Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (25/12/2014):

Niniejszy program narzędziowy służy do aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza SMP-N100 do wersji M05.R.086, zapewniając następujące korzyści:

 • Improves the encryption security

Wersja M05.R.086 zawiera również wszystkie poprawki ujęte w poprzednich aktualizacjach:

 • Obsługa funkcji Party Streaming ™
 • Obsługa funkcji renderera
 • Poprawa łączności HDMI


Ostrzeżenie:

 • Niniejszy program narzędziowy jest przeznaczony wyłącznie do użycia z odtwarzaczem SMP-N100 sprzedawanym na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
 • Należy ściśle przestrzegać instrukcji oprogramowania wbudowanego. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować zatrzymanie procesu aktualizacji i brak reakcji systemu na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Nie należy również wyłączać zasilania odtwarzacza ani odłączać odtwarzacza od gniazda zasilania. Utrata zasilania podczas instalacji oprogramowania wbudowanego może spowodować brak reakcji systemu na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Ustawienia odtwarzacza SMP-N100 zostaną przywrócone do wartości fabrycznych. Po zakończeniu instalowania aktualizacji należy ponownie skonfigurować oprogramowanie odtwarzacza.

Przygotowania

Należy sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego:

 • Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz.
 • Uruchomić odtwarzacz.
 • Zaczekać, aż wyświetli się menu xcross media bar™ na ekranie telewizora.
 • Za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcję Setup - System Settings (Konfiguracja - Ustawienia systemu), a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Za pomocą klawiszy strzałek na pilocie podświetlić opcję System Information [Informacje systemowe] i nacisnąć przycisk ENTER.
 • Aktualnie zainstalowana w odtwarzaczu wersja oprogramowania wbudowanego wyświetli się na ekranie w następujący sposób:

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071

  Jeśli wersja ma numer M.05.R.086 lub wyższy, nie trzeba instalować oferowanej aktualizacji oprogramowania.

Oprogramowanie wbudowane odtwarzacza Network Media SMP-N100 może zostać zaktualizowane jedynie poprzez aktualizację sieciową.

 • W celu przeprowadzenia aktualizacji, należy podłączyć odtwarzacz do Internetu przy użyciu kabla Ethernet.
 • Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z poniższym punktem dotyczącym aktualizacji sieciowej.

 • Przed rozpoczęciem pobierania i instalowania jakiegokolwiek pliku należy dokładnie przeczytać wszelkie załączone informacje. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Nie należy wyłączać zasilania odtwarzacza ani odłączać go od gniazda zasilania. Utrata zasilania podczas instalacji oprogramowania wbudowanego może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Właściwe działanie omawianej tu metody aktualizacji wymaga poprawnego podłączenia odtwarzacza do aktywnego łącza internetowego.
 • W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy poprawnie podłączyć odtwarzacz do telewizora.

Proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego zajmuje zwykle około 15 do 30 minut, w zależności od konfiguracji systemu i wydajności połączenia sieciowego.

 1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz.
 2. Podłączyć gniazdo LAN odtwarzacza do gniazda internetowego za pomocą kabla Ethernet.
 3. Uruchomić odtwarzacz.
 4. W menu xross media bar™, używając klawiszy strzałek na pilocie, należy wybrać opcję Setup - Network Update (Konfiguracja - Ustawienia sieci), a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Na ekranie wyświetli się zapytanie: "Perform version update?" [Czy przeprowadzić aktualizację wersji oprogramowania?]
 6. Wybrać opcję OK i nacisnąć przycisk ENTER.
 7. Rozpocznie się proces pobierania. Okno pobierania wyświetli się na ekranie telewizora.
 8. Podczas pobierania na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "DL */9".
  Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu zaawansowania pobierania plików.
 9. Po zakończeniu pobierania plików uruchamia się proces aktualizacji, a na ekranie telewizora wyświetla się napis "VUP".
 10. Podczas instalowania aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "VUP */9".
  Uwaga: Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od "0" do "9", w zależności od stanu aktualizacji.
 11. Odtwarzacz wyłączy się automatycznie.
 12. Uruchomić odtwarzacz.
 13. W celu potwierdzenia udanej aktualizacji należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania wbudowanego.

Uwaga:

 • Jeśli trzy ostatnie cyfry numeru wersji to 086, aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się sukcesem.

Niektóre problemy związane z procedurą aktualizacji sieciowejPodczas trwania procedury aktualizacji sieciowej na ekranie telewizora pojawia się komunikat "Connection status cannot be confirmed" [Niepotwierdzony status połączenia], blokując aktualizację oprogramowania wbudowanego.

Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym. Należy sprawdzić poprawność ustawień sieciowych odtwarzacza SMP-N100.

 1. Sprawdzić kabel Ethernet, aby upewnić się, że jest on poprawnie podłączony do gniazda LAN na odtwarzaczu oraz do internetu.
 2. Sprawdzić ustawienia sieciowe odtwarzacza, aby potwierdzić, że odtwarzacz posiada swój adres IP. Przy korzystaniu z serwera proxy w miejsce nazwy hosta proxy znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy] należy wpisać adres IP używanego serwera.
 3. Należy ponownie przeprowadzić aktualizację sieciową zgodnie z instrukcją.


Zasilanie wyłączyło się podczas procesu aktualizacji.

Uruchomić odtwarzacz i ponownie przeprowadzić aktualizację sieciową zgodnie z instrukcją.Proces aktualizacji sieciowej przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to pobranie plików, drugi - sama aktualizacja. Jeśli po pobraniu plików proces aktualizacji oprogramowania wbudowanego nadal nie zakończył się, pomimo upływu co najmniej 30 minut.

 1. Wyjąć przewód zasilający z gniazdka ściennego (sieci elektrycznej), a po kilku minutach włożyć go ponownie.
 2. Należy ponownie włączyć zasilanie odtwarzacza SMP-N100.
 3. Proszę ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji sieciowej.
 4. Jeśli objawy nie ustąpią po ponownej aktualizacji, należy skontaktować się z firmą Sony.