Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 1.02 dla modelu SLT-A99 (Macintosh)
 • Data wydania: 27/08/2013
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Dodano tryb jednoczesnego wyjścia HDMI: w trybie gotowości do nagrywania filmów aparat umożliwia jednoczesne płynne wyświetlanie filmów z prędkością 50 kl./s na wyświetlaczu zewnętrznym, podłączonym za pomocą wyjścia HDMI, oraz na wyświetlaczu LCD aparatu.
   Uwaga: aparat musi pracować w trybie Movie [Film], a dla funkcji HDMI Info. Display [Wyświetlanie informacji dla HDMI] należy wybrać ustawienie Off [Wył.].

Wersja 1.02 zawiera również wszystkie udoskonalenia i poprawki wprowadzone w poprzedniej aktualizacji:

 • Zapewnia obsługę następujących obiektywów zgodnych z funkcją podwójnego AF: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Zapewnia obsługę następujących automatycznych obiektywów kompensujących: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego aparatu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
W przypadku wersji 1.02 lub późniejszej aktualizacja nie jest konieczna.

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się inforMacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem komputerowym Mac:
 • Mac OS X wersje 10.5-10.10

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor CPU: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo oraz Core Duo nie są już obsługiwane.
 • Wolne miejsce na dysku: Minimum 200 MB
 • Pamięć RAM: 512MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • W pełni naładowany akumulator NP-FM500H
   lub
   zasilacz sieciowy AC-PW10AM (sprzedawany oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera przynajmniej 3 paski. Należy stosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW10AM (sprzedawany oddzielnie).
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
  Uwaga: W przypadku użycia innego kabla możliwość przeprowadzenia aktualizacji nie jest zagwarantowana.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy korzystać z naładowanego w pełni akumulatora wielokrotnego ładowania NP-FM500H lub zasilacza sieciowego AC-PW10AM (sprzedawanego oddzielnie).
 • W czasie trwania aktualizacji nie można wyjmować akumulatora ani odłączać aparatu od zasilacza sieciowego, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.
 • Podczas aktualizacji nie zakrywać czujników okularu ; w przeciwnym wypadku wyświetlacz LCD może przełączyć się do trybu wizjera. Jeśli nic się nie wyświetla na wyświetlaczu LCD, należy nacisnąć przycisk FINDER / LCD [Wizjer / ekran LCD].
 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator.
 2. Na dole strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_SLTA99V102.dmg] (87.4 MB (91.727.631 bytes)).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik [Update_SLTA99V102.dmg]. Nie podłączać na razie aparatu.
 3. Kliknąć dwukrotnie ikonę [Update_SLTA99V102], która pojawi się na pulpicie.
 4. Dwukrotnie kliknąć ikonę FirmwareUpdater [Aktualizacja oprogramowania].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchamia się aktualizacja oprogramowania wbudowanego. 7. Zgodnie z instrukcją wyświetloną w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] należy wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> USB Connection [Menu --> Ustawienia --> Połączenie USB] i sprawdzić, czy wybrana została opcja Mass Storage [Pamięć masowa].
  Jeżeli nie, należy wybrać tryb Mass Storage [Pamięć masowa]. 8. Jeśli nie zostało to wcześniej zrobione, należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 9. Podłączyć aparat do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].
 10. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w niniejszym oknie wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na wyświetlaczu LCD aparatu jak na rysunku 2.
  • Klikając przycisk Next [Dalej] podczas aktualizacji, nie wolno zakrywać czujników okularu (rysunku 2.1). W przeciwnym wypadku wyświetlacz LCD może przełączyć się do trybu wizjera. Jeśli nic się nie wyświetla na wyświetlaczu LCD, należy nacisnąć przycisk FINDER / LCD [Wizjer / ekran LCD] (rysunku 2.1).
  • Jeśli obraz jak na rysunku 2 nie wyświetla się na wyświetlaczu LCD aparatu, należy odłączyć kabel USB od aparatu i wykonać "Procedurę odzyskiwania" opisaną na dole strony.
  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać aparatu, aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
  Rysunek 1Rysunek 2
  Rysunek 2.1

 11. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji. (Rysunek 3).
 12. Po potwierdzeniu, że w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja to 1.01 lub niższa, kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się numer 1.02, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilacz sieciowy i włączyć aparat.
  Rysunek 3

 13. Pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 4.

  Rysunek 4


 14. Aby zresetować aparat, należy nacisnąć centralną część selektora uniwersalnego.


  Uwaga: Po naciśnięciu środkowej części selektora uniwersalnego wyświetlacz się wyłączy. Należy przejść do następnego kroku.

 15. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (Rysunek 4).
 16. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z aparatem, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 5.
 17. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji wyświetla się pasek postępu (przez około 10 minut).
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 5


 18. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 6. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.

  Rysunek 6


 19. Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator lub odłączyć zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włożyć akumulator lub podłączyć zasilacz sieciowy i włączyć aparat.

Potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego aparatu: wersja o numerze 1.02

 1. Wybrać w aparacie opcje Menu --> Setup --> Version [Menu --> Ustawienia --> Wersja].
 2. Wyświetli się inforMacja na temat wersji oprogramowania, zgodnie z poniższą ilustracją.