Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji

 • Data wydania: 02/12/2011
 • Odnośne modele & Nazwa pliku:
  • STR-DA5500ES: A55E_1031.zip
 • Poprawki i udoskonalenia: Pomoc dotycząca zmiany metody dystrybucji zawartości radia internetowego SHOUTcast.

  Uwaga: Po zmianie systemu transmisji zawartości lub zamknięciu usługi dostarczania słuchanie radia może być niemożliwe.

Jak przeprowadzić aktualizację

Co jest potrzebne

 • Komputer z systemem Windows i dostępem do Internetu
 • Kabel sieci LAN do podłączenia odbiornika do Internetu
 • Dostarczony CD-ROM
  • Narzędzie ES Utility 2.0
  Jeśli użytkownik nie dysponuje dyskiem CD z narzędziem ES Utility, może pobrać aplikację na komputer. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z poniższą procedurą instalacji narzędzia ES Utility.

 • System operacyjny
  • Dla narzędzia ES Utility 2.0: Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (z dodatkiem SP1, 32- lub 64-bitowy) Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2005 (z dodatkiem SP3, 32-bitowy)
 • Minimalne wymagania dotyczące komputera:
  • CPU: Celeron
  • Szybkość taktowania: 1 GHz lub wyższa
  • Pamięć RAM (Windows XP): 512 MB lub więcej
  • HDD: 20 MB lub więcej miejsca na dysku.
   280 MB miejsca na dysku potrzeba, jeśli nie została zainstalowana architektura .NET Framework 2.0.
  • Wyświetlacz: 1024 × 768, High Color (65 536 kolorów) lub wyższa rozdzielczość
  • Sieć: Standard 100Base-TX lub wyższy

Jak sprawdzić, czy aktualizacja przebiega bezproblemowo

Aktualizowanie jest na ogół bardzo proste. W następujący sposób można sprawdzić, czy powiodło się za pierwszym razem:

 • Dokładnie przeczytaj te instrukcje.
 • Podczas aktualizacji nie wyłączaj odbiornika ani nie odłączaj go od źródła zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem wymienionych w instrukcjach.
 • Ustaw głośność na -∞ przed rozpoczęciem operacji.
 • Podłącz się do sieci za pomocą przełączenia przewodowego, aby zapewnić bezpieczeństwo aktualizacji

Instalacja narzędzia ES Utility

Oprogramowanie ES Utility jest wymagane do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować narzędzie ES Utility na komputerze:

Uwaga: Jeśli narzędzie ES Utility zostało już zainstalowane, nie trzeba instalować go ponownie.

 1. Włącz komputer i zaloguj się jako administrator lub na koncie z uprawnieniami administratora.
 2. Włóż dostarczony dysk CD z narzędziem ES Utility do stacji CD-ROM.
 3. Program rozpoczynający instalację zostanie uruchomiony i wyświetli się ekran konfiguracji oprogramowania.
  • Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony, przejdź do plików na dysku CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik „SetupLauncher.exe”.
  • Jeśli nie dysponujesz dyskiem CD z narzędziem ES Utility, pobierz tutaj aplikację ES Utility na komputer, otwórz folder z pobranymi plikami i kliknij dwukrotnie plik „SetupLauncher.exe”.
 4. Zainstaluj aplikację ES Utility, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Po wyświetleniu ekranu „Welcome to the Software Setup” (Witamy w programie instalacyjnym) przeczytaj umowę i jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami, kliknij opcję „I accept the terms of the license agreement” (Akceptuję postanowienia umowy licencyjnej), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
 6. Na ekranie „Software Setup” (Instalacja oprogramowania) w obszarze „Software” (Oprogramowanie) kliknij ikonę ES Utility. 7. Na ekranie „Software Setup" (Instalacja oprogramowania) w obszarze „ES Utility” kliknij przycisk Install (Instaluj).
 8. Na ekranie „Welcome to the ES Installer” (Witamy w programie ES Installer) kliknij przycisk Next (Dalej).
 9. Na ekranie „Setup Type” (Typ instalacji) wybierz opcję Custom (Niestandardowa), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 10. Na ekranie „Choose a Destination Folder” (Wybierz folder docelowy) kliknij przycisk Next (Dalej).
 11. Na ekranie „Add a desktop shortcut” (Dodawanie skrótu do pulpitu) wybierz opcję Add a shortcut to the desktop (Dodaj skrót do pulpitu), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 12. Na ekranie „Install the program” (Instalowanie programu) kliknij przycisk Install (Instaluj).
 13. Na ekranie „ES Utility was successfully installed” (Pomyślnie zainstalowano oprogramowanie ES Utility) kliknij przycisk Finish (Zakończ).

