayMemories Home nie pozwala na zaimportowanie filmów AVCHD i MPEG-2.

  9. Potwierdź ustawienia importowania.
   W oknie importowania zdjęć i filmów wyświetlany jest napęd źródłowy, folder służący do zapisu zaimportowanych filmów i zdjęć oraz przycisk Settings (Ustawienia).

   UWAGA: Napęd docelowy można wybrać z rozwijanej listy. W tym celu należy kliknąć nazwę obecnie wybranego folderu docelowego. Pojawi się wówczas lista folderów, które były wcześniej używane do importowania filmów i zdjęć. Po kliknięciu przycisku Browse (Przeglądaj) pojawi się okno wyboru folderu, w którym będzie można wybrać docelowy folder.
    
  10. Kliknij przycisk „Import”, aby rozpocząć importowanie filmów i zdjęć.
  11. Po pomyślnym zakończeniu procesu zaimportowane zdjęcia i filmy pojawiają się w oknie PlayMemories Home.

  Program PlayMemories Home umożliwia między innymi edycję, porządkowanie i udostępnianie zaimportowanych zdjęć i filmów.

  UWAGA: For further information about importing photos and videos using PlayMemories Home, refer to: PlayMemories Home support page

  If you encounter problems when importing movies, refer to: Dlaczego program PlayMemories Home nie pozwala importować filmów AVCHD i MPEG-2?