Informacja o tym pliku do pobrania


Uwagi: Ta aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest wykonywana za pośrednictwem korpusu z mocowaniem typu E.

 • Pewnych modeli nie można użyć do wykonania tej aktualizacji. (lista modeli)
 • W przypadku użycia kamery PXW-FS7M2 należy postępować zgodnie z opisem z jej instrukcji obsługi.

Ważne

 • Tę aktualizację oprogramowania systemowego można przeprowadzić tylko, jeśli obiektyw jest zamontowany na aparacie z funkcją szybkiego hybrydowego AF. Nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania systemowego przy użyciu innego aparatu.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy pamiętać o zamontowaniu obiektywu na aparacie. Obiektyw można montować tylko na wyłączonym aparacie.


 • Data wydania: 30/08/2013
 • Modele, których dotyczy informacja i plik do pobrania:
  ModelNazwa pliku
  SEL55210Update_SEL55210_V2.exe
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Funkcja szybkiego hybrydowego AF. W przypadku nieprzeprowadzenia aktualizacji oprogramowania aparat będzie korzystać ze zwykłego pomiaru AF z detekcją kontrastu nawet w przypadku wybrania trybu szybkiego hybrydowego AF.
   Uwaga: Oprócz niniejszego oprogramowania systemowego należy również zaktualizować oprogramowanie wbudowane aparatów NEX-5R oraz NEX-6.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Uwaga:
  *Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

 • Wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu: W pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie) Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora pokazuje przynajmniej trzy paski. Zaleca się stosowanie w pełni naładowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanego oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem W przypadku użycia innego kabla USB możliwość przeprowadzenia aktualizacji nie jest zagwarantowana.

Instalacja

Ważne uwagi:
 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy stosować w pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
 • W czasie trwania aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu nagłej utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z aparatu przed rozpoczęciem procedury.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy pamiętać o zamontowaniu obiektywu na aparacie. Obiektyw można montować tylko na wyłączonym aparacie.

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu -> Setup -> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się informacja o wersji. Jeśli wersja oprogramowania systemowego obiektywu to 02 lub nowsza, aktualizacja nie jest wymagana.

1. Pobieranie pliku aktualizacji

 1. Pobrany plik należy zapisać na pulpicie komputera (zalecane).

 2. W systemie Windows 8:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Należy kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

2. Uruchamianie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknąć pobrany plik, aby uruchomić narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.

3. Sprawdzanie trybu połączenia USB aparatu

 1. Włączyć aparat. Jeśli aparat był już włączony, należy go wyłączyć, a następnie włączyć ponownie.
 2. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego wybrać w aparacie opcje Menu -> Setup -> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  Jeżeli nie, wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa].

4. Podłączyć aparat do komputera.

Wyjąć kartę pamięci z aparatu przed rozpoczęciem procedury.

 1. Upewnić się, że ekran LCD aparatu jest włączony i podłączyć aparat do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
  W zależności od ustawienia funkcji Power Saving Start Time [Czas włączenia oszczędzania energii] aparat przejdzie do trybu oszczędzania energii. Jeśli aparat przechodzi do trybu oszczędzania energii, a ekran LCD jest wyłączony, należy nacisnąć przycisk migawki do połowy, aby wyjść z trybu oszczędzania energii i podłączyć aparat do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.

  W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie należy wykonać następujące czynności:
  • Odłączyć kabel USB od aparatu, a następnie podłączyć go ponownie.
  • Jeśli w komputerze dostępne jest wolne gniazdo USB, podłączyć do niego kabel USB.
 2. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona . Jeśli ikona ta nie wyświetla się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.
 3. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, a na ekranie LCD aparatu obraz jak na rysunku 5. Od tego momentu nie można wyłączać aparatu, aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania systemowego.

  Rysunek 4


  Rysunek 5

  • W przypadku wyświetlenia na ekranie komunikatu "The update is not available for your model." [Aktualizacja nie jest dostępna dla tego modelu.] należy sprawdzić zgodność pobranego pliku aktualizacji oprogramowania systemowego z obiektywem zamontowanym na aparacie.
  • Jeśli powyższy komunikat wyświetla się pomimo uruchomienia poprawnego narzędzia aktualizacji, zamknąć narzędzie, a następnie odłączyć kabel USB, wyłączyć aparat i wykonać ponownie czynności, zaczynając od kroku 2 "Uruchamianie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego".
  • W przypadku wyświetlenia na ekranie komunikatu "Could not find the camera with the lens for this update mounted" [Nie można znaleźć aparatu z obiektywem przeznaczonym do aktualizacji] należy sprawdzić, czy aparat obsługuje funkcję szybkiego hybrydowego AF oraz czy aparat jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB.

5. Sprawdzanie konieczności aktualizacji

 1. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 4 i 5 kliknąć przycisk [Next] [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania oraz numer wersji po aktualizacji. (Rysunek 6).
 2. Po wyświetleniu się ekranu jak na rysunku 6 kliknąć przyciskNext [Dalej] (bieżąca wersja to wer. 01). Jeśli na obrazie wyświetli się obraz jak na rysunku 7, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz i ponownie włączyć aparat.


  Rysunek 6: Aktualizacja jest konieczna


  Rysunek 7: Aktualizacja nie jest konieczna

6. Rozpoczęcie aktualizacji

 1. Kliknąć przycisk Run [Uruchom], aby rozpocząć aktualizację. Podczas przesyłania danych wyświetla się pasek postępu (przez około 5 sekund).

  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.
 2. Po zakończeniu przesyłania danych wyświetlany jest ekran widoczny poniżej. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
 3. Uruchomi się proces aktualizacji, a na ekranie aparatu zostanie wyświetlony pasek postępu (przez około 30 sekund).

7. Finalizowane aktualizacji

 1. Wyświetlenie na ekranie aparatu komunikatu "Lens update complete." [Zakończono aktualizację oprogramowania do obiektywu.] oznacza zakończenie aktualizacji.
 2. Kliknąć ikonę wyświetlaną na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera, aby przerwać połączenie USB. Jeśli ikona ta nie wyświetla się na pasku zadań, należy przejść do następnego kroku.
 3. Odłączyć kabel USB. Po zakończeniu aktualizacji wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz i ponownie włączyć aparat.

8. Ponowne sprawdzenie wersji oprogramowania systemowego (powinna wyświetlać się wersja 02).