  Oprogramowanie zostało zainstalowane, a ikona narzędzia ES Utility pojawiła się na pulpicie.Pobieranie i instalowanie aktualizacji

 1. Pobierz na komputer oprogramowanie sprzętowe.
  • Przeczytaj, a następnie zaakceptuj warunki i postanowienia; kliknij plik do pobrania
  • Po wyświetleniu monitu zapisz plik na komputerze.
 2. Podłącz odbiornik do sieci za pomocą kabla sieci LAN.
 3. Sprawdź, czy odbiornik jest podłączony do telewizora.
 4. Włącz odbiornik i zaczekaj 30-50 sekund na nawiązanie komunikacji U-com.
 5. Na pilocie odbiornika naciśnij klawisz GUI MODE (Tryb GUI), aż w oknie wyświetlacza pojawi się informacja GUI MODE ON (Tryb GUI włączony).
 6. Sprawdź, czy telewizor jest włączony. Menu zostanie wyświetlone na ekranie telewizora.
  Uwaga: Jeśli odbiornik został już skonfigurowany do połączenia z siecią domową, należy przejść do punktu 11
 7. Za pomocą strzałek w górę i w dół na pilocie zdalnego sterowania wybierz opcje Settings (Ustawienia) — Network (Sieć) — Network Setup (Konfiguracja sieci). 8. W menu Network Setup (Konfiguracja sieci) wybierz opcję Internet Setup (Ustawienia Internetu). 9. Na ekranie Internet Setup (Ustawienia Internetu) wybierz opcję Connect Automatically (DHCP) (Połącz automatycznie (DHCP)).
  Może pojawić się komunikat „Connecting... Please wait.” (Trwa łączenie...Czekaj.). 10. Po podłączeniu odbiornika do sieci wybierz opcję Finish (Zakończ) i naciśnij klawisz Enter.
 11. Za pomocą strzałek w górę i w dół wybierz opcje Settings (Ustawienia) — SystemSystem Update (Aktualizacja systemu) w oknie menu.
 12. Wybierz kolejno PC update (Aktualizacja komputera), Start i naciśnij klawisz Enter.
 13. Zostanie wyświetlone okno PC update (Aktualizacja komputera).
 14. Na komputerze kliknij dwukrotnie opcję ES Utility.
 15. Kliknij dwukrotnie odbiornik podłączony do sieci.
 16. Na ekranie „ES Utility” przesuń pasek przewijania w lewo, aby wybrać opcję System.
 17. Na ekranie „System Settings” (Ustawienia systemowe) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) po prawej stronie napisu „File Path” (Ścieżka do pliku), aby zlokalizować pobrany plik (A64E_1065.zip lub A55E_1031.zip).
 18. Kliknij opcję Start Update (Rozpocznij aktualizację).
 19. Na ekranie „Start Update” (Rozpoczynanie aktualizacji) kliknij przycisk Yes (Tak), aby rozpocząć aktualizację. Aktualizowanie trwa 15-30 minut.
  Uwaga: Podczas aktualizowania lampka MULTI CHANNEL DECODING (Dekodowanie wielu kanałów) miga. Miganie ustaje po zakończeniu aktualizacji.
 20. Kliknij wtedy przycisk Exit (Zakończ).
 21. Wyłącz odbiornik i odłącz go od komputera.

Oprogramowanie sprzętowe zostało zainstalowane.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami (FAQ) dotyczącymi aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

Jak można sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego odbiornika?

 1. Na pilocie odbiornika naciśnij klawisz GUI MODE (Tryb GUI), aż w oknie wyświetlacza pojawi się informacja GUI MODE OFF (Tryb GUI wyłączony).
 2. Na pilocie naciśnij klawisz MENU, a następnie naciskaj strzałki w górę i w dół, aby wybrać opcję System Settings (Ustawienia systemowe). Naciśnij klawisz Enter.
 3. Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać VERSION x.xxx (Wersja x.xxx). Wyświetli się informacja o wersji oprogramowania odbiornika.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku niepowodzenia aktualizacji wykonaj następujące czynności:

 • Sprawdź, czy pobrano prawidłowy plik dla danego odbiornika.
 • Sprawdź ustawienia zapory:
  • W przypadku używania zapory systemu Windows: Dodaj narzędzie ES Utility w ustawieniach wyjątków zapory. (odpowiednie instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi komputera lub w witrynie systemu Windows).
  • W przypadku używania innej zapory: Wyłącz zaporę lub zarejestruj narzędzie ES Utility jako dozwolony program. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi lub opcjach pomocy.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • A55E_1031.zip